Nowa książka prof. Katarzyny Śledziewskiej i prof. Renaty Włoch „The Economics of Digital Transformation. The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work”

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

W jaki spo­sób pro­ce­sy cyfro­we prze­kształ­ca­ją tra­dy­cyj­ne mode­le biz­ne­so­we? Czy inte­li­gent­na auto­ma­ty­za­cja ozna­cza zagro­że­nie dla naszych miejsc pra­cy? Czy zbli­ża­my się do koń­ca glo­ba­li­za­cji, jaką zna­my? W jaki spo­sób naj­le­piej przy­go­to­wać sie­bie i nasze rodzi­ny do życia w cyfro­wo prze­kształ­co­nym świecie?

Podą­ża­jąc za tymi pyta­nia­mi, autor­ki two­rzą wyczer­pu­ją­ce źró­dło ram teo­re­tycz­nych i kon­cep­cyj­nych dla bar­dziej zniu­an­so­wa­nej ana­li­zy eko­no­micz­nych i socjo­lo­gicz­nych skut­ków tech­no­lo­gicz­nych zmian – na ryn­kach towa­rów i usług, ryn­ku pra­cy i gospo­dar­ce świa­to­wej – zak­tu­ali­zo­wa­ne o skut­ki pan­de­mii Covid-19 dla gospo­dar­ki cyfrowej.

„The Eco­no­mics of Digi­tal Trans­for­ma­tion. The Disrup­tion of Mar­kets, Pro­duc­tion, Con­sump­tion, and Work” to kom­plek­so­we opra­co­wa­nie, peł­ne aka­de­mic­kich spo­strze­żeń z dzie­dzi­ny eko­no­mii i socjo­lo­gii, zawie­ra­ją­ce jed­no­cze­śnie licz­ne odwo­ła­nia empi­rycz­ne, zaczerp­nię­te z badań i prak­ty­ki biz­ne­so­wej. Inter­dy­scy­pli­nar­na pra­ca skie­ro­wa­na jest do bada­czy i stu­den­tów eko­no­mii, biz­ne­su i innych kie­run­ków nauk spo­łecz­nych, któ­rzy szu­ka­ją prze­glą­du głów­nych kon­cep­cji i badań gospo­dar­ki cyfro­wej. Dzię­ki przy­stęp­ne­mu podej­ściu auto­rek, spraw­dzi się rów­nież jako pozy­cja dla prak­ty­ków biz­ne­su, któ­rzy chcą zro­zu­mieć trwa­ją­ce cyfro­we zakłó­ca­nie reguł ryn­ko­wych i powsta­wa­nie nowych cyfro­wych mode­li biznesowych.

Książ­kę nabyć moż­na w przed­sprze­da­ży na stro­nie Wydaw­nic­twa Routled­ge.

Przewiń do góry