Konferencja Applied AI (24–25 maja 2022)

Od pew­ne­go cza­su sztucz­na inte­li­gen­cja sta­ła się rze­czy­wi­sto­ścią dla firm z wie­lu róż­nych sek­to­rów prze­my­słu. Wciąż jed­nak bra­ku­je jasno­ści co do tech­no­lo­gii i kon­kret­nych przy­pad­ków uży­cia, któ­re kry­ją się za tym ter­mi­nem. Sztucz­na inte­li­gen­cja to w zasa­dzie zestaw narzę­dzi, któ­re fir­my mają obec­nie do dys­po­zy­cji – fir­mom czę­sto jed­nak bra­ku­je nie­zbęd­ne­go doświad­cze­nia, a dostaw­cy roz­wią­zań AI w wie­lu przy­pad­kach nie posia­da­ją wyma­ga­nej wie­dzy dzie­dzi­no­wej, aby z powo­dze­niem wdro­żyć AI w ist­nie­ją­cych pro­ce­sach i strukturach.

Kon­fe­ren­cja Applied AI (24–25 maja 2022) kon­cen­tru­je się na dia­lo­gu pomię­dzy twór­ca­mi roz­wią­zań AI a użyt­kow­ni­ka­mi i przy­wo­łu­je rze­czy­wi­ste przy­pad­ki uży­cia sztucz­nej inte­li­gen­cji w praw­dzi­wych fir­mach. AAIC jest zatem punk­tem wyj­ścia do two­rze­nia stra­te­gii AI, źró­dłem inspi­ra­cji dla nowych pomy­słów biz­ne­so­wych, a tak­że punk­tem wyj­ścia do współ­pra­cy i ryn­kiem dla nowych tro­pów i pro­jek­tów zwią­za­nych ze sztucz­ną inteligencją.

Cze­go możesz się spo­dzie­wać:
- pre­le­gen­tów pocho­dzą­cych z róż­nych kra­jów,
- dys­ku­sji pane­lo­wych z twór­ca­mi roz­wią­zań i użyt­kow­ni­ka­mi,
- ponad 1000 uczest­ni­ków z ponad 70 kra­jów,
- wcze­śniej zaaran­żo­wa­nych wir­tu­al­nych spo­tkań one-to-one B2B pomię­dzy wszyst­ki­mi uczest­ni­ka­mi,
- pogłę­bio­nych warsztatów.

Kon­fe­ren­cja Applied AI orga­ni­zo­wa­na jest przez ADVANTAGE AUSTRIA i AI Austria, przy wspar­ciu go-inter­na­tio­nal (wspól­na ini­cja­ty­wa austriac­kie­go Fede­ral­ne­go Mini­ster­stwa Cyfry­za­cji i Gospo­dar­ki oraz Austriac­kiej Fede­ral­nej Izby Gospo­dar­czej) oraz Enter­pri­se Euro­pe Network – Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego.

Zare­je­struj się teraz za dar­mo: https://aaic2022.b2match.io/

Scroll to Top