Wyzwania rynku pracy

Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego

Nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mu finan­so­we­go, pod­wa­ża­jąc usta­bi­li­zo­wa­ną na prze­strze­ni ostat­nich stu­le­ci rolę ban­ku. Zmie­ni­ły się ocze­ki­wa­nia i potrze­by klien­tów indy­wi­du­al­nych, swo­bod­nie porusza­jących się po sie­ci, przy­zwy­cza­jo­nych do sze­ro­kich moż­li­wo­ści wybo­ru i doma­ga­ją­cych się uważ­nego trak­to­wa­nia. Zmia­nie ule­gły tak­że potrze­by cyfry­zu­ją­cych się firm, któ­re w coraz więk­szym zakre­sie sprze­da­ją swo­je – nie­rzad­ko cyfro­we – pro­duk­ty za pośred­nic­twem kana­łu… Czy­taj dalej Wpływ zmian tech­no­lo­gicz­nych na pra­cow­ni­ków sek­to­ra bankowego

Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego Czytaj dalej »

Cyfrowy klucz do przyszłości. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego

Pan­de­mia wywo­ła kry­zys gospo­dar­czy, któ­re­go ska­li i skut­ków nie jeste­śmy w sta­nie oce­nić. Jed­no jest jed­nak pew­ne: kry­zys ten pogłę­bi aktu­al­ne zmia­ny na ryn­ku pra­cy, wywo­ły­wa­ne przez pro­ce­sy cyfry­za­cji: auto­ma­ty­za­cję i plat­for­mi­za­cję. Zmia­ny te ude­rzą zwłasz­cza w tę gru­pę pra­cow­ni­ków, któ­rzy wyko­nu­ją ruty­no­we i powta­rzal­ne zada­nia. W rapor­cie szu­ka­my odpo­wie­dzi na pyta­nia o kie­ru­nek zmian na ryn­ku pra­cy, zagro­że­nia dla aktyw­nych… Czy­taj dalej Cyfro­wy klucz do przy­szło­ści. Kobie­ty na ryn­ku pra­cy w kon­tek­ście kry­zy­su gospodarczego

Cyfrowy klucz do przyszłości. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego Czytaj dalej »

Scroll to Top