Postęp technologiczny, równość i dostępność cyfrowa. Narracje cyfrowych pionierów a codzienne doświadczenia

2023-01-25
17:00

Speakers

marta

dr Marta Kołodziejska

Analityczka
DELab UW, Wydział Socjologii UW
W obszarze jej zainteresowań są przede wszystkim relacje między korzystaniem z nowych mediów a przemianami religii i duchowości. Najczęściej prowadzi badania z wykorzystaniem metod jakościowych – analizy dyskursu oraz analizy treści. W DELab UW pracuje w projekcie EU Engineroom w ramach programu Horyzont 2020.
Michał Paliński

Michał Paliński

Analityk
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
W DELab UW analizuje wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. W swoich badaniach koncentruje na zagadnieniach związanych z rozwojem internetu. W szczególności interesują go ekonomiczne aspekty zarządzania prywatnością w sieci. W swojej pracy wykorzystuje metody data science oraz modelowanie mikroekonometryczne.
Filipek_UMCSa

dr Kamil Filipek

Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS

Data scientist, socjolog. Kieruje Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS. Wdraża rozwiązania oparte na metodach sztucznej inteligencji w obszarze przetwarzania języka naturalnego (NLP) w polskich oraz zagranicznych firmach technologicznych. Kierownik projektów badawczych finansowanych ze źródeł NCN oraz POIR. Autor publikacji w prestiżowych czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Współorganizator spotkań branży IT Data Science Lublin. Jego zainteresowania naukowe obejmują wpływ technologii cyfrowych na kształt i funkcjonowanie współczesnych społeczeństw.

LinkedIn

Scopus

Piotr Witek

Piotr Witek

Utilitia

Absolwent kierunków Promocja Zdrowia oraz Administracja Publiczna, aktualnie pracuje jako wiceprezes w spółce Utilitia, a także jako specjalista ds. dostępności informacji elektronicznej i technologii wspierających w Fundacji instytut Rozwoju Regionalnego.

Wykładał przedmiot Dostępność Informacji na Krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku Architektura i Użyteczność Przestrzeni Informacyjnej.

Współautor polskich Kwalifikacji Zawodowych z obszaru dostępności cyfrowej, oraz polskiego oficjalnego tłumaczenia standardu WCAG 2.1.

Regularnie prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu uniwersalnego projektowania informacji, udostępniania stron internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów i multimediów elektronicznych dla przedstawicieli jednostek administracji publicznej różnego szczebla, uczelni wyższych i biznesu.

Zainteresowany zwiększaniem niezależności, samodzielności i możliwości osób z dysfunkcją wzroku za pomocą rozwoju ich naturalnych zdolności oraz przy wykorzystaniu technologii asystujących.

Jako redaktor publikuje artykuły w czasopismach Mój Mac Magazyn oraz Tyflo Świat, a w wolnych chwilach nagrywa audycje podcastowe dla portalu www.tyflopodcast.net oraz przybliża kwestię dostępności produktów firmy Apple prowadząc pod adresem www.mojaszuflada.pl własnego bloga oraz vlog na YouTube.

Host

Analyst DELab UW

Watch the recording of the seminar

Temat semi­na­rium będzie bazo­wać na wyni­kach ana­liz dr Mar­ty Koło­dziej­skiejMicha­ła Paliń­skie­go, któ­rych przed­mio­tem były nar­ra­cje cyfro­wych pio­nie­rów, tzn. wio­dą­cych cza­so­pism tech­no­lo­gicz­nych (m.in. Wired, MIT Tech, Tech­Crunch), doty­czą­ce rów­no­ści, dostęp­no­ści, mobil­no­ści i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Bada­nie wyka­za­ło mię­dzy inny­mi, że nar­ra­cje te cha­rak­te­ry­zu­je dycho­to­mia: tech­no-opty­mizm przy­pi­sa­ny poten­cja­ło­wi roz­wo­ju takich tech­no­lo­gii jak sztucz­na inte­li­gen­cja, IoT, chmu­ra obli­cze­nio­wa vs scep­ty­cyzm zwią­za­ny z oce­ną wyko­rzy­sta­nia tego poten­cja­łu przez big tech. 

Pro­blem ulo­ko­wa­nia naj­lep­szych źró­deł inno­wa­cji to kolej­ny waż­ny aspekt nar­ra­cji: kry­ty­ka mono­po­li­stycz­nych prak­tyk big tech pro­wa­dzo­na jest rów­no­le­gle do pozy­tyw­nej oce­ny wszel­kich dzia­łań oddol­nych. Cie­ka­wym przy­pad­kiem jest w tym kon­tek­ście kwe­stia dostęp­no­ści cyfro­wej: w nar­ra­cjach pio­nie­rów na ten temat sil­nie obec­ny jest wątek wizjo­ne­rów i inno­wa­to­rów. Są nimi nie tyle gigan­ci tech­no­lo­gicz­ni, ile jed­nost­ki oraz spo­łecz­no­ści two­rzą­ce roz­ma­ite roz­wią­za­nia dla wszyst­kich użyt­kow­ni­ków (z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i bez) i w for­mu­le otwar­tej. W nar­ra­cjach pod­kre­śla się, że to wła­śnie tacy „oddol­ni inno­wa­to­rzy” lepiej zna­ją potrze­by i ocze­ki­wa­nia zbio­ro­wo­ści, do któ­rych adre­su­ją swo­je dzia­ła­nia niż tech­no­lo­gicz­ni gigan­ci, któ­rzy mają na celu głów­nie wła­sny zysk. Otwar­ty dostęp do tych oddol­nych inno­wa­cji prze­ciw­sta­wia się więc cen­tra­li­za­cji, a jed­no­cze­śnie może się roz­wi­jać mimo wska­zy­wa­nej w nar­ra­cjach opie­sza­ło­ści państwa. 

Pod­czas dys­ku­sji ana­li­ty­cy zesta­wią te nar­ra­cje i wspo­mnia­ne dycho­to­mie z dzia­ła­niem dostęp­no­ści cyfro­wej w prak­ty­ce, w kon­tek­ście Pol­ski. Zasta­no­wią się wraz z zapro­szo­ny­mi gość­mi, gdzie szu­kać inno­wa­to­rów i w jakim zakre­sie inno­wa­cyj­ne są w roz­wi­ja­niu tech­no­lo­gii dostęp­no­ścio­wych ruchy oddol­ne. Poroz­ma­wia­ją rów­nież o tym, jak pań­stwo może wspie­rać roz­wój dostęp­no­ści cyfro­wej i jaką powin­no przy­jąć pozy­cję wobec tech­no­lo­gicz­nych gigantów. 

A series of English-language meetings to present the results of research in the field of digitisation, conducted by researchers from European Union countries.

The seminars are an excellent opportunity to learn about topics undertaken at foreign universities and to discuss them with invited guests. Due to their interactive form, they are also an opportunity to build cooperation between Polish and foreign research centres. Past seminars can be found on the DELab UW website.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference
Logo DELab
DELab UW
ws-logo
Wydział Socjologii UW
Postęp technologiczny, równość i dostępność cyfrowa. Narracje cyfrowych pionierów a codzienne doświadczenia
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Scroll to Top