Trendy technologiczne

Rodzina Przyszłości

Dzi­siaj nie trze­ba już niko­go prze­ko­ny­wać, że trans­for­ma­cja cyfro­wa jest nie­uchron­na i potrzeb­na. Kry­zys pan­de­micz­ny zmie­nia spo­so­by funk­cjo­no­wa­nia firm, two­rzy nowe mode­le pra­cy, ale też wpły­wa na nasze rela­cje oso­bi­ste. W tym rapor­cie przed­sta­wia­my jak postęp tech­no­lo­gicz­ny wpły­wa na nasze życie rodzin­ne i dla­cze­go kom­pe­ten­cje przy­szło­ści będą tak waż­ne w kon­tek­ście bez­pie­czeń­stwa i jako­ści życia nas samych i naszych bli­skich. Raport… Czy­taj dalej Rodzi­na Przyszłości

Interaktywny raport „Social challenges brought by COVID-19”

Koro­na­wi­rus zmie­nił nasz spo­sób życia, nio­sąc za sobą wie­le trud­no­ści. Korzy­sta­jąc z danych z otwar­tych repo­zy­to­riów, zespół DELab UW pra­cu­ją­cy w ramach pro­jek­tu NGI For­ward stwo­rzył inte­rak­tyw­ny raport, rzu­ca­ją­cy nie­co świa­tła na kwe­stie, na któ­rych decy­den­ci poli­tycz­ni muszą sku­pić się naj­bar­dziej. Raport jest regu­lar­nie uak­tu­al­nia­ny o nowe dane i analizy.

Interaktywny raport z projektu NGI Forward

EU Engi­ne­ro­om kon­cen­tru­je się na okre­śle­niu i oce­nie klu­czo­wych tech­no­lo­gii wspo­ma­ga­ją­cych oraz zagad­nień, któ­re będą sta­no­wić pod­sta­wę Inter­ne­tu nowej gene­ra­cji w 2025 r. Trzy głów­ne fila­ry Engi­ne­ro­om to: Opra­co­wa­nie nowa­tor­skiej meto­do­lo­gii opar­tej na danych, w celu iden­ty­fi­ka­cji wcze­snych sygna­łów o nowych tren­dach i tech­no­lo­giach, Mapo­wa­nie eko­sys­te­mów i sie­ci ota­cza­ją­cych klu­czo­we zagad­nie­nia, oce­na ich spo­łecz­ne­go, praw­ne­go, tech­no­lo­gicz­ne­go, etycz­ne­go i eko­no­micz­ne­go kon­tek­stu. Stwo­rze­nie opar­tej na… Czy­taj dalej Inte­rak­tyw­ny raport z pro­jek­tu NGI Forward

Trendy technologiczne, czyli krótki wstęp do przyszłości

O nowych tech­no­lo­giach moż­na napi­sać wie­le arty­ku­łów i ksią­żek, moż­na wybie­gać wyobraź­nią dale­ko wprzód. Czy moż­li­we jest bada­nie spo­łecz­nej przy­szło­ści? Tak! W dodat­ku nie jest do tego potrzeb­na szkla­na kula, a wystar­czy pro­gno­zo­wa­nie z obser­wo­wal­nych tren­dów. Fore­si­ght to bada­nie, któ­re pole­ga na wypra­co­wa­niu pro­gnoz doty­czą­cych przy­szło­ści w celu okre­śle­nia stra­te­gii dla poli­ty­ki spo­łecz­nej, dzia­łal­no­ści nauko­wej czy roz­wo­ju gospo­dar­cze­go. Typo­wym spo­so­bem pro­wa­dze­nia fore­si­gh­tu jest deba­ta pomię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi… Czy­taj dalej Tren­dy tech­no­lo­gicz­ne, czy­li krót­ki wstęp do przyszłości

Scroll to Top