Nowe ramy dla przepływu danych osobowych pomiędzy USA a UE coraz bliżej

Ponad pół roku po ogło­sze­niu poro­zu­mie­nia w spra­wie nowych Trans­atlan­tyc­kich Ram Ochro­ny Danych pomię­dzy UE oraz USA, pre­zy­dent USA pod­pi­sał roz­po­rzą­dze­nie wyko­naw­cze (Exe­cu­ti­ve Order) w spra­wie ame­ry­kań­skiej inwi­gi­la­cji. Akt był dłu­go wycze­ki­wa­ny po tym, jak Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści UE w 2020 r. w wyro­ku C‑311/18 (zwa­nym rów­nież Shrems II) ponow­nie unie­waż­nił dotych­cza­so­we ramy praw­ne dla prze­pły­wów danych, czy­li decy­zję o ade­kwat­no­ści ochro­ny zapew­nia­nej przez tzw. Tar­czę Pry­wat­no­ści (Pri­va­cy Shield). Naru­sza­ła ona euro­pej­skie zasa­dy pry­wat­no­ści, któ­re sta­ły w sprzecz­no­ści z ame­ry­kań­ski­mi prze­pi­sa­mi zapew­nia­ją­cy­mi orga­nom publicz­nym duże moż­li­wo­ści nad­zo­ru, a przy tym dostęp do danych oby­wa­te­li – rów­nież UE.

Zuzan­na Cho­iń­ska, DELab UW, Szko­ła Dok­tor­ska Nauk Społecznych

Po tym wyro­ku poja­wi­ły się wąt­pli­wo­ści co do tego, na jakiej pod­sta­wie powi­nien nastę­po­wać trans­fer danych pomię­dzy UE a USA. Wyda­ne 7 paź­dzier­ni­ka roz­po­rzą­dze­nie wyko­naw­cze ma być następ­nym kro­kiem (po zawar­tym w mar­cu poro­zu­mie­niu) do wyda­nia kolej­nej decy­zji o ade­kwat­no­ści regu­lu­ją­cej to zagad­nie­nie. Co praw­da roz­po­rzą­dze­nie Pre­zy­den­ta USA odno­si się do kwe­stii, któ­re zosta­ły pod­wa­żo­ne przez Try­bu­nał, jed­nak nie w taki spo­sób, jak tego ocze­ki­wa­no. TSUE pod­kre­ślał, że nad­zór ame­ry­kań­skich orga­nów ma być pro­por­cjo­nal­ny w zna­cze­niu przy­ję­tym w swo­im orzecz­nic­twie, a oby­wa­te­lom UE ma zostać zapew­nio­ny dostęp do sądo­wych środ­ków odwo­ław­czych. Oba te wymo­gi wyni­ka­ją z unij­nej Kar­ty Praw Podstawowych. 

Roz­po­rzą­dze­nie prze­wi­du­je nowe środ­ki zabez­pie­cza­ją­ce dla dzia­łań wywia­dow­czych USA, w tym wymóg, aby takie dzia­ła­nia były pro­wa­dzo­ne wyłącz­nie w ramach reali­za­cji okre­ślo­nych celów bez­pie­czeń­stwa pań­stwa, w spo­sób do nich pro­por­cjo­nal­ny, a tak­że uwzględ­nia­ły pry­wat­ność i swo­bo­dy oby­wa­tel­skie wszyst­kich osób. Wpro­wa­dza wymo­gi doty­czą­ce postę­po­wa­nia z dany­mi oso­bo­wy­mi zebra­ny­mi w ramach dzia­łań wywia­dow­czych oraz roz­sze­rza zakres odpo­wie­dzial­no­ści urzęd­ni­ków odpo­wie­dzial­nych za kwe­stie praw­ne, nad­zór i zgod­ność. Prze­wi­du­je rów­nież dwu­po­zio­mo­wy mecha­nizm dla osób fizycz­nych z UE w celu uzy­ska­nia nie­za­leż­ne­go i wią­żą­ce­go roz­pa­trze­nia i zadość­uczy­nie­nia w przy­pad­ku rosz­czeń, że ich dane oso­bo­we zgro­ma­dzo­ne za pośred­nic­twem ame­ry­kań­skie­go wywia­du były gro­ma­dzo­ne lub prze­twa­rza­ne przez USA z naru­sze­niem obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa, w tym przy­ję­tych zabezpieczeń.

Jed­nak pomi­mo jasno wska­za­nych ocze­ki­wań TSUE oka­zu­je się, że roz­po­rzą­dze­nie wyko­naw­cze nadal prze­wi­du­je moż­li­wość nad­zo­ru, a nawet maso­we­go nad­zo­ru (bulk surve­il­lan­ce) i pomi­mo, że posłu­gu­je się poję­cia­mi koniecz­no­ści (neces­si­ty) oraz pro­por­cjo­nal­no­ści (pro­por­tio­na­li­ty), to nadal nie odpo­wia­da wymo­gom pra­wa euro­pej­skie­go i jego stan­dar­dom. Co wię­cej, organ prze­wi­dy­wa­ny do roz­pa­try­wa­nia skarg oby­wa­te­li UE nie speł­nia wyma­ga­niom co do zapew­nie­nia odpo­wied­nich środ­ków odwoławczych.

Kolej­nym kro­kiem powin­no być teraz przy­go­to­wa­nie przez Komi­sję Euro­pej­ską pro­jek­tu decy­zji o ade­kwat­no­ści na pod­sta­wie art. 45 RODO. Taki pro­jekt zosta­nie następ­nie pod­da­ny oce­nie Euro­pej­skiej Rady Ochro­ny Danych oraz państw człon­kow­skich, któ­re będą mogły zgła­szać swo­je kry­tycz­ne uwa­gi, jed­nak nie będą one wią­żą­ce dla KE.

Wspo­mnia­ny wyżej Max Shrems oraz jego orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wa NOYB skry­ty­ko­wa­ły wyda­ne roz­po­rzą­dze­nie jako nie­zgod­ne z wymo­ga­mi sta­wia­ny­mi przez Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści oraz nor­my pry­wat­no­ści przy­ję­te w UE. Shrems pod­kre­ślił, że jeśli ramy praw­ne z roz­po­rzą­dze­nia zosta­ną uchwa­lo­ne przez KE, to spra­wa trans­fe­rów danych pomię­dzy UE oraz USA ponow­nie, wcze­śniej czy póź­niej, znaj­dzie się przed TSUE.

Scroll to Top