Archiwum

Digital Ecosystems. Society in the Digital Age

Authors tac­kle the pro­blem of digi­tal eco­sys­tems and the pla­ce of humans within them from vario­us van­ta­ge points. From con­cep­tu­al maps of direc­ted human and digi­tal har­dwa­re inter­fa­cing to ana­ly­ses of influ­en­ces digi­tal eco­sys­tems exert on exi­sting social and eco­no­mic communities–we have still only touched the varie­ty and com­plex-ity of human and digi­tal world inter­play.… Czy­taj dalej Digi­tal Eco­sys­tems. Socie­ty in the Digi­tal Age

Digital Ecosystems. Society in the Digital Age Czytaj dalej »

E‑administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie) korzystamy

Nasze życie w coraz więk­szym stop­niu opla­ta­ją tech­no­lo­gie cyfro­we. Wyko­rzy­stu­je­my je do wyko­ny­wa­nia codzien­nych czyn­no­ści: spraw­dza­my pro­gno­zę pogo­dy i roz­kła­dy jaz­dy, zama­wia­my tak­sów­kę i piz­zę, słu­cha­my muzy­ki, pła­ci­my rachun­ki, doko­nu­je­my trans­ak­cji ban­ko­wych. Funk­cjo­no­wa­nie w Sie­ci dla więk­szo­ści z nas jest już czymś z grun­tu natu­ral­nym i intu­icyj­nym. Czy to spo­strze­że­nie odno­si się rów­nież do naszych kon­tak­tów z admi­ni­stra­cją publicz­ną? Czy odby­wa­ją się one… Czy­taj dalej E‑administracja w Pol­sce na tle Unii Euro­pej­skiej. Jak z niej (nie) korzystamy

E‑administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie) korzystamy Czytaj dalej »

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem

Bio­rąc pod uwa­gę pol­skie stan­dar­dy rachun­ko­wo­ści i wpływ pra­wa podat­ko­we­go na prak­ty­kę rachun­ko­wo­ści w Pol­sce, niniej­sze opra­co­wa­nie podej­mu­je pró­bę wyja­śnie­nia, dla­cze­go fak­tycz­ne nakła­dy rodzi­mych przed­się­biorstw na R&D mogą być zani­żo­ne i jakie nie­sie to za sobą kon­se­kwen­cje przy wdra­ża­niu inno­wa­cji (iden­ty­fi­ko­wa­ne przez Euro­stat w bada­niu CIS. Opra­co­wa­nie kon­cen­tru­je się rów­nież na efek­tach inno­wa­cyj­nej dzia­łal­no­ści pol­skich przed­się­biorstw, zwłasz­cza pry­wat­nych i rodzin­nych. Roz­po­zna­je­my… Czy­taj dalej Inno­wa­cyj­ność pol­skich przed­się­biorstw. Dzia­łal­ność badaw­czo-roz­wo­jo­wa i współ­pra­ca nauki z biznesem

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem Czytaj dalej »

Przedsiębiorczość akademicka, czyli ile nauki jest w biznesie

Raport na pod­sta­wie publi­ka­cji DELab UW pt. „Inno­wa­cyj­ność pol­skich przed­się­biorstw. Dzia­łal­ność bada­w­czo-roz­­wo­­jo­­wa i współ­pra­ca nauki z biz­ne­sem”. Pol­skim uni­wer­sy­te­tom czę­sto zarzu­ca się, że nie wyko­rzy­stu­ją swo­je­go poten­cja­łu inte­lek­tu­al­ne­go do wspie­ra­nia pol­skiej inno­wa­cyj­no­ści. Powszech­nie uwa­ża się, że naukow­cy sku­pia­ją się na bada­niach pod­sta­wo­wych i nie komer­cja­li­zu­ją wyni­ków badań bada­w­czo-roz­­wo­­jo­­wych. Co się jed­nak dzie­je, gdy naukow­cy bio­rą się za biz­nes?… Czy­taj dalej Przed­się­bior­czość aka­de­mic­ka, czy­li ile nauki jest w biznesie

Przedsiębiorczość akademicka, czyli ile nauki jest w biznesie Czytaj dalej »

The role of academic entrepreneurship in the commercialization of R&D outcomes in Poland

