Spotkania brokerskie Horizon Europe – Digital & Industry, 1–3 GRUDNIA 2021 r.

Digi­tal Eco­no­my Lab wraz z biu­rem Enter­pri­se Euro­pe Network Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go współ­or­ga­ni­za­to­rem spo­tkań bro­ker­skich Hori­zon Euro­pe – Digi­tal & Indu­stry przez Ide­al-ist – Network of Natio­nal Con­tact Points for Digi­tal in Hori­zon Europe

Spo­tka­nia bro­ker­skie odby­ły się 1–3 grud­nia 2021 r. W wyda­rze­niu Hori­zon Euro­pe – Digi­tal & Indu­stry 2021 uczest­ni­czy­li zarów­no przed­sta­wi­cie­le insty­tu­cji badaw­czych, uczel­ni jak i przed­się­biorstw. Pod­czas spo­tkań bro­ker­skich oma­wia­no nowe roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne oraz poszu­ki­wa­no moż­li­wo­ści nawią­za­nia współ­pra­cy w obsza­rze trans­fe­ru tech­no­lo­gii lub wspól­nych pro­jek­tów badawczo-rozwojowych.

Głów­ne tema­ty poru­sza­ne w trak­cie spo­tkań brokerskich:

  • Auto­no­mia klu­czo­wych skła­do­wych łań­cu­cha war­to­ści w przed­się­bior­stwach przemysłowych
  • Wio­dą­ce na świe­cie tech­no­lo­gie prze­twa­rza­nia danych i obliczeń
  • Gospo­dar­ka neu­tral­na dla kli­ma­tu, gospo­dar­ka obie­gu zamknię­te­go, gospo­dar­ka cyfrowa
  • Cyfro­we tech­no­lo­gie umoż­li­wia­ją­ce zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści przy uwzględ­nie­niu postu­la­tów Zie­lo­ne­go Ładu
  • Skon­cen­tro­wa­ny na czło­wie­ku etycz­ny roz­wój tech­no­lo­gii cyfro­wych i przemysłowych
  • Sztucz­na inte­li­gen­cja: urzą­dze­nia do testo­wa­nia, bada­nia eksperymentalne

Stro­na wyda­rze­nia: https://digital-industry-2021.b2match.io/

Scroll to Top