CO ROBIMY W DELab UW?

OBSZARY NASZYCH BADAŃ

Smart Economy & Innovation

 

Internet i technologie cyfrowe na naszych oczach zmieniają gospodarkę.  Niemal codziennie mamy nowe dowody na to jak „inteligentne” wykorzystanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa operujące w każdej dziedzinie gospodarki prowadzi je do sukcesu ekonomicznego.

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

Program badawczy „Smart Economy” poświęcony jest przenikaniu nowych technologii do gospodarki. To przenikanie odbywa się na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw i sektorów. Głęboka wiedza o potrzebach użytkowników, ulepszone i spersonalizowane produkty oraz zoptymalizowane procesy pozwalają uzyskać przewagę konkurencyjną i wykreować wartość dodaną. Na poziomie makroekonomicznym inteligentna gospodarka uwalnia rezerwy, poprawia produktywność zasobów i kreuje dodatkowy wzrost ekonomiczny.

dr hab. Katarzyna Śledziewska

W DELab UW pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz koordynuje program Smart Economy & Innovation. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu. Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i prowadzi wykłady z teorii integracji gospodarczej i regionalnych ugrupowań, a także analizy zjawisk makroekonomicznych przy użyciu metod empirycznych.

Projekt realizuje: Katarzyna Śledziewska

Projekt ma na celu:

 • sprawdzanie gotowości polskich przedsiębiorstw na wykorzystanie s szanse i zagrożenia związane ze wzrostem konkurencyjności w warunkach cyfrowej gospodarki
 • ocena stopnia wykorzystywania wysokich technologii w kontekście konkurencyjności na świecie
 • ocena zdolności Polski do skutecznego konkurowania na międzynarodowych rynkach
 • badanie związku między innowacyjnością gospodarki a kształtowaniem się długookresowej przewagi konkurencyjnej w handlu zagranicznym

Projekt realizuje: Katarzyna Śledziewska, Emilia Borawska

Projekt ma na celu:

 • identyfikowanie znaczenia sektora ICT dla rozwoju gospodarczego
 • badanie rozwoju ICT w polskiej gospodarce
 • porównywanie stopnia rozwoju ICT w Polsce z państwami wysokorozwiniętymi
 • badanie, w jakim stopniu rozwój ICT może pozwolić polskiej gospodarce na zmniejszanie luki technologicznej pomiędzy Polską a państwami wysokorozwiniętymi

Society in Digital Age

 

Cyfrowe społeczeństwo tworzą ludzie żyjący w symbiozie z nowymi technologiami. Internet, a zwłaszcza media społecznościowe, zmienia sposób, w jaki nawiązujemy kontakty i podtrzymujemy więzi, uczestniczymy w kulturze i angażujemy się w politykę. Badamy te nowe, coraz bardziej złożone społeczne konfiguracje.

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

Potrzeba opisania zmiany społecznej w prosty i zrozumiały sposób uzasadnia istnienie socjologów. Dziś muszą oni stawić czoło rzeczywistości społecznej, której zmienność, elastyczność  i wielowymiarowość trudno ogarnąć tradycyjnymi narzędziami badawczymi. Badanie społeczeństwa cyfrowego to metodologiczna wyprawa w nieznane, wyzwanie, a jednocześnie szansa zyskania zupełnie nowej perspektywy dzięki możliwości wykorzystania nowych źródeł danych, przede wszystkim Big Data.

Cyfrowe społeczeństwo oplecione technologiami informatyczno-komunikacyjnymi stanowi wyzwanie dla instytucji publicznych. Badania w ramach obszaru „Digital Society” dostarczają opisy specyfiki tego społeczeństwa, diagnozy wyzwań i problemów oraz konkretnych rekomendacji, które wspierają tworzenie inteligentnych, dalekowzrocznych i dopasowanych do potrzeb polityk publicznych.

dr Renata Włoch

Koordynuje obszar socjologiczny Digital Society. Kieruje też prowadzonym w DELab projektem Horyzont 2020 pt. Chain React. Realizuje zarówno badania dla instytucji publicznych i pozarządowych, jak i badania komercyjne

Naukowo interesuje się socjologią globalizacji w nieoczywistym mariażu z socjologią sportu oraz, oczywiście, socjologią cyfrowości. Pije za dużo herbaty.

Projekt zrealizowała: dr hab. Renata Włoch

W ciągu najbliższych lat przez rynek pracy przetoczy się cyfrowe tsunami. Cyfrowe technologie — zarówno te, które znamy i oswajamy obecnie, jak i te, które dopiero zostaną wymyślone — zrewolucjonizują gospodarkę, odmienią sposób funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych, a przede wszystkim będą miały ogromny wpływ na charakter pracy. Już dziś eksperci przewidują, że zmiany technologiczne skutkujące automatyzacją i cyfryzacją wielu czynności umysłowych i fizycznych przyczynią się do zniknięcia z rynku pracy wielu zawodów.

