„Pozorny wybór”, czyli w jaki sposób użytkownicy Internetu radzą sobie z e‑nadzorem?

2022-10-05
18:00

Speakers

Heller Julia8742small

Julia Heller

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Wydział Socjologii UW

Socjolożka, absolwentka Socjologii UW i Ekonomii SGH, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. W swojej pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach z obszaru socjologii cyfrowej, głównie nadzoru w Internecie. Dodatkowo pracuje jako konsultantka w temacie marketingu w PricewaterhouseCoopers

Anna Turner _1 (1)

dr Anna Turner

Adiunkt
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z wpływem nowych technologii na społeczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prywatności i inwigilacji. Pasjonatka metod ilościowych w tym zastosowania danych internetowych w naukach społecznych. Posiada także ponad dziesięcioletnie doświadczenie w digital marketingu, zdobyte podczas pracy dla kluczowych klientów w wiodącej agencji marketingu internetowego w Polsce.

Michał Paliński

Michał Paliński

Analityk
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

W DELab UW analizuje wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. W swoich badaniach koncentruje na zagadnieniach związanych z rozwojem internetu. W szczególności interesują go ekonomiczne aspekty zarządzania prywatnością w sieci. W swojej pracy wykorzystuje metody data science oraz modelowanie mikroekonometryczne.

Host

Analyst DELab UW

Watch the recording of the seminar

Celem pro­jek­tu jest ana­li­za świa­do­mo­ści inter­nau­tów na temat wyko­rzy­sty­wa­nia ich danych oso­bo­wych przez fir­my komer­cyj­ne, insty­tu­cje pań­stwo­we lub badaw­cze, a tak­że odpo­wiedź na pyta­nie, czy prze­kła­da się ona na sto­so­wa­nie stra­te­gii opo­ru wobec nad­zo­ru onli­ne. Do ana­li­zy wyko­rzy­sta­no teo­rię rzą­do­myśl­no­ści stwo­rzo­ną przez Micha­ela Foucaul­ta, ze szcze­gól­nym naci­skiem na poję­cie zarzą­dza­nia gru­po­we­go uży­wa­ne­go do scha­rak­te­ry­zo­wa­nia nad­zo­ru. Punk­tem wyj­ścia była rów­nież kon­cep­cja data­izmu, opra­co­wa­na przez Jose van Dijc­ka, wska­zu­ją­ca na brak wia­ry w obiek­tyw­ną kwan­ty­fi­ka­cję ludz­kich zacho­wań i cał­ko­wi­tą praw­dzi­wość danych zbie­ra­nych onli­ne. Klu­czo­we dla bada­nia jest tak­że poję­cie nad­wyż­ki beha­wio­ral­nej, wypra­co­wa­ne przez Sho­sha­nę Zuboff. Autor­ka opi­su­je je jako dodat­ko­we dane zbie­ra­ne o użyt­kow­ni­kach, któ­re są potem sprze­da­wa­ne. Poka­zu­je ona, w jaki spo­sób fir­my tech­no­lo­gicz­ne stwo­rzy­ły nowe źró­dło docho­du i pró­bu­ją prze­ko­nać ludzi do udo­stęp­nia­nia jesz­cze więk­szej ilo­ści danych za darmo.

Pod­czas semi­na­rium zapre­zen­to­wa­ne zosta­ną wyni­ki badań doty­czą­cych prak­tyk uni­ka­nia nad­zo­ru w inter­ne­cie. Bada­nia prze­pro­wa­dzo­no na prze­ło­mie kwiet­nia i maja 2022 r. W celu dobo­ru pró­by wzię­to pod uwa­gę nastę­pu­ją­ce zmien­ne: płeć, wiek, wiel­kość miej­sco­wo­ści oraz wykształ­ce­nie. Dodat­ko­wo, zgod­nie z zało­że­niem, respon­den­ta­mi byli tyl­ko sta­li użyt­kow­ni­cy inter­ne­tu, czy­li oso­by korzy­sta­ją­ce z nie­go mini­mum kil­ka razy dzien­nie. Łącz­nie zapy­ta­nych o inwi­gi­la­cję cyfro­wą zosta­ło 1000 sta­łych użyt­kow­ni­ków inter­ne­tu w Pol­sce. Bada­nia zre­ali­zo­wa­no w ramach pro­gra­mu Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uczel­nia Badawcza.

Wyni­ki badań poka­zu­ją róż­ne posta­wy na rzecz ochro­ny pry­wat­no­ści jed­nost­ki w cyfro­wej rze­czy­wi­sto­ści. Po pierw­sze, użyt­kow­ni­cy sto­su­ją stra­te­gie opo­ru wobec inwi­gi­la­cji cyfro­wej. Tyl­ko 1 proc. bada­nych nie korzy­sta­ło z żad­nej stra­te­gii. Jed­no­cze­śnie zale­d­wie 55 proc. respon­den­tów sto­su­ją­cych takie roz­wią­za­nia zgo­dzi­ło się ze stwier­dze­niem, że ich dane są war­to­ścio­we i powin­ni być wyna­gra­dza­ni w zamian za ich udo­stęp­nia­nie. 40 proc. użyt­kow­ni­ków stwier­dzi­ło z kolei, że na ich zacho­wa­nie w sie­ci wpły­nę­ła świa­do­mość, w jaki spo­sób wyko­rzy­sty­wa­ne są ich dane. Wyni­ki bada­nia są punk­tem wyj­ścia do więk­sze­go pro­jek­tu badaw­cze­go. Na jego kolej­nych eta­pach prze­wi­dzia­ne jest pozna­nie moty­wa­cji użyt­kow­ni­ków inter­ne­tu wobec dzia­ła­nia prze­ciw­ko inwi­gi­la­cji cyfro­wej. Ta sama aktyw­ność może bowiem wyni­kać z róż­nych postaw i moty­wa­cji. Użyt­kow­ni­cy mogą zabez­pie­czyć swo­ją pry­wat­ność m.in. ze wzglę­dów ide­olo­gicz­nych (nie chcą wzmac­niać dużych kor­po­ra­cji) lub eko­no­micz­nych (wie­rzą, że nale­ży ich wyna­gra­dzać za dane).

A series of English-language meetings to present the results of research in the field of digitisation, conducted by researchers from European Union countries.

The seminars are an excellent opportunity to learn about topics undertaken at foreign universities and to discuss them with invited guests. Due to their interactive form, they are also an opportunity to build cooperation between Polish and foreign research centres. Past seminars can be found on the DELab UW website.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
UW logo
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
wydział socjologii uw
Wydział Socjologii UW
Scroll to Top