Speakers

Data activism in the Anthropocene

Bartosz Ślosarski

Instytut Studiów Społecznych UW
Bartosz Ślosarski jest doktorantem socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i badaczem ruchów społecznych, technologii cyfrowych i kultury materialnej. Autor książki "Przedmioty protestu. Kultury materialne współczesnych ruchów społecznych" (ZW Nomos 2021). Laureat I Nagrody PTS za pracę magisterską oraz V edycji programu "Diamentowy Grant". Dotychczas pracował w ogólnopolskich i europejskich projektach poświęconych dziedzictwu kulturowemu, ekonomii cyrkularnej i polityce miejskiej. Publikował m.in. w "Sustainability" oraz "Kulturze i Społeczeństwie".
Data activism in the Anthropocene

dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Socjolog, filozof, profesor uczelniany pracujący w Instytucie Socjologii UMK oraz w Łukasiewicz-Centrum Oceny Technologii. Jego zainteresowania naukowe związane są z obszarami socjologii zdrowia, choroby i medycyny oraz studiów nad nauką i technologią. Obecnie prowadzi badania dotyczące społecznej percepcji chorób zakaźnych oraz konfliktów wokół zanieczyszczenia powietrza. Autor (razem z K. Afeltowiczem) książki Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych, która ukaże się w tym roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK.
Data activism in the Anthropocene

dr Maciej Ryś

Ekspert KPI, współwłaściciel i wiceprezes PROIDEA
„Doktor hackathon”. Ukończył Uniwersytet w Yorku, Uniwersytet w Hongkongu, a doktorat obronił na Akademii Leona Koźmińskiego. Tematem jego pracy doktorskiej i publikacji naukowych są hackathony, tworzenie innowacji oraz krzewienie inwencji. Pasjonat podróżowania, który postawił stopę na wszystkich kontynentach i zawsze jest gotowy na nowe wyzwania. Współwłaściciel i wiceprezes PROIDEA, która specjalizuje się w organizacji wydarzeń, hackathonów i konferencji. Współzałożyciel wielu technologicznych przedsięwzięć takich jak Przedszkolowo i EarlyLogic. Inicjator Smogathonu oraz inicjatywach społecznych takich jak Coronaninjas czy Zwierzęcy Mikołaj na ASAPi-ie.

Host

Analyst DELab UW

Watch the recording of the seminar

During the meeting we looked at modern ways of using data and dati­fi­ca­tion tech­no­lo­gy in social move­ments, with a par­ti­cu­lar focus on envi­ron­men­tal move­ments that address human impact on cli­ma­te and envi­ron­ment in the Anth­ro­po­ce­ne. The star­ting point of Bar­tosz Ślo­sar­ski­’s pre­sen­ta­tion was the reco­gni­tion that the data­ifi­ca­tion of socie­ty has a real impact on the way the poli­tics of pro­test is prac­ti­ced, both thro­ugh the deve­lop­ment of tech­no­lo­gi­cal infra­struc­tu­re, but also resul­ting from this cul­tu­ral impe­ra­ti­ve of data, of which Data­ism the­ori­sts and rese­ar­chers from fields scien­ce, tech­no­lo­gy & socie­ty..

Data is nowa­days con­te­sted as a poten­tial sour­ce of surve­il­lan­ce and as a means of action thro­ugh which visu­ali­za­tions of social and natu­ral pro­blems are cre­ated. The use of data also serves to legi­ti­mi­ze poli­ti­cal actors, inc­lu­ding gras­sro­ots move­ments, in a cata­pul­ted and quan­ti­fied socie­ty. The pre­sen­ta­tion will inc­lu­de exam­ples of social move­ment orga­ni­za­tions such as Gre­en­pe­ace Inter­na­tio­nal, which works with IPCC cli­ma­te chan­ge data,  the Fri­days for Futu­re move­ment, which quan­ti­fies its mass power on a glo­bal sca­le, and the Polish Smog Alarm, which is cre­ating its own air quali­ty measu­re­ment infra­struc­tu­re from the bot­tom up.

A series of English-language meetings to present the results of research in the field of digitisation, conducted by researchers from European Union countries.

The seminars are an excellent opportunity to learn about topics undertaken at foreign universities and to discuss them with invited guests. Due to their interactive form, they are also an opportunity to build cooperation between Polish and foreign research centres. Past seminars can be found on the DELab UW website.

Data activism in the Anthropocene
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
Data activism in the Anthropocene
Build Up Your Future Conference - Faculty of Economic Sciences UW Student Representative Office
Data activism in the Anthropocene
Institute of Social Studies UW
Scroll to Top