Spotkania brokerskie BE @ SMM 2021 – Smart Manufacturing Matchmaking 2021 – Virtual Edition w obszarze przemysłu 4.0 (17–19 listopada 2021)

Digi­tal Eco­no­my Lab wraz z biu­rem Enter­pri­se Euro­pe Network Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go współ­or­ga­ni­za­to­rem spo­tkań bro­ker­skich Smart Manu­fac­tu­ring Match­ma­king 2021, orga­ni­zo­wa­nych przez wło­skie kon­sor­cjum SPIN – Ricer­ca Inno­va­zio­ne e Tras­fe­ri­men­to Tec­no­lo­gi­co S.r.l.

Dane i zarzą­dza­nie nimi zmie­nia­ją nasze życie. Prze­mysł 4.0 rewo­lu­cjo­ni­zu­je i rewi­ta­li­zu­je wszyst­kie rodza­je dzia­łal­no­ści prze­my­sło­wej. Fir­my sto­ją przed nowy­mi wyzwa­nia­mi, ale tak­że wyko­rzy­stu­ją moż­li­wo­ści, jakie daje czwar­ta rewo­lu­cja przemysłowa.

Spo­tka­nia bro­ker­skie @ Smart Manu­fac­tu­ring Match­ma­king 2021 sta­no­wią wyjąt­ko­wą oka­zję do spo­tka­nia firm, ośrod­ków badaw­czych i orga­nów admi­ni­stra­cji publicz­nej dzia­ła­ją­cych w obsza­rze inte­li­gent­nej pro­duk­cji i Prze­my­słu 4.0. Jest to rów­nież waż­na oka­zja, aby być na bie­żą­co z naj­now­szy­mi odpo­wied­ni­mi zaawan­so­wa­ny­mi tech­no­lo­gia­mi, zapo­trze­bo­wa­niem na inno­wa­cje ze stro­ny insty­tu­cji i miast, nowy­mi apli­ka­cja­mi ze stro­ny MŚP oraz wyzwa­nia­mi tech­nicz­ny­mi, przed któ­ry­mi sto­ją duże firmy.

Głów­ne tema­ty spo­tkań brokerskich:

 • Zaawan­so­wa­ne roz­wią­za­nie pro­duk­cyj­ne: auto­ma­tycz­ne sys­te­my trans­por­tu mate­ria­łów, kobo­ty (cobots)
 • Pro­duk­cja dodatkowa
 • Rol­nic­two 4.0
 • AI i ucze­nie maszy­no­we do zasto­so­wań przemysłowych
 • Apli­ka­cje do zarzą­dza­nia dany­mi w mediach społecznościowych
 • Zasto­so­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej / roz­sze­rzo­nej / mie­sza­nej w przemyśle
 • Auto­no­micz­na produkcja
 • Auto­no­micz­ny robot
 • Ana­li­za Big Data
 • Sys­te­my cyber-fizyczne
 • Bez­pie­czeń­stwo cybernetyczne
 • Tech­no­lo­gie chmurowe
 • Cyfro­wy bliźniak
 • Zrów­no­wa­że­nie środowiskowe
 • Inter­fej­sy człowiek-maszyna
 • Inte­gra­cja pozio­ma i pionowa
 • Prze­my­sło­wy Inter­net rzeczy
 • Otwar­te dane i inno­wa­cje publiczne
 • Kon­ser­wa­cja predykcyjna
 • Symu­la­cja mię­dzy połą­czo­ny­mi ze sobą maszynami
 • Inte­gra­cja systemu

BE @ SMM2021 zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne jako wir­tu­al­ne spo­tka­nie match­ma­kin­go­we, co ozna­cza, że ​​wszyst­kie spo­tka­nia będą odby­wać się onli­ne za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej: https://smm2021.b2match.io/contact.

Scroll to Top