ScanTheSun – czy można zeskanować słońce?

Pol­ski start-up zwy­cięz­cą Ener­gy Inno­va­tion Chal­len­ge i Meetup Day

Scan­The­Sun, pol­ski start-up, twór­ca apli­ka­cji wspo­ma­ga­ją­cej pro­jek­to­wa­nie oraz two­rze­nie pro­gnoz doty­czą­cych uzy­ski­wa­nie ener­gii z urzą­dzeń solar­nych, kolej­ny raz został doce­nio­ny w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie. Naj­pierw R&D Impact 2020, póź­niej Incre­di­bles i zwy­cię­stwo w Meetup Day oraz ostat­nie, nie­zwy­kle waż­ne zwy­cię­stwo w pre­sti­żo­wym kon­kur­sie Ener­gy Inno­va­tion Chal­len­ge orga­ni­zo­wa­nym przez Mia­sto Kato­wi­ce oraz UN-Habitat.

Do udzia­łu w wyzwa­niu zapro­szo­ne zosta­ły start-upy, spół­dziel­nie, spół­dziel­nie socjal­ne, przed­się­bior­stwa i spół­ki akcyj­ne z doświad­cze­niem w reali­za­cji miej­skich pro­jek­tów inno­wa­cyj­nych w dzie­dzi­nie ener­ge­ty­ki. Sze­ściu fina­li­stów wyło­nio­nych z puli zgło­szeń mia­ło oka­zję zapre­zen­to­wać swo­je pomy­sły przed jury zło­żo­nym z mię­dzy­na­ro­do­wych eks­per­tów, któ­rzy wybra­li naj­lep­sze idee w opar­ciu o wpływ i inno­wa­cyj­ność oraz wyko­nal­ność i moż­li­wo­ści koncepcji.

Maimu­nah Mohd Sha­rif, dyrek­tor wyko­naw­cza UN-Habi­tat, powie­dzia­ła: „Mia­sta są inku­ba­to­ra­mi inno­wa­cji i nowych tech­no­lo­gii. Dla­te­go musi­my wspie­rać roz­wój roz­wią­zań, któ­re na pozio­mie lokal­nym zapew­nia­ją ener­gię efek­tyw­nie korzy­sta­ją­cą z zaso­bów, zastę­pu­ją­cą pali­wa kopal­ne. Zwy­cięz­cy kon­kur­su Kato­wi­ce Ener­gy Inno­va­tion Chal­len­ge są przy­kła­dem na to, jak powin­ni­śmy pod­cho­dzić do trans­for­ma­cji w kie­run­ku zie­lo­nych i zrów­no­wa­żo­nych miast, któ­re dba­ją o korzy­ści dla wszystkich”.

Czym jest ScanTheSun?

Scan­The­Sun to apli­ka­cja mobil­na o uni­kal­nym podej­ściu do natych­mia­sto­we­go pro­jek­to­wa­nia efek­tyw­nych, a co za tym idzie eko­no­micz­nych insta­la­cji solar­nych w ramach rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej AR (Augmen­ted Reali­ty). Roz­wią­za­nie to opie­ra się o wyko­rzy­sta­nie mocy obli­cze­nio­wej, bez­prze­wo­do­wych kana­łów komu­ni­ka­cji a przede wszyst­kim czuj­ni­ków oto­cze­nia w urzą­dze­niu, któ­re każ­dy z nas posia­da w kie­sze­ni w posta­ci smartfonu.

Syn­te­za odczy­tów z czuj­ni­ków takich jak Glo­bal Navi­ga­tion Satel­li­te Sys­tem GNSS, kom­pas, żyro­skop, kame­ra, ekran doty­ko­wy, Near Field Com­mu­ni­ca­tion NFC wyrę­cza­ją pro­jek­tan­ta z koniecz­no­ści ręcz­ne­go wpro­wa­dza­nia danych lub żmud­ne­go pro­ce­su mode­lo­wa­nia kom­pu­te­ro­we­go co sta­no­wi roz­wią­za­nie nie­po­wta­rzal­ne w ska­li światowej.

