Konferencja „Deinstytucjonalizacja w politykach publicznych – nowy paradygmat rozwoju”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję „Dein­sty­tu­cjo­na­li­za­cja w poli­ty­kach publicz­nych – nowy para­dyg­mat roz­wo­ju”. Wyda­rze­nie w for­mu­le onli­ne roz­pocz­nie się 15 mar­ca o godz. 9:45. Kon­fe­ren­cja będzie tłu­ma­czo­na na język angiel­ski i migowy.

Pod­czas sesji tema­tycz­nej „Nowe tech­no­lo­gie (trans­for­ma­cja cyfro­wa) a dein­sty­tu­cjo­na­li­za­cja” mode­ro­wa­nej przez prof. Kata­rzy­nę Śle­dziew­ską, Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­cą DELab UW, zapro­sze­ni eks­per­ci roz­ma­wiać będą o wpły­wie trans­for­ma­cji cyfro­wej, zwłasz­cza zja­wi­ska data­fi­ka­cji, na zmia­nę mode­lu funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji publicznych.

Poru­szo­ne zosta­ną ponad­to takie zagad­nie­nia, jak:
- klu­czo­we tech­no­lo­gie i mecha­ni­zmy zmian poli­tyk publicz­nych,
- wła­ści­we kie­run­ki zmian poli­tyk,
- deter­mi­nan­ty doj­rza­ło­ści cyfro­wej poli­tyk publicz­nych,
- zagro­że­nia pły­ną­ce z roz­wo­ju poli­tyk publicz­nych wyko­rzy­stu­ją­cych nowe tech­no­lo­gie oraz
- rola Unii Euro­pej­skiej w pro­ce­sie two­rze­nia poli­tyk publicznych.

Prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska weź­mie rów­nież udział w pane­lu dys­ku­syj­nym doty­czą­cym pro­ce­sów dein­sty­tu­cjo­na­li­za­cji, mode­ro­wa­nym przez prof. Mar­ka Rymszę.

