European Green Deal Call

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

22 wrze­śnia Komi­sja Euro­pej­ska opu­bli­ko­wa­ła dodat­ko­wy kon­kurs w pro­gra­mie Hory­zont 2020 – Euro­pe­an Gre­en Deal Call. Budżet kon­kur­su wyno­si ok 1 miliard euro i jest czę­ścią Pla­nu Inwe­sty­cyj­ne­go Euro­pej­skie­go Zie­lo­ne­go Ładu. Wnio­ski pro­jek­to­we moż­na skła­dać do 26 stycz­nia 2021 r.

Kon­kurs Euro­pej­ski Zie­lo­ny Ład ma cha­rak­ter prze­kro­jo­wy i obej­mu­je 10 obsza­rów, w tym:
·       kli­mat,
·       ener­gia,
·       trans­port,
·       budow­nic­two,
·       rol­nic­two,
·       róż­no­rod­ność biologiczna.

Komi­sja ocze­ku­je, że w wyni­ku reali­za­cji pro­jek­tów powsta­ną inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, któ­re przy­nio­są kon­kret­ne rezul­ta­ty dla obywateli.

Zapra­sza­my do uczest­nic­twa w wyda­rze­niach poświę­co­nych EU Gre­en Deal Call, takich jak kon­fe­ren­cje i spo­tka­nia brokerskie:

29 wrze­śnia – 15 paź­dzier­ni­ka 2020
Hori­zon 2020 Gre­en Deal: Infor­ma­tion and Con­sor­tia Buil­ding Event Series

7 paź­dzier­ni­ka 2020
Vir­tu­al Bro­ke­ra­ge Event: SSH in the Gre­en Deal Call (tbc)

13 paź­dzier­ni­ka 2020
H2020 Vir­tu­al Bro­ke­ra­ge Event on the Euro­pe­an Gre­en Deal Call

14 paź­dzier­ni­ka 2020
Warsz­ta­ty EU Gre­en Deal Call pod­czas IV Kon­fe­ren­cji B+R 2020

28 paź­dzier­ni­ka 2020
Cir­cu­lar Bio­eco­no­my: A Polish-Fin­nish Match­ma­king Workshop

4 maja 2020 – 31 grud­nia 2020
Vir­tu­al Inter­na­tio­nal Part­ne­ring – Inno­va­tion in Envi­ron­ment & Ener­gy & Cir­cu­lar Economy

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i skła­da­nie wnio­sków.

Przewiń do góry