AI – szansa czy zagrożenie dla uniwersytetu?

ChatGPT (i inne zasto­so­wa­nia dużych mode­li języ­ko­wych) zmie­nia­ją spo­sób wyko­ny­wa­nia pra­cy umy­sło­wej. Biz­nes śmia­ło wyko­rzy­stu­je jego poten­cjał na dzie­siąt­ki inno­wa­cyj­nych spo­so­bów, od przy­go­to­wy­wa­nia kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wych po ana­li­zę tre­ści. Coraz odważ­niej się­ga­ją po nie­go nasi stu­den­ci, sku­sze­ni spo­sob­no­ścią wyge­ne­ro­wa­nia w kil­ka sekund skład­ne­go tek­stu, a i aka­de­mi­cy testu­ją jego moż­li­wo­ści w zakre­sie przy­go­to­wy­wa­nia syla­bu­sów czy języ­ko­we­go wygła­dza­nia mate­ria­łów. Uni­wer­sy­tet musi… Czy­taj dalej AI – szan­sa czy zagro­że­nie dla uniwersytetu?