Energy, Environmental technology, Green transformation – wyzwania technologiczne i gospodarcze

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i Enter­pri­se Euro­pe Network orga­ni­zu­ją mię­dzy­na­ro­do­we wir­tu­al­ne spo­tka­nia bro­ker­skie i warsz­ta­ty pod­czas pierw­szej edy­cji „Ener­gy, Envi­ron­men­tal tech­no­lo­gy, Gre­en trans­for­ma­tion – wyzwa­nia tech­no­lo­gicz­ne i gospodarcze”(Edycja wirtualna).

Zapra­sza­my orga­ni­za­cje, któ­rych dzia­ła­nia skon­cen­tro­wa­ne są na ener­ge­ty­ce lub tech­no­lo­giach ochro­ny śro­do­wi­ska i są zain­te­re­so­wa­ne pre­zen­ta­cją pod­czas warsz­ta­tów w ramach spo­tkań bro­ker­skich.  Udział w spo­tka­niach bro­ker­skich i pre­zen­ta­cja pod­czas warsz­ta­tów jest bezpłatny.

Spo­tka­nia bro­ker­skie i warsz­ta­ty są zapla­no­wa­ne w for­ma­cie on-line w godzi­nach od 9:00 do 17:00 (CET) w dniach 24–28.10.2022.

Wyda­rze­nie skie­ro­wa­ne jest do sze­ro­kie­go gro­na uczest­ni­ków. W szcze­gól­no­ści kon­cen­tru­je­my się na pod­mio­tach biz­ne­so­wych i prze­my­sło­wych, śro­do­wi­skach aka­de­mic­kich, labo­ra­to­riach i insty­tu­cjach badaw­czych, admi­ni­stra­cji publicz­nej, insty­tu­cjach euro­pej­skich i kra­jo­wych, orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych, któ­re są zain­te­re­so­wa­ne nawią­za­niem współ­pra­cy biz­ne­so­wej, tech­no­lo­gicz­nej lub nauko­wej w obsza­rach takich jak:

I.Energetyka

odna­wial­ne źró­dła ener­gii, nie­od­na­wial­ne źró­dła ener­gii, ener­ge­ty­ka jądrowa,

II. Tech­no­lo­gie OZE

Zie­lo­ne tech­no­lo­gie, ener­gia wod­na, ener­gia wia­tro­wa, tur­bi­ny wia­tro­we, ener­gia sło­necz­na, foto­wol­ta­ika, powietrz­ne kolek­to­ry solar­ne,  pom­py cie­pła, ener­gia fal, pojaz­dy elek­trycz­ne, wodo­ro­we ogni­wa pali­wo­we, maga­zy­no­wa­nie ener­gii, zie­lo­na infor­ma­ty­ka, tech­no­lo­gie IoT w ener­ge­ty­ce, prze­my­śle i ochro­nie śro­do­wi­ska, oszczę­dza­nie ener­gii, sil­ni­ki elek­trycz­ne, gene­ra­to­ry elek­trycz­ne, inne.

III. Inży­nie­ria ochro­ny środowiska

Ochro­na wód, ochro­na powie­trza, moni­to­ring ochro­ny śro­do­wi­ska, moni­to­ring jako­ści powie­trza, moni­to­ring jako­ści wody, urzą­dze­nia do moni­to­rin­gu wód pod­ziem­nych, bilans ener­ge­tycz­ny, inży­nie­ria ochro­ny śro­do­wi­ska, trans­fer ener­gii, che­mia śro­do­wi­ska, mode­le wzro­stu, oce­na ryzy­ka, zanie­czysz­cze­nie wody, zanie­czysz­cze­nie powie­trza, zanie­czysz­cze­nie gle­by, tech­no­lo­gie ochro­ny śro­do­wi­ska w prze­my­śle i ener­ge­ty­ce, glo­bal­ne zmia­ny kli­ma­tycz­ne, zarzą­dza­nie odpa­da­mi sta­ły­mi i odzy­ski­wa­nie zaso­bów, zie­lo­na gospo­dar­ka, wie­le innych.

IV. Zie­lo­na transformacja

Roz­wój zie­lo­nych tech­no­lo­gii i two­rze­nie regu­la­cji praw­nych wymu­sza­ją­cych np. oszczę­dza­nie ener­gii czy reduk­cję emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, a tak­że wszel­kie inne dzia­ła­nia bar­dziej przy­ja­zne środowisku.

V. Zie­lo­na gospodarka

Zrów­no­wa­żo­na kon­sump­cja i pro­duk­cja oraz efek­tyw­ne gospo­da­ro­wa­nie zaso­ba­mi na rzecz zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju.

Zie­lo­ny sek­tor cyfro­wy: inwe­sto­wa­nie w roz­wój i wdra­ża­nie eko­lo­gicz­nych roz­wią­zań cyfro­wych o znacz­nej efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i mate­ria­ło­wej, któ­re osią­ga­ją pozy­tyw­ny wpływ net­to w przemyśle.

Reje­stra­cja, szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat spo­tkań bro­ker­skich i warsz­ta­tów znaj­du­ją się na stro­nie wyda­rze­niahttps://egt2022.b2match.io/

Uwa­ga: udział w wyda­rze­niu jest bez­płat­ny. Warun­kiem uczest­nic­twa jest uzu­peł­nie­nie profilu.

Zapra­sza­my też do sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nych usług dorad­czych biu­ra Enter­pri­se Euro­pe Network Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski: dostęp do ryn­ków zagra­nicz­nych, audyt inno­wa­cyj­no­ści, wyce­na war­to­ści nie­ma­te­rial­nej i praw­nej, cyfry­za­cja fir­my, ana­li­zy biz­ne­so­we, udział w mię­dzy­na­ro­do­wych gieł­dach kooperacyjnych.

W celu uzy­ska­nia dodat­ko­wych infor­ma­cji pro­si­my o kon­takt mailo­wy z kon­sul­tan­ta­mi Enter­pri­se Euro­pe Network tj.krawczyk@uw.edu.plj.kolodziejska@delab.uw.edu.pl

Przewiń do góry