Kolejna edycja programu PARP „Internacjonalizacja MŚP”. 50 mln zł na podbój zagranicy

Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści ogła­sza kolej­ną edy­cję kon­kur­su „Inter­na­cjo­na­li­za­cja MŚP”. Wnio­sko­daw­cy mogą liczyć na dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów wpro­wa­dze­nia swo­ich pro­duk­tów lub usług na nowe ryn­ki zagra­nicz­ne. Do kon­kur­su będzie moż­na zgła­szać się od 18 paź­dzier­ni­ka do 22 grud­nia br. O dofi­nan­so­wa­nie mogą sta­rać się mikro, mali i śred­ni przed­się­bior­cy z woje­wództw: war­miń­sko-mazur­skie­go, pod­la­skie­go, świę­to­krzy­skie­go, lubel­skie­go i pod­kar­pac­kie­go. Mak­sy­mal­na kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 800 tys. zł. Kon­kurs jest finan­so­wa­ny z Pro­gra­mu Pol­ska Wschodnia.

– Pol­scy przed­się­bior­cy, mimo pan­de­mii, odważ­nie pró­bu­ją swo­ich sił poza gra­ni­ca­mi Pol­ski. Obszar zwią­za­ny z eks­por­tem i impor­tem jest coraz sil­niej­szy. Według danych GUS z 2020 roku, na prze­kór pan­de­mii, Pol­ska odno­to­wa­ła wzrost eks­por­tu o 2,8%. Poten­cjał widzą też fir­my MŚP, co poka­zu­ją cho­ciaż­by poprzed­nie edy­cje kon­kur­su „Inter­na­cjo­na­li­za­cja MŚP”. Dotych­czas we wszyst­kich zor­ga­ni­zo­wa­nych edy­cjach, zgło­si­ło się do nie­go ponad 1250 przed­się­bior­ców, a do dofi­nan­so­wa­nia reko­men­do­wa­no dotąd ponad 500 wnio­sków – mówi Arka­diusz Dewódz­ki, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Inter­na­cjo­na­li­za­cji Przed­się­biorstw w PARP.

Aby wziąć udział w kon­kur­sie, przed­się­bior­ca musi posia­dać co naj­mniej jeden pro­dukt (wyrób lub usłu­gę) o poten­cja­le do inter­na­cjo­na­li­za­cji na co naj­mniej jed­nym nowym ryn­ku zagra­nicz­nym. Dofi­nan­so­wa­ne pro­jek­ty powin­ny wspie­rać przed­się­bior­cę: w okre­śle­niu jego poten­cja­łu w zakre­sie umię­dzy­na­ro­do­wie­nia, w przy­go­to­wa­niu przed­się­bior­stwa i jego ofer­ty pod kątem eks­por­tu oraz w aktyw­nym poszu­ki­wa­niu part­ne­rów biz­ne­so­wych w celu wpro­wa­dze­nia pro­duk­tów na wybra­ne ryn­ki zagra­nicz­ne. Reali­za­cja pro­jek­tu powin­na roz­po­cząć się naj­póź­niej do 6 mie­się­cy od zło­że­nia wnio­sku, a sam pro­jekt nie powi­nien trwać dłu­żej niż 24 miesiące.

Uzy­ska­ne wspar­cie moż­na prze­zna­czyć m.in. na pokry­cie kosz­tów usług dorad­czych i innych usług zwią­za­nych z inter­na­cjo­na­li­za­cją dzia­łal­no­ści lub na sfi­nan­so­wa­nie udzia­łu w mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gach, wysta­wach lub misjach gospo­dar­czych. Wspar­cie może być tak­że prze­zna­czo­ne na pokry­cie kosz­tów naby­cia środ­ków trwa­łych albo war­to­ści nie­ma­te­rial­nych i praw­nych zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem ofer­ty dla doce­lo­we­go ryn­ku zagranicznego.

Mak­sy­mal­na kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 800 tys. zł w przy­pad­ku wybra­nia co naj­mniej jed­ne­go ryn­ku doce­lo­we­go inter­na­cjo­na­li­za­cji spo­za Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go i Szwaj­ca­rii albo 550 tys. zł w przy­pad­ku wybra­nia wyłącz­nie ryn­ków z Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go lub Szwaj­ca­rii. Cał­ko­wi­ty budżet kon­kur­su wyno­si 50 mln zł. Dofi­nan­so­wa­nie pocho­dzi ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach pro­gra­mu Pol­ska Wschodnia.

Kon­kurs zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny w ramach jed­nej run­dy. Wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie moż­na skła­dać do 22 grud­nia 2021 r.

Wię­cej infor­ma­cji o kon­kur­sie .

Przewiń do góry