Dzię­ki wie­lor­dze­nio­wym jed­nost­kom obli­cze­nio­wym (CPU) obec­nym w każ­dym współ­cze­snym smart­fo­nie obli­cza­ny jest nie tyl­ko opty­mal­ny pro­jekt insta­la­cji solar­nej z uwzględ­nie­niem wpły­wu oto­cze­nia, lecz tak­że pre­cy­zyj­na symu­la­cja roz­kła­dów stru­mie­nia pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go dla całe­go roku w roz­bi­ciu na poszcze­gól­ne mie­sią­ce. Pozwa­la to uzy­skać pre­cy­zyj­ną czte­ro­wy­mia­ro­wą (cza­so­prze­strzen­ną) mapę uzy­sku ener­gii, któ­ra uwi­dacz­nia roz­kład zacie­nie­nia insta­la­cji i jego zmia­ny w cza­sie, co pro­wa­dzi do pro­gno­zy uzy­sku ener­gii z insta­la­cji solar­nej a tak­że do pro­gno­zy prze­bie­gu gene­ro­wa­nej mocy w funk­cji cza­su dla dowol­ne­go dnia roku.

Bez­prze­wo­do­we kana­ły komu­ni­ka­cji wyko­rzy­sta­ne są celem natych­mia­sto­we­go utwo­rze­nia koń­co­we­go rapor­tu dostęp­ne­go onli­ne dla inwe­sto­ra, gdzie zawar­te są dodat­ko­we wykre­sy, pro­gno­zy i oce­ny zapro­jek­to­wa­nej instalacji.

Cały pro­ces zaj­mu­je tyl­ko jed­ną minu­tę, nie wyma­ga wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej a dzię­ki AR nie wyma­ga wizy­ty pra­cow­ni­ka na dachu i wyko­ny­wa­nia fizycz­nych pomia­rów – wszyst­ko moż­na wyko­nać sto­jąc obok budynku.

Tech­no­lo­gia Scan­The­Sun poprzez imple­men­ta­cję fizycz­nych wła­ści­wo­ści optycz­nych indy­wi­du­al­nych modu­łów solar­nych słu­ży do pro­jek­to­wa­nia zarów­no efek­tyw­nych insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych, jak rów­nież efek­tyw­nych insta­la­cji ciepl­nych z wyko­rzy­sta­niem kolek­to­rów termicznych.

Opar­cie tech­no­lo­gii o roz­pro­szo­ne zaso­by indy­wi­du­al­nych smart­fo­nów zapew­nia nie­mal nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści ska­lo­wa­nia zasto­so­wań Scan­The­Sun. Już dziś jest to opro­gra­mo­wa­nie uży­wa­ne w 173 kra­jach na całym świecie.

Zale­ty apli­ka­cji ScanTheSun

  • pre­cy­zyj­ny pro­jekt stan­dar­do­wej insta­la­cji – w 1 minutę,
  • pre­cy­zyj­ny pro­jekt insta­la­cji efek­tyw­nej – w 1 minutę,
  • nie wyma­ga wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go personelu,
  • nie wyma­ga wizy­ty i pomia­rów na dachu,
  • uwzględ­nia zacie­nie­nie w posta­ci drzew, komi­nów, sąsied­nich budyn­ków i zieleni,
  • pro­jekt dla bar­dziej skom­pli­ko­wa­nej archi­tek­tu­ry do 5 minut,
  • natych­mia­sto­wy raport onli­ne z indy­wi­du­al­nym hasłem.

W razie dodat­ko­wych pytań oraz potrzeb­nych infor­ma­cji pozo­sta­je­my do Pań­stwa dys­po­zy­cji:
Jakub Leja, tel. 666 101 018
news@scanthesun.com

Lin­ki:
Scan­The­Sun.
Ener­gy Inno­va­tion Chal­len­ge | UN-Habitat.

Scroll to Top