Pioneers Festival 2019

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści zor­ga­ni­zu­je sto­isko infor­ma­cyj­no-pro­mo­cyj­ne pod­czas Pio­ne­ers Festi­val w Austrii (9–10 maja 2019 r., Wie­deń), jed­ne­go z naj­więk­szych w Euro­pie wyda­rzeń dedy­ko­wa­nych star­tu­pom. Pol­skie fir­my z bran­ży ICT będą mogły pro­mo­wać swo­ją ofer­tę na sto­isku, w tym pre­zen­to­wać mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne (dru­ko­wa­ne i mul­ti­me­dial­ne) oraz korzy­stać z dostęp­nej na sto­isku stre­fy do spo­tkań b2b. PARP zapew­ni bez­płat­ny trans­port mate­ria­łów z Pol­ski na sto­isko, jed­nak nie pokry­wa kosz­tów zwią­za­nych z oso­bi­stym udzia­łem przed­sta­wi­cie­li firm w wyda­rze­niu.

Moż­li­wość pro­mo­cji na pol­skim sto­isku na Pio­ne­ers Festi­val adre­so­wa­na jest w szcze­gól­no­ści do star­tu­pów.

Nazwa wyda­rze­nia: Pio­ne­ers Festi­val

Ter­min: 9–10 maja 2019 r.

Stro­na wyda­rze­nia: https://pioneers.io/pioneers19#/

Loka­li­za­cja: Wie­deń, Austria

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych sko­rzy­sta­niem z moż­li­wo­ści pro­mo­cji ofer­ty fir­my pod­czas tego wyda­rzeń pro­szę o kon­takt w celu usta­le­nia szcze­gó­łów.

Wię­cej infor­ma­cji na temat sto­iska na stro­nie: https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/293546,polskie-stoisko-na-pioneers-festival-2019.html

Przewiń do góry