Paneliści sesji tematycznej:
Prof. dr hab. Elż­bie­ta Mączyń­ska – pro­fe­sor nauk eko­no­micz­nych, zwią­za­na ze Szko­łą Głów­ną Han­dlo­wą w War­sza­wie; orga­ni­za­tor­ka i kie­row­nik pro­wa­dzo­nych w SGH Pody­plo­mo­wych Stu­diów Wyce­ny Nie­ru­cho­mo­ści. Człon­ki­ni Rady Nauko­wej Insty­tu­tu Nauk Eko­no­micz­nych PAN, Pre­zy­dium Komi­te­tu Pro­gnoz „Pol­ska 2000 Plus”, Komi­te­tu Nauk Eko­no­micz­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Pre­zes Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Eko­no­micz­ne­go. Spe­cja­list­ka z dzie­dzi­ny eko­no­mii, w tym ana­li­zy eko­no­micz­nej, finan­sów i wyce­ny przed­się­biorstw, sys­te­mów gospo­dar­czych oraz stra­te­gii roz­wo­ju spo­łecz­no-gospo­dar­cze­go. Autor­ka oko­ło 300 publi­ka­cji z tego zakre­su. Kre­ator­ka mode­li pre­dyk­cji bankructwa..
Dr Karo­li­na Sztan­dar-Sztan­der­ska, socjo­loż­ka, pra­cu­je na Wydzia­le Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Inte­re­su­je się sto­so­wa­niem tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych w sek­to­rze publicz­nym, codzien­nym funk­cjo­no­wa­niem insty­tu­cji publicz­nych, prze­mia­na­mi pań­stwa opie­kuń­cze­go oraz mecha­ni­zma­mi repro­du­ko­wa­nia nie­rów­no­ści spo­łecz­nych. Od kil­ku lat pro­wa­dzi bada­nie doty­czą­ce powsta­wa­nia i wdro­że­nia algo­ryt­mu sto­so­wa­ne­go do pro­fi­lo­wa­nia bez­ro­bot­nych w Pol­sce. Warsz­tat badaw­czy dosko­na­li­ła w pary­skim Scien­ces Po oraz na uni­wer­sy­te­tach w Olden­bur­gu i Sztok­hol­mie. Autor­ka i redak­tor­ka wie­lu publi­ka­cji nauko­wych, w tym książ­ki Oby­wa­tel spo­ty­ka pań­stwo. O urzę­dach pra­cy jako biu­ro­kra­cji pierw­sze­go kon­tak­tu. Pod koniec mar­ca w Stu­diach socjo­lo­gicz­nych uka­że się jej arty­kuł pisa­ny wspól­nie z Micha­łem Kot­na­row­skim i Marian­ną Zie­leń­ską Czy algo­ryt­my wpro­wa­dza­ją w błąd? Meta­ana­li­za algo­ryt­mu pro­fi­lo­wa­nia bez­ro­bot­nych sto­so­wa­ne­go w Pol­sce.  
Joan­na Erbel – socjo­loż­ka, dzia­łacz­ka miej­ska, eks­pert­ka do spraw miesz­ka­nio­wych. Zało­ży­ciel­ka Fun­da­cji Bli­sko zaj­mu­ją­cej się wspie­ra­niem aktyw­no­ści lokal­nych i two­rze­niem wie­dzy na temat inno­wa­cji miesz­ka­nio­wych. Koor­dy­no­wa­ła pra­ce nad przy­go­to­wa­niem poli­ty­ki miesz­ka­nio­wej i pro­gra­mu Mieszkania2030 dla m.st. War­sza­wy.  W latach 2017–2020 zaj­mo­wa­ła się tema­tem inno­wa­cji miesz­ka­nio­wych w PFR Nie­ru­cho­mo­ści. Człon­ki­ni gru­py eks­perc­kiej Labo­ra­to­rium Ryn­ku Naj­mu oraz Coop­Tech Hub w CIC War­saw. Autor­ka książ­ki Poza wła­sno­ścią. W stro­nę uda­nej poli­ty­ki miesz­ka­nio­wej. Współ­pra­cow­nicz­ka Fun­da­cji A/typowi dzia­ła­ją­cej na rzecz neuroróżnorodności. 
dr Jaro­sław Gór­ski – pra­ka­de­mik roz­wo­ju lokal­ne­go i mar­ke­tin­gu tery­to­rial­ne­go. Łączy prak­ty­kę zawo­do­wą (kon­sul­ting) z wie­dzą i doświad­cze­niem nauko­wym oraz dydak­tycz­nym na uczel­ni. Adiunkt na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW, czło­nek zarzą­du Fun­da­cji Best Pla­ce – Euro­pej­ski Insty­tut Mar­ke­tin­gu Miejsc, dorad­ca sek­to­ro­wy w Związ­ku Miast Pol­skich, czło­nek – zało­ży­ciel Inter­na­tio­nal Pla­ce Bran­ding Asso­cia­tion, dorad­ca pre­ze­sa Fun­da­cji Pol­skie­go Godła Pro­mo­cyj­ne­go. Posia­da kil­ku­na­sto­let­nie doświad­cze­nie współ­pra­cy z admi­ni­stra­cją rzą­do­wą i samo­rzą­do­wą w pro­jek­tach dorad­czych, ana­li­tycz­nych i edu­ka­cyj­nych. Współ­two­rzy stra­te­gie roz­wo­ju oraz marek miast i regio­nów, pro­gra­my pro­mo­cji, bada tury­sty­kę i roz­wój gospo­dar­czy, zaj­mu­je się poli­ty­ką inno­wa­cyj­ną oraz part­ner­stwem na rzecz roz­wo­ju i pro­mo­cji obsza­rów tery­to­rial­nych. Swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem chęt­nie dzie­li się w pra­cy na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, Uni­wer­sy­te­cie Otwar­tym UW, reali­zu­jąc licz­ne szko­le­nia dla samo­rzą­dow­ców, pra­cow­ni­ków przed­się­biorstw, a tak­że mło­dzie­ży. Jest kie­row­ni­kiem stu­diów nt. inno­wa­cyj­no­ści gospo­dar­ki reali­zo­wa­nych przez WNE UW w part­ner­stwie z Naro­do­wym Ban­kiem Polskim.

Uczest­nic­two w wyda­rze­niu jest bez­płat­ne po wcze­śniej­szej reje­stra­cji. For­mu­larz rejestracyjny.

Kon­fe­ren­cję orga­ni­zu­ją Wydział Sto­so­wa­nych Nauk Spo­łecz­nych i Reso­cja­li­za­cji (WSN­SiR), Cen­trum Euro­pej­skie (CE), Insty­tut Stu­diów Spo­łecz­nych im. Pro­fe­so­ra Rober­ta Zajon­ca (ISS) oraz DELab UW. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z materiałami.

Przewiń do góry