MIKROGRANT: Merytoryczna jakość i przystępność regulacji prawnej handlu elektronicznego jako zjawiska gospodarki cyfrowej w kontekście potrzeb konsumenta jako członka społeczeństwa informacyjnego

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email


MERYTORYCZNA JAKOŚĆ I PRZYSTĘPNOŚĆ REGULACJI PRAWNEJ HANDLU ELEKTRONICZNEGO JAKO ZJAWISKA GOSPODARKI CYFROWEJ W KONTEKŚCIE POTRZEB KONSUMENTA JAKO CZŁONKA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Bar­tło­miej Okoń

OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO

Przed­mio­tem pro­jek­tu jest ana­li­za nowych regu­la­cji praw­nych wpro­wa­dza­nych usta­wą o pra­wach kon­su­men­tów i ich wpły­wu na umo­wy kon­su­menc­kie zawie­ra­ne dro­gą elek­tro­nicz­ną na odle­głość na tle dotych­cza­so­we­go sta­nu praw­ne­go w kon­tek­ście wyzwań gospo­dar­ki cyfro­wej i spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go. Ana­li­za prze­pro­wa­dzo­na będzie z uwzględ­nie­niem wpły­wu pra­wa euro­pej­skie­go i w związ­ku z wytycz­ną osią­gnię­cia skut­ku prak­tycz­ne­go dzia­ła­nia pra­wa („effet uti­le”).

CEL ZGŁASZANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO I GŁÓWNE HIPOTEZY BADAWCZE

Celem pro­jek­tu badaw­cze­go i pod­su­mo­wu­ją­ce­go go rapor­tu jest odpo­wiedź na pyta­nie o mery­to­rycz­ną jakość i przy­stęp­ność regu­la­cji praw­nej han­dlu elek­tro­nicz­ne­go jako zja­wi­ska gospo­dar­ki cyfro­wej w kon­tek­ście potrzeb kon­su­men­ta jako człon­ka spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go. W zależ­no­ści od wyni­ku bada­nia, któ­re będzie mia­ło kom­plek­so­wy cha­rak­ter dogma­tycz­no-ana­li­tycz­ny z odnie­sie­niem do już stwier­dzo­nych pro­ble­mów zawie­ra­nia i wyko­ny­wa­nia umów han­dlu elek­tro­nicz­ne­go z kon­su­men­ta­mi, zosta­ną sfor­mu­ło­wa­ne odpo­wied­nie wnio­ski.

ZNACZENIE PROJEKTU BADAWCZEGO DLA DELab

Han­del w Inter­ne­cie, zwa­ny tak­że „han­dlem elek­tro­nicz­nym” lub — z języ­ka angiel­skie­go — „e‑commerce”, pod­le­ga w ostat­nim cza­sie przy­śpie­szo­ne­mu roz­wo­jo­wi w sen­sie zarów­no ilo­ścio­wym, jak i jako­ścio­wym. Zja­wi­sko to jest imma­nent­nie zwią­za­ne z feno­me­nem gospo­dar­ki cyfro­wej i jako takie cha­rak­te­ry­zu­je współ­cze­sne spo­łe­czeń­stwo opar­te na prze­pły­wie infor­ma­cji. Powszech­ność han­dlu elek­tro­nicz­ne­go, któ­ry obec­nie doty­czy tak­że naby­wa­nia towa­rów pierw­szej potrze­by, powo­du­je, iż stop­nio­wo sta­je się on waż­nym (a w nie­któ­rych seg­men­tach dóbr wręcz pod­sta­wo­wym) narzę­dziem zaspo­ka­ja­nia potrzeb eko­no­micz­nych kon­su­men­tów. Jakość legi­sla­cji poświę­co­nej regu­la­cji tego zja­wi­ska zade­cy­du­je o przy­szło­ści tego roz­wo­ju. Argu­ment ten posia­da zasad­ni­cze zna­cze­nie z uwa­gi na grun­tow­ną nowe­li­za­cję prze­pi­sów poświę­co­nych han­dlo­wi elek­tro­nicz­ne­mu, któ­ra nastą­pi z dniem 25 grud­nia 2014 r. wsku­tek wej­ścia w życie usta­wy o pra­wach kon­su­men­tów.

ZWIĄZKI ZGŁASZANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO ZE ŚWIATOWYMI NURTAMI BADAŃ

Zja­wi­sko e‑commerce doty­czy wszyst­kich spo­łe­czeństw wyso­ko­ro­zwi­nię­tych i z tego wzglę­du cha­rak­te­ry­zu­je się zasię­giem ponadna­ro­do­wym. Ta wła­ści­wość, w ogra­ni­czo­nym zakre­sie, odno­si się tak­że do pra­wa. W Unii Euro­pej­skiej roz­wój han­dlu elek­tro­nicz­ne­go pole­ga na stwo­rze­niu cyfro­wej ema­na­cji ryn­ku wewnętrz­ne­go („sin­gle digi­tal mar­ket”) i sta­no­wi jed­no z pod­sta­wo­wych zadań i celów Komi­sji Euro­pej­skiej, za któ­re odpo­wia­da odręb­ny komi­sarz ds. agen­dy cyfro­wej. Pra­wo euro­pej­skie oraz jego dok­try­na poświę­ca­ją wie­le uwa­gi temu zja­wi­sku, co wyra­ża się w przyj­mo­wa­niu nowych i ewo­lu­cji dotych­cza­so­wych kon­cep­cji ochro­ny kon­su­men­ta usług i towa­rów kontraktowanych/dostarczanych cyfro­wo.

Przewiń do góry