Maszyna społeczna

Analiza polskiego ekosystemu blockchainowego 

Tech­no­lo­gie block­cha­ino­we (roz­pro­szo­nych baz danych, reje­strów) obie­cu­ją nową prze­strzeń wspól­ne­go dzia­ła­nia ludzi, nowy spo­sób gene­ro­wa­nia wspól­nej wie­dzy, kon­sen­su­su. Wyda­je się, że to nie­wie­le, ale taki tech­no­lo­gicz­ny wspól­ny mia­now­nik ma duży poten­cjał trans­for­ma­cji spo­łe­czeństw, gospo­dar­ki i mecha­ni­zmów pań­stwo­wych. Spo­ra część tego poten­cja­łu zwią­za­na jest z decen­tra­li­stycz­nym cha­rak­te­rem tej tech­no­lo­gii, co może być jej zale­tą, lub sta­no­wić pro­blem, w zależ­no­ści od punk­tu widzenia.

Jed­no­cze­śnie sys­te­my block­cha­ino­we są typo­wy­mi „czar­ny­mi skrzyn­ka­mi” tech­no­lo­gicz­ny­mi; ze wzglę­du na ich her­me­tycz­ność wciąż bra­ku­je sys­te­ma­tycz­ne­go ich roz­po­zna­nia mię­dzy inny­mi przez nauki społeczne.

Celem pro­jek­tu jest zba­da­nie obu tych aspek­tów tech­no­lo­gii block­cha­in poprzez dwa głów­ne kie­run­ki działania:

  • Ana­li­zę block­cha­ino­wych „czar­nych skrzy­nek” już na eta­pie ich two­rze­nia w star­tu­pach i fir­mach tech­no­lo­gicz­nych, oraz
  • Ana­li­zę insty­tu­cjo­nal­ną, mają­cą na celu wska­zać obsza­ry, w któ­rych mecha­ni­zmy block­cha­ino­we i funk­cje pań­stwa mogą wcho­dzić w syner­gię i two­rzyć inno­wa­cyj­ne usłu­gi dla dobra oby­wa­te­li, a tak­że na przy­kła­dzie pol­skim, opi­sać pro­ce­sy wza­je­me­ne­go „ukła­da­nia” się insty­tu­cji pań­stwa i roz­wią­zań budo­wa­nych na pod­sta­wie tech­no­lo­gii blockchain.

Analiza polskich startup’ów blockchainowych z punktu widzenia nauk społecznych. 

Pro­jek­ty opar­te na tech­no­lo­gii roz­pro­szo­nych reje­strów mają cha­rak­ter labo­ra­to­riów spo­łecz­nych, rezul­ta­tem ich dzia­ła­nia są “maszy­ny spo­łecz­ne”, czy­li sys­te­my, w któ­rych zazę­bia­ją się tech­no­lo­gie infor­ma­cyj­ne i mecha­ni­zmy ludz­kich zacho­wań. Z punk­tu widze­nia socjo­lo­ga nie­zwy­kle waż­ne jest odkry­cie, jakie zasa­dy rzą­dzą two­rze­niem tych struk­tur i jakie mogą być spo­łecz­ne kon­se­kwen­cje ich działania. 

Analiza instytucjonalna

Dys­kurs publicz­ny na temat roz­wią­zań block­cha­ino­wych nazna­czo­ny jest napię­ciem pomię­dzy regu­la­cyj­nym nasta­wie­niem insty­tu­cji pań­stwa oraz inno­wa­cyj­ną ener­gią przed­się­bior­ców i twór­ców start-up’ów. Być może kon­struk­tyw­ne było­by zało­że­nie, że celem zarów­no pań­stwa jak i sys­te­mów opar­tych o roz­pro­szo­ne reje­stry, jest two­rze­nie i ochro­na spe­cy­ficz­nych “dóbr wspól­nych”. Ana­li­za insty­tu­cjo­nal­na ma za zada­nie prze­ana­li­zo­wa­nie jakie­go rodza­ju dobra wspól­ne są przed­mio­tem dzia­ła­nia tych dwóch sfer, jaki­mi meto­da­mi te sfe­ry się posłu­gu­ją oraz – co naj­waż­niej­sze – jakie są w związ­ku z tym obsza­ry, gdzie zarów­no insty­tu­cje admi­ni­stra­cyj­ne, jak i sys­te­my block­cha­ino­we mogą współ­dzia­łać dla dobra oby­wa­te­li i państwa. 

Konwersatorium naukowe

W ramach pro­jek­tu zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ne kon­wer­sa­to­rium dla stu­den­tów Insty­tu­tu Socjo­lo­gii UW. Pod­czas zajęć dys­ku­to­wa­ne będą zarów­no teo­re­tycz­ne pod­sta­wy pro­jek­tu, jak i jego wyniki.

Omó­wio­ne zosta­ną pod­sta­wo­we zasa­dy dzia­ła­nia samej tech­no­lo­gii block­cha­ino­wej, spo­so­by jej zasto­so­wa­nia i kon­se­kwen­cje dla świa­ta spo­łecz­ne­go, gospo­dar­ki i poli­ty­ki. Prze­dys­ku­to­wa­ne będą mecha­ni­zmy spo­łecz­ne umoż­li­wia­ją funk­cjo­no­wa­nie block­cha­inów i rola nauk spo­łecz­nych w ana­li­zie i roz­wo­ju tej dziedziny.

Zaję­cia będą też oka­zją to przyj­rze­nia się, jak funk­cjo­nu­ją nowo­cze­sne pro­jek­ty two­rze­nia opro­gra­mo­wa­nia i jaką rolę mogą odgry­wać w nich socjologowie.

Powiązane wpisy na blogu projektu

Autor projektu

Pro­jekt finan­so­wa­ne ze środ­ków pro­gra­mu „Dia­log” MNiSW 
Przewiń do góry