DELab UW i Orange zapraszają do Miasteczka Myśli!

Deba­ta „Pra­ca: życie w micie, czy mit życia?”! Jak wyglą­da dzi­siaj rynek pra­cy z per­spek­ty­wy pra­cow­ni­ka i biz­ne­su? Kogo poszu­ku­je pra­co­daw­ca? Cze­go ocze­ku­je pra­cow­nik? Kogo potrze­bu­je biz­nes i jak to będzie wyglą­da­ło za parę lat? 

Pod­czas deba­ty orga­ni­zo­wa­nej 3 listo­pa­da 2016 roku w ramach cyklu Mia­stecz­ko Myśli posta­ra­my się wraz z eks­per­ta­mi spoj­rzeć na rela­cje i wpły­wy zacho­dzą­ce na ryn­ku pra­cy z per­spek­ty­wy zarów­no pol­skiej, jak i mię­dzy­na­ro­do­wej oraz zasta­no­wi­my się, jak będzie on wyglą­dał w naj­bliż­szej przyszłości.

Spo­tka­nie podzie­lo­ne będzie na 3 modu­ły tematyczne:

1. Mał­żeń­stwo z roz­sąd­ku, czy z miłości?

- kogo poszu­ku­je pra­co­daw­ca – cze­go ocze­ku­je, gdzie i jak szu­ka, co proponuje?

- jakich firm poszu­ku­je pra­cow­nik – czym się kie­ru­je, na co zwra­ca uwagę?

- kogo potrze­bu­je biz­nes, jak to będzie w przy­szło­ści – jaki wybrać kie­ru­nek samo­kształ­ce­nia, jakie kom­pe­ten­cje rozwijać?

2. Pra­ca z sen­sem, sens pracy

- Czy wol­ność w pra­cy jest złudzeniem?

- Jaki mamy wpływ na pra­cę, a jak ona zmie­nia nas?

3. Biz­nes w roz­mia­rze „r”

- Czy róż­no­rod­ność pozy­tyw­nie wpły­wa na rynek pra­cy, miej­sca pra­cy oraz kon­tak­ty biznesowe?

W deba­cie wezmą udział:
Jacek Kowal­ski, czło­nek Zarzą­du Oran­ge Polska
Artur Nowak-Gocław­ski, Gru­pa ANG SA
Dr Piotr Ostrow­ski, Insty­tut Socjo­lo­gii, Uni­wer­sy­tet Warszawski
Dr Łukasz Sien­kie­wicz, Insty­tut Ana­liz Ryn­ku Pra­cy, SGH w Warszawie

Roz­mo­wy popro­wa­dzą: Justy­na Baka­lar­ska, Iwo­na Kuty­na, dr Justy­na Pokoj­ska, DELab UW.

Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy myślą o swo­jej przy­szło­ści i karierze!

Kie­dy: 3 listo­pa­da 2016, godz. 10–12

Gdzie: Mia­stecz­ko Oran­ge, Al. Jero­zo­lim­skie 160, Warszawa

Wstęp wol­ny!

Reje­stra­cja: https://miasteczko-mysli.evenea.pl/

Zapra­sza­my!

Sprawdź, jak doje­chać: KLIKNIJ!

orga­ni­za­to­rzy

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/logoMM.png

Scroll to Top