Cyfryzujący się rynek pracy

Przyszłość pracy w sektorze finansowym – raport końcowy

Postę­pu­ją­ca trans­for­ma­cja cyfro­wa zre­de­fi­nio­wa­ła zasa­dy gry na wie­lu polach – począw­szy od para­dyg­ma­tu funk­cjo­no­wa­nia ryn­ków, pro­duk­cji, kon­sump­cji, pra­cy i pań­stwa, aż po gospo­dar­kę glo­bal­ną i wyni­ka­ją­cy z niej ład mię­dzy­na­ro­do­wy. Począt­ko­wo powszech­na robo­ty­za­cja i auto­ma­ty­za­cja doty­czy­ły przede wszyst­kim sek­to­ra prze­my­słu i usług, a zastę­po­wa­ne przez maszy­ny sta­no­wi­ska pra­cy zwią­za­ne były z wyko­ny­wa­niem pro­stych, powta­rzal­nych czyn­no­ści fizycz­nych. Dziś widzi­my już znacz­nie bar­dziej zło­żo­ne… Czy­taj dalej Przy­szłość pra­cy w sek­to­rze finan­so­wym – raport końcowy

Raport w formacie PDF Taksówkarz – cyfrowy przedsiębiorca

Taksówkarz – cyfrowy przedsiębiorca

Cyfro­wa rewo­lu­cja obej­mu­je coraz wię­cej sek­to­rów gospo­dar­ki i zmie­nia warun­ki pra­cy poszcze­gól­nych grup zawo­do­wych. Jej wpływ widać wyraź­nie na przy­kła­dzie ryn­ku tak­sów­kar­skie­go i plat­form łączą­cych bez­po­śred­nio tak­sów­ka­rzy i pasa­że­rów. Pierw­sza apli­ka­cja do zama­wia­nia tak­só­wek na świe­cie – myta­xi – jest czę­ścią tej rewo­lu­cji. W rapor­cie przy­glą­da­my się tak­sów­ka­rzom, któ­rzy korzy­sta­ją z niej w swo­jej pracy.

Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego

Nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mu finan­so­we­go, pod­wa­ża­jąc usta­bi­li­zo­wa­ną na prze­strze­ni ostat­nich stu­le­ci rolę ban­ku. Zmie­ni­ły się ocze­ki­wa­nia i potrze­by klien­tów indy­wi­du­al­nych, swo­bod­nie porusza­jących się po sie­ci, przy­zwy­cza­jo­nych do sze­ro­kich moż­li­wo­ści wybo­ru i doma­ga­ją­cych się uważ­nego trak­to­wa­nia. Zmia­nie ule­gły tak­że potrze­by cyfry­zu­ją­cych się firm, któ­re w coraz więk­szym zakre­sie sprze­da­ją swo­je – nie­rzad­ko cyfro­we – pro­duk­ty za pośred­nic­twem kana­łu… Czy­taj dalej Wpływ zmian tech­no­lo­gicz­nych na pra­cow­ni­ków sek­to­ra bankowego

Scroll to Top