Gospodarka cyfrowa

Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2019. Temat specjalny: inwestycje w rozwój

Dla­cze­go w budo­wa­niu Prze­my­słu 4.0 środ­ki trwa­łe to nie wszyst­ko? O tym w 9. edy­cji rapor­tu Ban­ku PEKAO S.A. o sytu­acji mikro, małych i śred­nich firm na pod­sta­wie bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go wśród bli­sko 7,5 tys. pol­skich przed­się­biorstw – w tym oko­ło sześć tysię­cy mikro, oko­ło 900 małych oraz oko­ło 500 śred­nich firm. Tema­tem spe­cjal­nym tego­rocz­nej edy­cji rapor­tu są inwe­sty­cje. Wyni­ki doty­czą­ce klu­czo­wych… Czy­taj dalej Raport o sytu­acji mikro, małych i śred­nich firm w roku 2019. Temat spe­cjal­ny: inwe­sty­cje w rozwój

Airbnb w Warszawie. Charakterystyka rynku i wyzwania dla miasta

Aby móc roz­ma­wiać o pomy­słach regu­la­cji sek­to­ra naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, war­to jed­nak poszu­kać odpo­wie­dzi na pyta­nia o to, jaka jest ska­la naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go w War­sza­wie, ile miesz­kań jest udo­stęp­nia­nych przez plat­for­mę Airbnb, gdzie znaj­du­ją się te miesz­ka­nia, a tak­że czy moż­na zaob­ser­wo­wać wpływ Airbnb na sek­tor hote­lar­ski i rynek wynaj­mu miesz­kań. W tym celu, jako pierw­si, pod­ję­li­śmy się dogłęb­ne­go zba­da­nia tego… Czy­taj dalej Airbnb w War­sza­wie. Cha­rak­te­ry­sty­ka ryn­ku i wyzwa­nia dla miasta

Farmacja 4.0. Znacznie Polpharmy w budowaniu innowacyjnej gospodarki

Polphar­ma jest lide­rem pol­skie­go sek­to­ra prze­my­słu far­ma­ceu­tycz­ne­go, zna­czą­cym inwe­sto­rem, inno­wa­to­rem i liczą­cym się przed­się­bior­stwem z gro­na dwu­dzie­stu naj­więk­szych pro­du­cen­tów leków gene­rycz­nych na świe­cie. W rapor­cie ana­li­zu­je­my, z cze­go wyni­ka jej nie­wąt­pli­wy suk­ces, i jak prze­kła­da­ją się na roz­wój pol­skiej gospo­dar­ki. Wska­zu­je­my rów­nież naj­waż­niej­sze wyzwa­nia, jakie sto­ją przed Polphar­mą i pol­skim sek­to­rem farmaceutycznym.

Alma Mater Digital – Jak wyzwolić cyfrowy gen nauki w Polsce

Celem rapor­tu jest scha­rak­te­ry­zo­wa­nie nowych wyzwań i moż­li­wo­ści two­rzo­nych przez trans­for­ma­cję cyfro­wą w zakre­sie edu­ka­cji wyż­szej, funk­cjo­no­wa­nia uni­wer­sy­te­tów jako ośrod­ków bada­w­czo-dyda­k­ty­cz­nych i orga­ni­za­cji, a tak­że nauki i współ­pra­cy mię­dzy nauką i biz­ne­sem. Zaczy­na­my od zary­so­wa­nia szer­sze­go kon­tek­stu rela­cji mię­dzy trans­for­ma­cją cyfro­wą a nauką i szkol­nic­twem wyż­szym, poka­zu­je­my zmia­ny zacho­dzą­ce na ryn­ku pra­cy i doty­czą­ce rosną­cej roli kom­pe­ten­cji cyfro­wych, poznaw­czych i spo­łecz­nych. Cha­rak­te­ry­zu­je­my eko­sys­tem cyfro­wej nauki,… Czy­taj dalej Alma Mater Digi­tal – Jak wyzwo­lić cyfro­wy gen nauki w Polsce

Raport o sytuacji mikro i małych firm 2017. Temat specjalny: technologie cyfrowe

Czy naj­mniej­si przed­się­bior­cy wyko­rzy­stu­ją tech­no­lo­gie cyfro­we w pro­wa­dze­niu biz­ne­su? O tym w 8. edy­cji rapor­tu Ban­ku PEKAO S.A. o sytu­acji mikro i małych firm na pod­sta­wie bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go wśród bli­sko 7 tys. pol­skich przed­się­biorstw. Wyni­ki doty­czą­ce tech­no­lo­gii cyfro­wych w fir­mach zosta­ły opra­co­wa­ne przez DELab UW.

Scroll to Top