IDŹ PO WIĘCEJ Z ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Projekt EEN UW realizowany jest w DELab UW w ramach partnerstwa sieci Enterprise Europe Network

Sieć Enter­pri­se Euro­pe Network dzia­ła od 1 stycz­nia 2008 r. Ofe­ru­je małym i śred­nim przed­się­bior­stwom kom­plek­so­we usłu­gi, któ­re mają im pomóc w peł­ni roz­wi­nąć ich poten­cjał i zdol­no­ści inno­wa­cyj­ne. Jest tak­że pośred­ni­kiem umoż­li­wia­ją­cym insty­tu­cjom Unii Euro­pej­skiej peł­niej­szą orien­ta­cję w potrze­bach małych i śred­nich przedsiębiorstw. 
Grafika poglądowa

Enter­pri­se Euro­pe Network – Cen­tral Poland jest współ­fi­nan­so­wa­ny przez Komi­sję Euro­pej­ską ze środ­ków pocho­dzą­cych z pro­gra­mu COSME (na lata 2014–2020) na pod­sta­wie umo­wy o udzie­le­nie dota­cji nr 649259 – EEN-CP oraz Mini­ster­stwo Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii ze środ­ków budże­tu pań­stwa w ramach Pro­gra­mu Wie­lo­let­nie­go „Udział Pol­ski w Pro­gra­mie na rzecz kon­ku­ren­cyj­no­ści przed­się­biorstw oraz małych i śred­nich przed­się­biorstw oraz w instru­men­tach finan­so­wych pro­gra­mów UE wspie­ra­ją­cych kon­ku­ren­cyj­ność przed­się­biorstw, w latach 2015–2021”

Największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji

Aktualności

Partnerzy 

W Pol­sce dzia­ła 30 ośrod­ków w ramach czte­rech konsorcjów:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pań­ska 81/83, 00–834 Warszawa 

Logo DELab
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, DELab UW

ul. Dobra 56/66, 00–312 War­sza­wa (22) 552 76 06,
e‑mail: een (at)uw.edu.pl

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”

ul. Pie­kar­ni­cza 12A, 80–126 Gdańsk

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Wło­cław­ska 167, 87–100 Toruń 
(56) 657 14 51 do 53, e‑mail een (at) tarr.org.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Piotr­kow­ska 86, 90–103 Łódź 

Scroll to Top