Koniec flaneurowania? Praktyki wędrówki, spaceru i chodzenia po mieście w dobie mediów cyfrowych

2022-04-04
18:00

Speakers

Koniec flaneurowania? Praktyki wędrówki, spaceru i chodzenia po mieście w dobie mediów cyfrowych

dr Natalia Juchniewicz

Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Kierowniczka Pracowni Filozofii Techniki i Komunikacji, filozofka i socjolożka badająca przemiany technologiczne w nowoczesnych społeczeństwach w tradycji postfenomenologicznej i zorientowanej na badania jakościowe.

Koniec flaneurowania? Praktyki wędrówki, spaceru i chodzenia po mieście w dobie mediów cyfrowych

dr Kuba Piwowar

SWPS, Google

Socjolog i kulturoznawca. Specjalizuje się w społeczno-kulturowych aspektach technologii, nowych mediach i badaniach rynku. Doktoryzował się z zagadnienia wykluczenia algorytmicznego na Uniwersytecie SWPS, gdzie pracuje badawczo i naukowo. Od 2008 roku pracuje też w Google.

Koniec flaneurowania? Praktyki wędrówki, spaceru i chodzenia po mieście w dobie mediów cyfrowych

Jan Zygmuntowski

Polska Sieć Ekonomii, CoopTech Hub, Akademia Leona Koźmińskiego

Ekonomista i przedsiębiorca społeczny zainteresowany ekonomią polityczną, regulacjami i zarządzaniem technologiami oraz gospodarką cyfrową. Współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii i dyrektor programowy CoopTech Hub. Wykładowca, doktorant Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie (Management and AI in Digital Society). Współzałożyciel i w latach 2015-2020 prezes zarządu think-tanku Instrat. Doświadczenie zdobywał m.in. w Polskim Funduszu Rozwoju. Doradza wielu instytucjom publicznym, samorządowym i społecznym w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta G20 Global Solutions, British Council i Møller Institute. Autor „Kapitalizmu Sieci”, książki nominowanej do nagrody Economicus 2020.

Host

Analyst DELab UW

Watch the recording of the seminar

Celem wystą­pie­nia będzie ana­li­za, w jaki spo­sób tech­no­lo­gie mobil­ne i cyfro­we zmie­nia­ją nasze prak­ty­ki spa­ce­ro­wa­nia, wędro­wa­nia i cho­dze­nia po mie­ście. Fla­neur, figu­ra spa­ce­ro­wi­cza-kon­te­sta­to­ra wałę­sa­ją­ce­go się po mie­ście bez celu, ale z żywą fascy­na­cją obser­wu­ją­ce­go zmia­ny, jakie w kapi­ta­li­stycz­nych mia­stach zacho­dzi­ły na prze­ło­mie XIX/XX w. zamie­ni­ła się wraz z roz­wo­jem tech­no­lo­gicz­nym w post-fla­neu­ra, cyber-fla­neu­ra, a być może nawet doszło już do cał­ko­wi­tej śmier­ci tej wizji poru­sza­nia się po mie­ście. Geo­lo­ka­li­za­cja, self-trac­king, kapi­ta­lizm nad­zo­ru, tech­no­lo­gicz­ny panop­ty­kon – wszyst­ko to spra­wia, że współ­cze­sny użyt­kow­nik tech­no­lo­gii nie jest już w swo­im poru­sza­niu się spon­ta­nicz­ny, ukry­ty, nie­jaw­ny, zamie­nia­jąc się ludz­ko-tech­no­lo­gicz­ną hybry­dę o zru­ty­ni­zo­wa­nym, algo­ryt­micz­nym spo­so­bie prze­miesz­cza­nia się po prze­strze­niach miej­skich. Czy zatem ist­nie­je jesz­cze spa­ce­ro­wa­nie? Czy mia­sto może być wciąż odkry­wa­ne? Czy tech­no­lo­gia nam w tym poma­ga czy przeszkadza?

A series of English-language meetings to present the results of research in the field of digitisation, conducted by researchers from European Union countries.

The seminars are an excellent opportunity to learn about topics undertaken at foreign universities and to discuss them with invited guests. Due to their interactive form, they are also an opportunity to build cooperation between Polish and foreign research centres. Past seminars can be found on the DELab UW website.

Koniec flaneurowania? Praktyki wędrówki, spaceru i chodzenia po mieście w dobie mediów cyfrowych
Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji
Koniec flaneurowania? Praktyki wędrówki, spaceru i chodzenia po mieście w dobie mediów cyfrowych
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Koniec flaneurowania? Praktyki wędrówki, spaceru i chodzenia po mieście w dobie mediów cyfrowych
Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Scroll to Top