In this paper we try to explo­re the deter­mi­nants of cor­po­ra­te deci­sion to com­mer­cia­li­ze the results of rese­arch and deve­lop­ment acti­vi­ty (measu­red by the level of expen­di­tu­res on deve­lop­ment works ‑results of the R&D acti­vi­ty ‑capi­ta­li­zed in the balan­ce she­et), with par­ti­cu­lar empha­sis on the role of scien­ti­sts in the mana­ge­ment or super­vi­so­ry of the… Czy­taj dalej The role of aca­de­mic entre­pre­neur­ship in the com­mer­cia­li­za­tion of R&D out­co­mes in Poland

The role of academic entrepreneurship in the commercialization of R&D outcomes in Poland Czytaj dalej »

Internetowe rewolucje. Ewaluacja programu

W tym rapor­cie kre­śli­my por­tret osób, któ­re przy-szły na szko­le­nia, pod kątem pozio­mu ich umie­jęt­no­ści cyfro­wych. Co już potra­fią robić, a cze­go jesz-cze muszą się nauczyć, żeby pra­co­daw­cy chcie­li ich zatrud­niać? Dla­cze­go przy­szli na szko­le­nia? Cze­go się na nich nauczy­li od eks­per­tów Inter­ne­to­wych Rewo­lu­cji? Któ­re z naby­tych umie­jęt­no­ści wyko­rzy­sta­li w prak­ty­ce na ryn­ku pra­cy? Co im się podo­ba­ło,… Czy­taj dalej Inter­ne­to­we rewo­lu­cje. Ewa­lu­acja programu

Internetowe rewolucje. Ewaluacja programu Czytaj dalej »

Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w branży biotechnologicznej

Przed­się­bior­czość aka­de­mic­ka to aktyw­ne zaan­ga­żo­wa­nie w dzia­łal­ność biz­ne­so­wą śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go, w tym uczel­ni i insty­tu­tów nauko­­wo-bada­w­czych, wyna­laz­ców, naukow­ców i stu­den­tów, któ­rzy posia­da­ją zdol­ność do kre­owa­nia pomy­słów, two­rze­nia inno­wa­cji, wyko­rzy­sta­nia moż­li­wo­ści wdro­że­nia wyni­ków prac nauko­wych do gospo­dar­ki, pobu­dza­nia popy­tu na nowe inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, orga­ni­zo­wa­nia nie­zbęd­nych pro­ce­sów komer­cja­li­za­cji tech­no­lo­gii i wie­dzy oraz absor­bo­wa­nia środ­ków na dzia­łal­ność bada­w­czo-roz­­wo­­jo­­wą (B+R) oraz przy­cią­ga­nia kapi­ta­łu pod­wyż­szo­ne­go… Czy­taj dalej Per­spek­ty­wy roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści aka­de­mic­kiej w bran­ży biotechnologicznej

Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w branży biotechnologicznej Czytaj dalej »

Systemowe wsparcie cyfryzacji w Wielkiej Brytanii i Niemczech – przegląd inicjatyw

Człon­ko­wie zespo­łu DELab UW przy­go­to­wa­li  dla Rady do Spraw Cyfry­za­cji przy Mini­ster­stwie Cyfry­za­cji zesta­wie­nie instru­men­tów słu­żą­cych sys­te­mo­we­mu wspar­ciu cyfry­za­cji w Wiel­kiej Bry­ta­nii i Niem­czech. Doku­men­ty sta­no­wią zwię­zły prze­gląd róż­no­rod­nych dobrych prak­tyk sto­so­wa­nych w ana­li­zo­wa­nych pań­stwach przez insty­tu­cje rzą­do­we i są inspi­ra­cją do two­rze­nia efek­tyw­nych narzę­dzi, któ­re wspo­mo­gą pol­ską cyfry­za­cję. Poni­żej pre­zen­tu­je­my wybra­ne kon­klu­zje prze­pro­wa­dzo­nej ana­li­zy. Doświad­cze­nie obu ana­li­zo­wa­nych państw… Czy­taj dalej Sys­te­mo­we wspar­cie cyfry­za­cji w Wiel­kiej Bry­ta­nii i Niem­czech – prze­gląd inicjatyw

Systemowe wsparcie cyfryzacji w Wielkiej Brytanii i Niemczech – przegląd inicjatyw Czytaj dalej »

