21 marca zapraszamy na Marcowy Klub Informatyka!

Oddział Mazo­wiec­ki PTI we współ­pra­cy z DELab UW zapra­sza 21 mar­ca (wto­rek) na Klub Infor­ma­ty­ka, gdzie skon­cen­tru­je­my się na zagad­nie­niach stra­te­gii Komi­sji Euro­pej­skiej na rzecz utwo­rze­nia Jed­no­li­te­go Ryn­ku Cyfro­we­go. JRC to pakiet ini­cja­tyw, któ­rych celem jest znie­sie­nie więk­szo­ści ogra­ni­czeń w trans­gra­nicz­nym han­dlu inter­ne­to­wym. JRC powi­nien uła­twić kon­su­men­tom i fir­mom dostęp do pro­duk­tów i usług inter­ne­to­wych w obsza­rze całej Unii Euro­pej­skiej, a tak­że popra­wić warun­ki roz­wo­ju sie­ci i usług cyfro­wych oraz zdy­na­mi­zo­wać wzrost euro­pej­skiej gospo­dar­ki cyfrowej.

Jed­no­li­ty Rynek Cyfro­wy to jed­na z naj­waż­niej­szych, z punk­tu widze­nia bran­ży infor­ma­tycz­nej, ini­cja­tyw Komi­sji Euro­pej­skiej – czy wie­my o nim wystar­cza­ją­co dużo? Na naj­bliż­szym spo­tka­niu Klu­bu Infor­ma­ty­ka dowie­my się:

  • na czym będzie pole­gał JRC,
  • w jakich obsza­rach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej moż­na się spo­dzie­wać zmian przepisów,
  • jakie szan­se dla roz­wo­ju biz­ne­su powsta­ną w wyni­ku znie­sie­nia kolej­nych barier w ramach ryn­ku wewnętrz­ne­go UE,
  • jakie tech­no­lo­gie cyfro­we będą wyma­ga­ły roz­wo­ju w związ­ku z otwar­ciem gra­nic na inter­ne­to­wy handel.

Tema­ty prezentacji:

  • Wyzwa­nia Jed­no­li­te­go Ryn­ku Cyfro­we­go. Po co Euro­pie Jed­no­li­ty Rynek Cyfro­wy? Jak Pol­ska może na nim zyskać? – dr hab. Kata­rzy­na Śledziewska
  • Stra­te­gia na rzecz Jed­no­li­te­go Ryn­ku Cyfro­we­go. Co cze­ka pol­skich przed­się­bior­ców, któ­rzy myślą o pod­bo­ju ryn­ków państw Unii Euro­pej­skiej? Czy są goto­wi na Jed­no­li­ty Rynek Cyfro­wy? – Kata­rzy­na Wiśniewska–Rosik
  • Pra­wo w star­ciu z tech­no­lo­gią Jakie wyzwa­nia praw­ne cze­ka­ją nas  w ramach prac nad Jed­no­li­tym Ryn­kiem Cyfro­wym? – Joan­na Mazur.

Kto wystą­pi:

dr hab. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska – dyrek­tor zarzą­dza­ją­ca DELab UW, adiunkt na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych  UW. Jej zain­te­re­so­wa­nia nauko­we sku­pia­ją się wokół gospo­dar­ki cyfro­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej, Jed­no­li­te­go Ryn­ku Cyfro­we­go, inte­gra­cji gospo­dar­czej i regio­na­li­zmu. Pro­wa­dzi wykła­dy z  teo­rii inte­gra­cji gospo­dar­czej i regio­nal­nych ugru­po­wań, a tak­że ana­li­zy zja­wisk makro­eko­no­micz­nych przy uży­ciu metod empi­rycz­nych. Jest człon­kiem Readie – mię­dzy­na­ro­do­we­go ośrod­ka nauko­we­go zrze­sza­ją­ce­go bada­czy gospo­dar­ki cyfrowej.

Kata­rzy­na Wiśniew­ska-Rosik – głów­ny spe­cja­li­sta, eks­pert ds. cyfro­wych w Depar­ta­men­cie Eko­no­micz­nym Unii Euro­pej­skiej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych. Spe­cja­li­zu­je się w zagad­nie­niach doty­czą­cych trans­for­ma­cji tech­no­lo­gicz­nej, tzw. Prze­my­słem 4.0, roz­wo­jem e‑commerce oraz nowy­mi mode­la­mi biz­ne­so­wy­mi. Z wykształ­ce­nia eko­no­mist­ka, absol­went­ka Euro­pej­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Via­dri­na oraz Uni­wer­sy­te­tu Hum­bold­tów w Ber­li­nie. Z MSZ zwią­za­na od 2003.

Joan­na Mazur – DELab UW. Absol­went­ka Kole­gium Artes Libe­ra­les, stu­dent­ka Wydzia­łu Pra­wa i Admi­ni­stra­cji. W DELab UW zaj­mu­je się praw­ny­mi aspek­ta­mi budo­wa­nia Jed­no­li­te­go Ryn­ku Cyfro­we­go i kwe­stią pry­wat­no­ści w Inter­ne­cie.  Do jej nauko­wych zain­te­re­so­wań nale­ży rów­nież współ­pra­ca roz­wo­jo­wa, w tym doty­czą­cy jej dys­kurs poli­tycz­ny, oraz nowe ruchy społeczne.

Wstęp na spo­tka­nie jest wol­ny, jed­nak ze wzglę­dów logi­stycz­nych, wszyst­kich któ­rzy chcą wziąć udział, pro­si­my o potwier­dze­nie chę­ci uczest­nic­twa pod adre­sem mej­lo­wym omaz(at)poczta.pl

Spo­tka­nie odbę­dzie się w Biblio­te­ce Uni­wer­sy­tec­kiej w War­sza­wie, w sali 256 o godzi­nie 18:30.

Ser­decz­nie zapraszamy!

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/logoKI.png

Przewiń do góry