Big Tech i zabójcze przejęcia a teleologia unijnego prawa konkurencji: co chroni Komisja Europejska w sprawach z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw?

2023-03-20
17:00

Speakers

M Woźniak Cichuta

Monika Woźniak-Cichuta

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW, związana z Katedrą Prawa Europejskiego WPiA UW i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW. Stypendystka w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki (OPUS-16) na temat wymiany danych między przedsiębiorcami na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze i filozoficzne na MISH UW, studiowała także na Katholieke Universiteit Leuven, European University Institute i Brussels School of Competition. Wielokrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Zawodowo związana z międzynarodową kancelarią prawną Clifford Chance; doświadczenie zdobywała również w Komisji Europejskiej. Jej badania naukowe obejmują prawo konkurencji Unii Europejskiej wobec platform cyfrowych, w szczególności prawo kontroli koncentracji i analizę teorii szkody.

Magdalena Słok-Wódkowska

dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska

Analityczka prawna
DELab UW, Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej, WPiA
Współpracuje przy projektach dotyczących Jednolitego Rynku Cyfrowego i Gospodarki. Jest doktorem nauk prawnych, ale także absolwentką SGH (dzięki czemu lepiej rozumie ekonomistów). Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim międzynarodowe prawo gospodarcze i prawo Unii Europejskiej. Poza byciem adiunktem na WPIA doradza także Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP w zakresie prawa UE. Od 2013 współprowadzi bloga na temat prawa międzynarodowego publicznego – www.przegladpm.blogspot.com.
K Menszig-Wiese

dr Katarzyna Menszig-Wiese

Radca prawny, Managing Associate
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Doktor nauk prawnych UJ, absolwentka studiów LL.M. na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz radca prawny. Specjalizuje się w prawie konkurencji i konsumentów. Angażuje się także w pracę naukową – publikuje artykuły z zakresu polskiego i europejskiego prawa antymonopolowego a także prowadzi gościnne wykłady dotyczące styku prawa konkurencji i prawa nowych technologii.

Host

Analyst DELab UW

Watch the recording of the seminar

Wobec wyso­kie­go stop­nia kon­cen­tra­cji na ryn­kach cyfro­wych i two­rze­nia się kon­glo­me­ra­tów cyfro­wych kil­ku spół­ek tech­no­lo­gicz­nych (zna­nych pod akro­ni­mem GAMAM dla Google, Ama­zon, Meta, Apple i Micro­soft – tzw. Big Tech), unij­ne pra­wo kon­ku­ren­cji zma­ga się z kry­zy­sem toż­sa­mo­ści. Towa­rzy­szy temu deba­ta czy pra­wo kon­ku­ren­cji jest ogra­ni­czo­ne do celów ści­śle eko­no­micz­nych, takich jak wąsko rozu­mia­ny dobro­byt kon­su­men­tów, czy reali­zu­je rów­nież szer­sze cele, takie jak wol­ność do kon­ku­ro­wa­nia lub inte­gra­cja ryn­ku. Deba­ta ta ma wpływ m.in. na oce­nę poli­ty­ki ochro­ny kon­ku­ren­cji wobec trans­ak­cji na ryn­kach cyfro­wych – tzw. zabój­czych prze­jęć, czy­li prze­jęć nie­wiel­kich, inno­wa­cyj­nych spół­ek (start-upów) przez Big Tech. Skut­ki takich prze­jęć powin­ny być bowiem roz­pa­try­wa­ne w aspek­cie szer­szym niż jedy­nie konsekwencjalistycznym.

Bada­nia doty­czą aksjo­lo­gii, do któ­rej odwo­łu­je się Komi­sja Euro­pej­ska w decy­zjach z zakre­su kon­tro­li kon­cen­tra­cji przed­się­biorstw. Na począt­ku, w opar­ciu o meto­dę for­mal­no-dogma­tycz­ną i ana­li­zę orzecz­nic­twa Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej (TSUE), wyty­po­wa­no sło­wa klu­czo­we obra­zu­ją­ce cele unij­ne­go pra­wa kon­ku­ren­cji i ich dery­wa­ty. Następ­nie prze­ana­li­zo­wa­no czę­sto­tli­wość wystę­po­wa­nia powyż­szych war­to­ści w decy­zjach Komi­sji Euro­pej­skiej z zakre­su kon­tro­li kon­cen­tra­cji przed­się­biorstw. Na tej pod­sta­wie doko­na­no oce­ny, jaki­mi war­to­ścia­mi kie­ru­je się Komi­sja Euro­pej­ska przy oce­nie trans­ak­cji mię­dzy przed­się­bior­ca­mi. Ponad­to porów­na­no, jak aksjo­lo­gia, do któ­rej odwo­łu­je się Komi­sja w dzie­dzi­nie kon­tro­li kon­cen­tra­cji pre­zen­tu­je się na tle aksjo­lo­gii wystę­pu­ją­cej we wszyst­kich dzie­dzi­nach pra­wa kon­ku­ren­cji. Bada­nia roz­sze­rzo­no o per­spek­ty­wę wyro­ków TSUE. Lep­sze zro­zu­mie­nie, czym kie­ru­je się Komi­sja w decy­zjach z zakre­su kon­tro­li kon­cen­tra­cji przed­się­biorstw i oce­na, czy uwzględ­nie­niu pod­le­ga­ją wszyst­kie, czy tyl­ko ści­śle eko­no­micz­ne war­to­ści unij­ne­go pra­wa kon­ku­ren­cji, może przy­czy­nić się do sku­tecz­niej­sze­go prze­ciw­dzia­ła­nia two­rze­niu się kon­glo­me­ra­tów cyfro­wych i poszu­ki­wa­nia odpo­wied­niej teo­rii szko­dy w cyfro­wym ekosystemie.

A series of English-language meetings to present the results of research in the field of digitisation, conducted by researchers from European Union countries.

The seminars are an excellent opportunity to learn about topics undertaken at foreign universities and to discuss them with invited guests. Due to their interactive form, they are also an opportunity to build cooperation between Polish and foreign research centres. Past seminars can be found on the DELab UW website.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference
Logo DELab
DELab UW
ws-logo
Wydział Socojologii UW
Big Tech i zabójcze przejęcia a teleologia unijnego prawa konkurencji: co chroni Komisja Europejska w sprawach z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw?
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Scroll to Top