Prof. Katarzyna Śledziewska na Europejskim Kongresie Gospodarczym!

W dniach 10–12 maja 2017 roku w Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Kon­gre­so­wym w Kato­wi­cach odby­ła się dzie­wią­ta edy­cja naj­więk­sze­go spo­tka­nia biz­ne­so­we­go w Euro­pie Cen­tral­nej – Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy. DELab UW repre­zen­to­wa­ła dr hab. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, któ­ra wzię­ła udział w dwóch sesjach: „Roz­wój bran­ży far­ma­ceu­tycz­nej w Euro­pie Cen­tral­nej” oraz „E‑obywatel w e‑urzędzie”.

Panel „E‑obywatel w e‑urzędzie” odbył się dru­gie­go dnia kon­fe­ren­cji. W dys­ku­sji, oprócz prof. Śle­dziew­skiej, wzię­li udział: Krzysz­tof Adam­ce­wicz, dyrek­tor, Roche Pol­ska Sp. z o.o.; Krzysz­tof Kępiń­ski, dyrek­tor, Pion Rela­cji Zewnętrz­nych i Ryn­ku Publicz­ne­go Szcze­pio­nek, GSK Com­mer­cial Sp. z o.o.; Woj­ciech Kozłow­ski, part­ner, Kan­ce­la­ria Den­tons; Raj­mund I. Mar­ty­niuk, wice­pre­zes zarzą­du, Zakła­dy Far­ma­ceu­tycz­ne Polphar­ma SA; Erik Plas, wice­pre­zes zarzą­du, Zwią­zek Pra­co­daw­ców Inno­wa­cyj­nych Firm Far­ma­ceu­tycz­nych INFARMA. Mode­ra­to­rem sesji był Maciej Boguc­ki, eks­pert zespo­łu ds. kon­ku­ren­cyj­no­ści bran­ży far­ma­ceu­tycz­nej przy Mini­ster­stwie Rozwoju.

Dys­ku­sja toczy­ła się wokół tematów:

  • Biz­nes wraż­li­wy spo­łecz­nie? Stra­te­gie firm, współ­pra­ca z admi­ni­stra­cją, odpo­wie­dzial­ność i wizerunek
  • Kon­ku­ren­cja pod pre­sją poli­ty­ki. Rola regu­la­cji i finan­so­wa­nia sys­te­mów ochro­ny zdrowia
  • Prze­mysł far­ma­ceu­tycz­ny nośni­kiem inno­wa­cji. Rola sek­to­ra badawczo-rozwojowego

Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­ca DELab UW przed­sta­wi­ła wnio­ski z badań DELab UW nad roz­wo­jem inno­wa­cyj­no­ści sek­to­ra far­ma­ceu­tycz­ne­go w Pol­sce i jego zna­cze­nia dla PKB.

Zobacz pre­zen­ta­cję z wystą­pie­nia!

Zobacz gale­rię zdjęć!

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/11.jpg

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/88.jpg

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/33.jpg

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/22.jpg

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/77.jpg

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/66.jpg

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/44.jpg

Trze­cie­go dnia kon­fe­ren­cji odbył się panel „E‑obywatel w e‑urzędzie”, któ­ry mode­ro­wa­ła prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, a w pane­lu zasiedli:

Mar­cin Giżyc­ki, wice­pre­zes zarzą­du, ING Bank Ślą­ski SA;
Paweł Hule­wicz, Senior Tech­no­lo­gy Offi­cer w Zespo­le Tax Mana­ge­ment Con­sul­ting, Delo­it­te Doradz­two Podatkowe;
Paweł Jaku­bik, czło­nek zarzą­du, Microsoft;
Mariusz Madej­czyk, peł­no­moc­nik mini­stra cyfry­za­cji do współ­pra­cy z admi­ni­stra­cją rzą­do­wą i samo­rzą­do­wą RP, peł­no­moc­nik woje­wo­dy pod­la­skie­go ds. infor­ma­ty­za­cji oraz dyrek­tor biu­ra Infor­ma­ty­ki i Roz­wo­ju Sys­te­mów Tele­in­for­ma­tycz­nych w Pod­la­skim Urzę­dzie Woje­wódz­kim w Białymstoku;
Dariusz Mar­cjasz, wice­pre­zes zarzą­du, Kra­jo­wa Izba Rozliczeniowa.

Dys­ku­sja toczy­ła się wokół tematów:

  • Spo­łe­czeń­stwo infor­ma­cyj­ne i infor­ma­ty­za­cja urzędów
  • Zmia­na spo­so­bu pra­cy urzęd­ni­ków – jak mogą pomóc w tym biz­nes i technologia?
  • Mia­sta otwie­ra­ją­ce swo­je dane publicz­ne, jed­no­li­ty plik kon­tro­l­ny, mobil­ne dokumenty
  • Pro­gram Zin­te­gro­wa­nej Infor­ma­ty­za­cji Pań­stwa do 2020 r.

Pole­ca­my tekst prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­skiej o sytu­acji pol­skiej e‑administracji, któ­ry powstał w opar­ciu o dys­ku­sje pro­wa­dzo­ne pod­czas kon­fe­ren­cji!

Zobacz gale­rię zdjęć!

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/1.jpg

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/3a.jpg

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/6.jpg

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/5.jpg

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/4.jpg

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/7.jpg

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/2.jpg

Wszyst­kie zdję­cia pocho­dzą ze stro­ny: http://www.eecpoland.eu/pl/

Przewiń do góry