Nowa książka prof. Katarzyny Śledziewskiej i prof. Renaty Włoch „The Economics of Digital Transformation. The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work”

W jaki spo­sób pro­ce­sy cyfro­we prze­kształ­ca­ją tra­dy­cyj­ne mode­le biz­ne­so­we? Czy inte­li­gent­na auto­ma­ty­za­cja ozna­cza zagro­że­nie dla naszych miejsc pra­cy? Czy zbli­ża­my się do koń­ca glo­ba­li­za­cji, jaką zna­my? W jaki spo­sób naj­le­piej przy­go­to­wać sie­bie i nasze rodzi­ny do życia w cyfro­wo prze­kształ­co­nym świecie?

Podą­ża­jąc za tymi pyta­nia­mi, autor­ki two­rzą wyczer­pu­ją­ce źró­dło ram teo­re­tycz­nych i kon­cep­cyj­nych dla bar­dziej zniu­an­so­wa­nej ana­li­zy eko­no­micz­nych i socjo­lo­gicz­nych skut­ków tech­no­lo­gicz­nych zmian – na ryn­kach towa­rów i usług, ryn­ku pra­cy i gospo­dar­ce świa­to­wej – zak­tu­ali­zo­wa­ne o skut­ki pan­de­mii Covid-19 dla gospo­dar­ki cyfrowej.

„The Eco­no­mics of Digi­tal Trans­for­ma­tion. The Disrup­tion of Mar­kets, Pro­duc­tion, Con­sump­tion, and Work” to kom­plek­so­we opra­co­wa­nie, peł­ne aka­de­mic­kich spo­strze­żeń z dzie­dzi­ny eko­no­mii i socjo­lo­gii, zawie­ra­ją­ce jed­no­cze­śnie licz­ne odwo­ła­nia empi­rycz­ne, zaczerp­nię­te z badań i prak­ty­ki biz­ne­so­wej. Inter­dy­scy­pli­nar­na pra­ca skie­ro­wa­na jest do bada­czy i stu­den­tów eko­no­mii, biz­ne­su i innych kie­run­ków nauk spo­łecz­nych, któ­rzy szu­ka­ją prze­glą­du głów­nych kon­cep­cji i badań gospo­dar­ki cyfro­wej. Dzię­ki przy­stęp­ne­mu podej­ściu auto­rek, spraw­dzi się rów­nież jako pozy­cja dla prak­ty­ków biz­ne­su, któ­rzy chcą zro­zu­mieć trwa­ją­ce cyfro­we zakłó­ca­nie reguł ryn­ko­wych i powsta­wa­nie nowych cyfro­wych mode­li biznesowych.

Książ­kę nabyć moż­na w przed­sprze­da­ży na stro­nie Wydaw­nic­twa Routled­ge.

Scroll to Top