Spotkania brokerskie B2B (SoftWareDays’21) #future of digital business – Austria, 10–12 maja 2021 r.00

Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go współ­or­ga­ni­za­to­rem 6. Mię­dzy­na­ro­do­wych Dni Opro­gra­mo­wa­nia, orga­ni­zo­wa­nych przez FFG, WKO / Advan­ta­ge Austria, Vien­na Busi­ness Agen­cy i TU Wien we współ­pra­cy z Enter­pri­se Euro­pe Network i ini­cja­ty­wą go-inter­na­tio­nal. Wyda­rze­nie odby­ło się w dniach 10–12 maja 2021 r.

W skró­cie:

  • W wyda­rze­niu wzię­ło udział ponad 1600 uczest­ni­ków z całe­go świata.
  • Swo­je wystą­pie­nia wygło­si­li przed­sta­wi­cie­le takich firm jak: Erics­son, SAAB, Lin­ke­dIn, Ama­zon, IEEE, City of Vien­na i wie­le innych.
  • Odby­ły się wyjąt­ko­we warsz­ta­ty tema­tycz­ne: 5G, cyber­bez­pie­czeń­stwo, sztucz­na inte­li­gen­cja i ety­ka, wizu­ali­za­cja danych, znaj­do­wa­nie pro­gra­mi­stów, paten­to­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia, UX – User Expe­rien­ce, eks­port SaaS i nie tylko.
  • Przed­sta­wio­no pomy­sły na start-up przed ponad 50 mię­dzy­na­ro­do­wy­mi inwestorami.
  • Pro­mo­wa­no ofer­ty i zapy­ta­nia firm z całe­go świa­ta dzię­ki spo­tka­niom bro­ker­skim zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Enter­pri­se Euro­pe Network.
  • W wyda­rze­niu aktyw­nie wzię­ły udział nastę­pu­ją­ce orga­ni­za­cje wspie­ra­ne przez biu­ro Enter­pri­se Euro­pe Network Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go: Digi­tal Eco­no­my Lab – Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Śro­do­wi­sko­we Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów – Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Cyber­se­cu­ri­ty Stu­dio Sp. z .o.o. , Galach Con­sul­ting Sp. z o.o.

Stro­na wyda­rze­nia: https://2021.b2bsoftwaredays.com/

Scroll to Top