Artificial Intelligence-Driven Education

Cykl pol­sko­ję­zycz­nych debat, pod­czas któ­rych bada­cze i badacz­ki DELab UW wraz z zapro­szo­ny­mi eks­per­ta­mi przy­glą­da­ją się zagad­nie­niom zwią­za­nym z roz­wo­jem sztucz­nej inte­li­gen­cji w sek­to­rze edukacji.

Celem debat „Arti­fi­cial Intel­li­gen­ce-Dri­ven Edu­ca­tion” jest poszu­ki­wa­nie odpo­wie­dzi na pyta­nie, czy i jak powin­na się zmie­nić aka­de­mia, aby zapew­nić naj­wyż­szą moż­li­wą jakość badań i dydak­ty­ki w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez dyna­micz­ny postęp tech­no­lo­gicz­ny, a tak­że zapo­cząt­ko­wa­nie dys­ku­sji nad wpły­wem i funk­cja­mi AI w śro­do­wi­sku naukowym

2023-03-14
 – 2023-03-14
10:00
 – 12:00
dr-Justyna_Godlewska-Szyrkowa_01_net-731x1024

dr Justyna Godlewska-Szyrkowa

Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Śledziewska

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
lukasz

Łukasz Nawaro

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
wojtek

dr Wojciech Hardy

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Scroll to Top