Wzory cyfryzacji nauk społecznych: od blockchainów do SI

2022-01-12
09:00

Speakers

Wzory cyfryzacji nauk społecznych: od blockchainów do SI

Łukasz Jonak

Analityk
DELab UW, Wydział Socjologii UW

Prowadzi projekt badawczy analizujący ekosystem projektów blockchainowych w Polsce i zagranicą.

Strona projektu Maszyna Społeczna.

Jego zainteresowania naukowe sytuują się na przecięciu socjologii, nauk poznawczych i technologii informacyjnych; stara się zrozumieć, w którym kierunku musi zmierzać socjologia, by adekwatnie opisywać współczesny świat społeczny. W szczególności zajmuje się społecznymi aspektami i konsekwencjami funkcjonowania technologii blockchainowych – problematyce governance, regulacjami, podejmowaniem decyzji i zarządzaniem tożsamością w systemach zdecentralizowanych

Pod­czas semi­na­rium przyj­rzy­my się poję­ciu cyfry­za­cji w wąskim kon­tek­ście nauk spo­łecz­nych. Prze­śle­dzi­my pro­ces prze­kształ­ca­nia pod­sta­wo­wych pojęć świa­ta spo­łecz­ne­go w kon­kret­ne, dys­kret­ne byty, uchwy­co­ne w cyfro­wych struk­tu­rach danych i inter­fej­sach użytkowników. 

Skut­kiem tych pro­ce­sów jest powsta­wa­nie cyfro­wych labo­ra­to­riów, “maszyn spo­łecz­nych”, łączą­cych ele­men­ty ludz­kie, spo­łecz­ne z tech­nicz­ny­mi, cyfro­wy­mi. Arte­fak­ty te ucie­le­śnia­ją i ukon­kret­nia­ją róż­ne­go rodza­ju pod­sta­wo­we poję­cia i mecha­ni­zmy dzia­ła­nia spo­łe­czeń­stwa, czy­niąc je podat­ny­mi na ana­li­zę i mani­pu­la­cje. Nie­for­tun­ny dla socjo­lo­gii jest fakt, że labo­ra­to­ria te two­rzo­ne są głów­nie w logi­ce biz­ne­so­wej inży­nie­rii społecznej. 

Jako głów­ny przy­kład pro­ce­sów cyfry­za­cji rze­czy­wi­sto­ści spo­łecz­nej posłu­żą sys­te­my block­cha­ino­we, któ­re ope­ra­cjo­na­li­zu­ją kate­go­rie takie jak “zaufa­nie” czy “koor­dy­na­cja” eko­no­micz­ny­mi algo­ryt­ma­mi kon­sen­su­su. Pozo­sta­ły­mi będą “rela­cyj­ność” sie­ci spo­łecz­no­ścio­wych i “rozu­mie­nie” sztucz­nej inteligencji.

Favicona DELab
DELab UW
Wzory cyfryzacji nauk społecznych: od blockchainów do SI
Katedra Socjologii Cyfrowej, Wydział Socjologii UW
Wzory cyfryzacji nauk społecznych: od blockchainów do SI
Katedra Transformacji Technologicznej, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Scroll to Top