Europejski Fundusz Obronny (EFR). Dzień informacyjny i wydarzenie networkingowe

W dniach 30 czerw­ca i 1 lip­ca 2022 r. Komi­sja Euro­pej­ska orga­ni­zu­je Dzień Infor­ma­cyj­ny oraz wyda­rze­nie sie­cio­we dla poten­cjal­nych wnio­sko­daw­ców w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Obron­ne­go (EDF) 2022.

Dyrek­cja Gene­ral­na Komi­sji Euro­pej­skiej ds. Prze­my­słu Obron­ne­go i Prze­strze­ni Kosmicz­nej (DG DEFIS) zapra­sza na spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne na temat zapro­szeń do skła­da­nia wnio­sków EDF 2022, któ­re jest już dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej EDF.

Jest to dwu­dnio­we wyda­rze­nie, skła­da­ją­ce się z dnia infor­ma­cyj­ne­go w dniu 30 czerw­ca w celu przed­sta­wie­nia zapro­szeń do skła­da­nia wnio­sków i wyja­śnie­nia zasad uczest­nic­twa, a następ­nie jed­no­dnio­we­go spo­tka­nia koope­ra­cyj­ne­go w dniu 1 lipca.

Jest to bez­płat­ne, dwu­dnio­we wyda­rze­nie orga­ni­zo­wa­ne w try­bie hybry­do­wym, a uczest­ni­cy mogą wybrać udział na miej­scu w Bruk­se­li lub online.

Udział jest bez­płat­ny, ale wyma­ga reje­stra­cji. 

Co zosta­nie przed­sta­wio­ne pod­czas wydarzenia?

EFR zapew­nia 8 mld euro w latach 2021–2027 na bada­nia i roz­wój w dzie­dzi­nie obron­no­ści we wszyst­kich dzie­dzi­nach ope­ra­cyj­nych i tech­no­lo­gicz­nych (ląd, morze, powie­trze, prze­strzeń kosmicz­na, cyber, infor­ma­cja, ener­gia, mate­ria­ły, CBRJ itp.) w ramach rocz­nych pro­gra­mów prac.

Pod­czas wyda­rze­nia Komi­sja przed­sta­wi tema­ty zapro­szeń EFR 2022, warun­ki uczest­nic­twa i pro­ces skła­da­nia wniosków.

Wyda­rze­nie umoż­li­wia two­rze­nie mię­dzy­na­ro­do­wej sie­ci kon­tak­tów, a tak­że przy­szłe kon­sor­cja badaw­czo-roz­wo­jo­we w dzie­dzi­nie obron­no­ści. Będzie to rów­nież oka­zja do pre­zen­ta­cji swo­ich pomy­słów i wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej, oraz umó­wie­nia się na indy­wi­du­al­ne spo­tka­nia z inny­mi uczestnikami. 

Do kogo adre­so­wa­ne jest wydarzenie?

Każ­dy pod­miot zain­te­re­so­wa­ny nabo­ra­mi wnio­sków EFR, np.:

Bran­ża: duże przed­się­bior­stwa, spół­ki o śred­niej kapi­ta­li­za­cji i MŚP

Orga­ni­za­cje badaw­cze i technologiczne

Uni­wer­sy­te­ty

Sto­wa­rzy­sze­nia biznesowe

Inwe­sto­rzy

Sek­tor publicz­ny / Wła­dze krajowe

Orga­ni­za­cje międzynarodowe

Nale­ży pamię­tać, że cho­ciaż pod­mio­ty mają­ce sie­dzi­bę poza Unią Euro­pej­ską i Nor­we­gią mogą uczest­ni­czyć w dzia­ła­niach EFR pod pew­ny­mi warun­ka­mi, nie mogą one być finan­so­wa­ne przez EFR. Wię­cej infor­ma­cji na temat kwa­li­fi­ko­wal­no­ści do finan­so­wa­nia z EFR znaj­du­je się na tej stro­nie (por. roz­dział „Kwa­li­fi­ko­wal­ność”).

Jak wziąć udział?

Chęt­ni do wzię­cia udzia­łu w wyda­rze­niu powin­ni doko­nać reje­stra­cji przez B2Match.

Ter­min skła­da­nia wnio­sków o prze­dział cza­so­wy na pit­ching: 15 czerwca.

Ter­min reje­stra­cji uczest­nic­twa fizycz­ne­go: 23 czerwca.

Ter­min reje­stra­cji uczest­nic­twa wir­tu­al­ne­go: 27 czerwca.

Wery­fi­ka­cja rejestracji

Two­ja reje­stra­cja zosta­nie potwier­dzo­na przez orga­ni­za­to­rów. Po wery­fi­ka­cji otrzy­masz auto­ma­tycz­ną wia­do­mość e‑mail, aby połą­czyć się z plat­for­mą B2Match i uzu­peł­nić swój pro­fil. Od tego momen­tu będziesz mógł zacząć orga­ni­zo­wać swój udział w wydarzeniu.

Na kil­ka dni przed wyda­rze­niem otrzy­masz infor­ma­cje doty­czą­ce logistyki/połączenia.

Wię­cej infor­ma­cji moż­na uzy­skać pod adre­sem DEFIS-EDF@ec.europa.eu

Uzy­ski­wa­nie dal­szych infor­ma­cji na pozio­mie krajowym

Kra­jo­wy Punkt Kon­tak­to­wy EFR może udzie­lić dal­szych wska­zó­wek doty­czą­cych EFR i pomo­cy w budo­wa­niu partnerstw.

Scroll to Top