Badanie dojrzałości kształtowania modeli biznesowych spółek START-up

Na pod­sta­wie prze­glą­du lite­ra­tu­ry przed­mio­tu oraz zebra­nych danych zbu­do­wa­no ory­gi­nal­ny, wskaź­nik BMMI ‑Busi­ness Model Matu­ri­ty Indi­ca­tor, któ­ry wyko­rzy­sta­no jako zmien­ną obja­śnia­ną w bada­niu deter­mi­nant doj­rza­ło­ści mode­lu biz­ne­so­we­go. Do okre­śle­nia zróż­ni­co­wa­nia doj­rza­ło­ści mode­li biz­ne­so­wych mię­dzy gru­pa­mi przed­się­biorstw: start-up i sca­­le-up oraz mię­dzy gru­pa­mi R&D i Non R&D wyko­rzy­sta­no test ANOVA. Dla zba­da­nia wpły­wu pro­ce­su komer­cja­li­za­cji, dostęp­no­ści źró­deł finan­so­wa­nia oraz… Czy­taj dalej Bada­nie doj­rza­ło­ści kształ­to­wa­nia mode­li biz­ne­so­wych spół­ek START-up

Badanie dojrzałości kształtowania modeli biznesowych spółek START-up Czytaj dalej »

Źródła pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw w dobie finansjalizacji

Celem arty­ku­łu jest pró­ba wyja­śnie­nia przy­czyn rosną­cych oszczęd­no­ści przed­się­biorstw w dobie finan­sja­li­za­cji. Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Walu­to­wy wska­zu­je na istot­ny przy­rost akty­wów finan­so­wych gro­ma­dzo­nych przez przed­się­bior­stwa w naj­bar­dziej wpły­wo­wych pań­stwach świa­ta. W Pol­sce od 2007 r. oszczęd­no­ści przed­się­biorstw sta­le rosły z 9,1% PKB w 2007 r. do 17,1% PKB w 2012 r., nato­miast w 2013 r. wg GUS nie­znacz­nie spa­dły rela­tyw­nie w sto­sun­ku do pro­duk­tu… Czy­taj dalej Źró­dła pocho­dze­nia oszczęd­no­ści przed­się­biorstw w dobie finansjalizacji

Źródła pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw w dobie finansjalizacji Czytaj dalej »

Długookresowy wpływ zmian cen leków refundowanych na konkurencyjność sektora farmaceutycznego — analiza symulacyjna

Niniej­sze opra­co­wa­nie jest kon­ty­nu­acją rapor­tu pt. „Makro­eko­no­micz­ne aspek­ty zna­cze­nia sek­to­ra far­ma­ceu­tycz­ne­go dla pol­skiej gospo­dar­ki”, spo­rzą­dzo­ne­go przez zespół DELab UW w maju 2015 roku. Przed­sta­wio­ne tam sza­cun­ki pro­wa­dzą do wnio­sku, że sek­tor far­ma­ceu­tycz­ny jest istot­nym ele­men­tem sys­te­mu gospo­dar­cze­go, a co waż­niej­sze, jest to sek­tor o dużym poten­cja­le roz­wo­ju i wpły­wie na inne sek­to­ry, zatrud­nie­nie i budżet pań­stwa. Opra­co­wa­nie ma na celu… Czy­taj dalej Dłu­go­okre­so­wy wpływ zmian cen leków refun­do­wa­nych na kon­ku­ren­cyj­ność sek­to­ra far­ma­ceu­tycz­ne­go — ana­li­za symulacyjna

Długookresowy wpływ zmian cen leków refundowanych na konkurencyjność sektora farmaceutycznego — analiza symulacyjna Czytaj dalej »

Analysis of higher education costs and sources of their financing

The pur­po­se of this artic­le is to pre­sent a prac­ti­cal appli­ca­tion of an ori­gi­nal metho­do­lo­gy for ana­ly­zing higher edu­ca­tion costs and the sour­ces of the­ir finan­cing in an attempt to inve­sti­ga­te under­fun­ding of the­se costs accor­ding to form of owner­ship (public and pri­va­te) and type and edu­ca­tio­nal pro­fi­les, the size of the uni­ver­si­ty (by the num­ber… Czy­taj dalej Ana­ly­sis of higher edu­ca­tion costs and sour­ces of the­ir financing

Analysis of higher education costs and sources of their financing Czytaj dalej »

Scroll to Top