Access to information about automated decision-making in the face of AI developments

2021-05-05
18:00

Speakers

dr Joanna Mazur

Analityczka DELab
DELab UW, Wydział Prawa i Administracji UW

Absolwentka prawa oraz Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. W 2021 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Prawa i Administracji UW. W DELab UW pracuje nad analizą prawniczych aspektów budowania jednolitego rynku cyfrowego, przede wszystkim inicjatywy dotyczące ochrony danych osobowych oraz praw autorskich. Interesuje się również problematyką ochrony praw człowieka w przestrzeni cyfrowej. Od stycznia 2019 roku realizuje grant Narodowego Centrum Nauki Preludium pod tytułem: „Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego”.

_AS_4333_post

dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK

Akademia Leona Koźmińskiego

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE. Adwokat, pracownik administracji publicznej. Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wcześniej zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. Naukowo zajmuje się problematyką systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, współpracą państw członkowskich w sprawach karnych, a w ostatnim czasie przede wszystkim ochroną danych osobowych (głównie w wymiarze relacji do obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa publicznego). Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680 (tzw. dyrektywę policyjną).

M.KIBIL_portret_s

Michał Kibil, ekspert KPI

Współzałożyciel i Starszy Wspólnik w kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A.

Przed otwarciem kancelarii DGTL zdobywał doświadczenie w kancelariach indywidualnych, prowadził warszawski oddział kilkudziesięcioosobowej kancelarii, jak i był szefem jednej z praktyk w dwóch kancelariach o zasięgu międzynarodowym. Wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu projektów z zakresu IT oraz nowych technologii, w tym opartych na Blockchain, AI, machine learning oraz IOT. Jest specjalistą z zakresu HR, ochrony danych osobowych oraz zarządzania własnością intelektualną w rozwiązaniach technologicznych. Michał doradza oraz szkoli we wszelkich kwestiach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudniania pracowników, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kończył także podyplomowe studium prawa pracy. Michał jest Adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, gdzie od 2019 r. szkoli także aplikantów adwokackich m.in. w obszarze wykorzystania nowych technologii.

Host

Analyst DELab UW

Watch the recording of the seminar

During the fol­lo­wing semi­nar in our series, we discus­sed solu­tions con­cer­ning auto­ma­ted deci­sion making intro­du­ced in the Euro­pe­an Union law. Dr. Joan­na Mazur, ana­ly­zed regu­la­tions in the area of per­so­nal data pro­tec­tion law, in par­ti­cu­lar art. 22 of the Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion, and an aca­de­mic discus­sion on the rights of explanation.

The spe­ech pre­sents the data pro­tec­tion impact asses­sment pro­vi­sions intro­du­ced in the RODO and the results of a survey of the so-cal­led „data pro­tec­tion impact asses­sments” adop­ted in EU Mem­ber Sta­tes and the Euro­pe­an Eco­no­mic Area on the basis of the­se pro­vi­sions. black lists. By this term are meant lists spe­ci­fy­ing the types of data pro­ces­sing that sho­uld be cove­red by the obli­ga­tion to car­ry out a data pro­tec­tion impact asses­sment. In her spe­ech, Dr. Joan­na Mazur also discus­sed the new pro­po­sals for the regu­la­tion of arti­fi­cial intel­li­gen­ce tech­no­lo­gies, in order to answer the question of whe­ther they con­sti­tu­te a neces­sa­ry and appro­pria­te direc­tion for chan­ges in the law in light of the goal of cre­ating non-discri­mi­na­to­ry and trans­pa­rent tech­no­lo­gi­cal solu­tions for auto­ma­ted decision-making.

A series of English-language meetings to present the results of research in the field of digitisation, conducted by researchers from European Union countries.

The seminars are an excellent opportunity to learn about topics undertaken at foreign universities and to discuss them with invited guests. Due to their interactive form, they are also an opportunity to build cooperation between Polish and foreign research centres. Past seminars can be found on the DELab UW website.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Faculty of Economic Sciences UW Student Representative Office
Favicona DELab
DELab UW
Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
Scroll to Top