Smart cities and micropayments: shared mobility user behavior

2021-06-16
18:00

Speakers

Łukasz Nawaro

Analityk DELab
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
W DELab UW zajmuje się analizą i przetwarzaniem danych, od początku procesu – web scraping, data wrangling – po jego koniec, czyli wizualizację. Do tego celu wykorzystuje język programowania Python i jego biblioteki, takie jak pandas i matplotlib. Interesuje się szczególnie zbiorami danych tekstowych. Tworzył narzędzia na wewnętrzne potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracował przy projektach badawczych DELab UW, a obecnie pracuje w projekcie EU Engineroom z programu Horyzont 2020.
Smart cities and micropayments: shared mobility user behavior

dr hab. Michał Krawczyk, prof. UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Amsterdamskim. Specjalizuje się w ekonomii eksperymentalnej i behawioralnej. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. tematykę podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, w tym zjawisko nadmiernej pewności siebie.
Smart cities and micropayments: shared mobility user behavior

Marcin Korolec

Ekspert KPI, Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych
Członek Rad Nadzorczych Meva Energy (2020), InnoEnergy (2019), Transport&Environment (2019). Prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej. Od listopada 2013 do listopada 2015 roku był Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polityki Klimatycznej, w latach 2011 – 1013 pełnił funkcję Ministra Środowiska, a od 2005 do 2011 Wiceministra Gospodarki. W latach 2005 – 2015 reprezentował Polskę podczas ponad 120 posiedzeń Rady Ministrów UE ds. Klimatu, Środowiska, Handlu, Konkurencyjności i Energii, w latach 2005 - 2011 był koordynatorem polskiej współpracy z OECD.

Host

Analyst DELab UW

Watch the recording of the seminar

The meeting was inten­ded to pro­vi­de an intro­duc­tion to the topic of urban trans­port user beha­vio­ur, par­ti­cu­lar­ly in the con­text of micro­mo­bi­li­ty, micro­pay­ments and opti­mal urban poli­cies. First, Łukasz Nawa­ropre­sen­ted the simi­la­ri­ties and dif­fe­ren­ces betwe­en elec­tric sco­oter and sha­red bike sys­tems. The pre­sen­ta­tion was inten­ded to answer questions such as what is the distri­bu­tion of tra­vel time and distan­ce in the dif­fe­rent sha­red mobi­li­ty sys­tems in War­saw, how do they sup­port or com­pe­te with public trans­port, and what is the signi­fi­can­ce for cho­ices of the sta­tion­les­sness of sco­oters in rela­tion to the need to rent a bike from and return it to a station.

By how much would the num­ber of jour­neys decre­ase with an incre­ase in pri­ce, and can deci­sions abo­ut jour­ney length made by tho­se pay­ing be made in the same way as tho­se not pay­ing? Users» reluc­tan­ce to pay for trans­port and the psy­cho­lo­gi­cal effect of a zero pri­ce are pre­sen­ted on the basis of empi­ri­cal data. The data refer­red to by the spe­aker came from seve­ral diver­se cities in Euro­pe and the USA.

The last part of the spe­ech was devo­ted to fur­ther rese­arch plans. A plan to inve­sti­ga­te the valu­ation of sta­tio­na­ri­ty based on a discre­te cho­ice expe­ri­ment was discus­sed. It will find out how much sha­ring bike users would gain from being able to leave the­ir bikes any­whe­re – as elec­tric sco­oters are cur­ren­tly left – and how much e‑scooter users would lose from not being able to do so. The result of the stu­dy will be a valu­ation that city govern­ments can con­trast with other aspects of dri­ver­less sys­tems to cre­ate welfa­re-maxi­mi­zing poli­cies, com­pa­nies to pri­ce char­gers cost-effec­ti­ve­ly and with rese­ar­chers to decom­po­se the merits of trans­por­ta­tion types.

A series of English-language meetings to present the results of research in the field of digitisation, conducted by researchers from European Union countries.

The seminars are an excellent opportunity to learn about topics undertaken at foreign universities and to discuss them with invited guests. Due to their interactive form, they are also an opportunity to build cooperation between Polish and foreign research centres. Past seminars can be found on the DELab UW website.

Smart cities and micropayments: shared mobility user behavior
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
Smart cities and micropayments: shared mobility user behavior
Build Up Your Future Conference - Faculty of Economic Sciences UW Student Representative Office
Favicona DELab
DELab UW
Smart cities and micropayments: shared mobility user behavior
Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
Scroll to Top