W tym raporcie próbujemy odpowiedzieć na pytanie, kto utrzyma się na powierzchni cyfrowej rewolucji, a komu może grozić zmiecenie z rynku pracy. W pierwszej części raportu zwięźle opisujemy, w jaki sposób najnowsze technologie — chmura, Big Data, Internet rzeczy, aplikacje mobilne i roboty — zmieniają charakter pracy. Następnie w oparciu o przegląd najświeższej literatury przedmiotu i badań międzynarodowych wskazujemy, które zawody w przyszłości będą gwarantowały sukces finansowy i względną stabilność zatrudnienia, które są raczej skazane na powolne odchodzenie do lamusa historii, oraz które stanowią względnie bezpieczny wybór. Dalej, podpierając się wynikami badań Gumtree.pl wykonanymi przez DELab UW na reprezentatywnej próbie ludności Polski, przedstawiamy opinie Polaków na temat przyszłości pracy: czy biorą pod uwagę możliwość zmiany zawodu i pracy z nowymi technologiami? Raport kończymy wyliczeniem kompetencji i umiejętności, które warto rozwijać, aby w przyszłości móc bezpiecznie surfować po wzburzonym rynku pracy.

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Projekt realizuje: mgr inż. Marcin Zaród

Badanie obejmuje:
a) Etnografię wybranych kolektywów hakerskich w Polsce od 2013 roku
b) Analizę procesów biograficznych związanych z biografiami hakerów, w szczególności z procesami odchodzenia / korzystania z edukacji formalnej  z użyciem metod badawczych socjologii nauki i techniki
c) Wypracowanie rekomendacji dla władz samorządowych i akademickich odnośnie współpracy lub tworzenia fab-labów, laboratoriów hakerskich i półformalnych grup badających problematykę bezpieczeństwa sieciowego

Zadania a) i b) są realizowane w ramach grantu NCN Preludium Preludium (2014/13/N/HS6/04113). Zadanie c) jest realizowane w ramach zadań własnych DELab.

Projekt realizuje dr Piotr Migdał i Magda Czarnocka-Cieciura

Projekt pilotażowy ma na celu:

 • Analizę danych maturalnych z lat 2010-2014 na podstawie zbioru danych Zespołu Pomiaru Dydaktycznego Instytutu Badań Edukacyjnych, zawierające szczegółową punktację zdających, wraz z danymi demograficznymi.
 • Wyciągnięcie wniosków wynikających ze znalezionych prawidłowości w danych, które mogą zdiagnozować problemy i szanse polskiego systemu edukacji.
 • Interaktywną wizualizacja danych maturalnych w sposób przyjazny użytkownikowi.Raport z projektu, wraz z kodem źródłowym, znajduje się
  https://github.com/stared/delab-matury
Projekt realizuje: dr Natalia Juchniewicz

Cele projektu:

 • analiza sposobów korzystania ze smartfonów w związku z możliwością komunikacji tego urządzenia z innymi urządzeniami; przeprowadzone zostało badanie jakościowe – wywiady
 • określenie nowych praktyk społecznych związanych z korzystaniem z nowych technologii
 • opisanie perspektyw badawczych w obszarze technologii mobilnych i Internetu rzeczy dla socjologii

Jobs & Skills for the Future

 

Kompetentne cyfrowo społeczeństwo jest warunkiem dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego. Cyfrowe kompetencje umożliwiają sprawne poruszanie się po Sieci, a także skuteczniejsze zarządzanie zasobami, lepszy kontakt z klientami i ekspansję na nowe rynki.

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

„Kompetencje cyfrowe” to dziś pojęcie-wytrych, pojawiające się w dokumentach programowych i artykułach w prasie. Ich precyzyjne ujęcie i możliwość pomiaru jest niezbędnym warunkiem dla tworzenia strategii rozwoju cyfrowej gospodarki w globalnym kontekście. W DELab UW socjologowie i ekonomiści wspólnie pracują nad zaawansowaną metodologią badań nad kompetencjami cyfrowymi jednostek i organizacji.

dr Justyna Pokojska

Z zamiłowania społecznik, z wykształcenie socjolog. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii budowania i podtrzymywania tożsamości zbiorowych, szczególnie w kontekście postępujących zmian cywilizacyjnych i technologicznych. W DELab UW zajmuje się przede wszystkim badaniami kompetencji cyfrowych kobiet i ich sytuacją na rynku pracy.

Projekt zrealizowała: dr Justyna Pokojska

Projekt miał na celu przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej kobiet-absolwentek techników i szkół zawodowych. Szczególny nacisk położony został na doświadczenia kobiet-absolwentek na rynku pracy, a także ich plany na przyszłość (w tym plany rodzinne, a także decyzje migracyjne). Uwzględniono także element kompetencji cyfrowych, posiadanych przez uczennice i absolwentki szkół o profilu zawodowym, oraz nowych technologii, z jakich korzystają w swoim życiu (zawodowym). Wiele wskazuje bowiem na to, że to właśnie technologie cyfrowe pozwalają kobietom-absolwentkom szkół technicznych i zawodowych pogłębiać swoje kompetencje zawodowe, a także godzić pracę zarobkową z życiem rodzinnym.

Wynikiem projektu jest raport, który bazuje na wynikach badań pogłębionych prowadzonych z uczennicami ostatnich klas i absolwentkami szkół techników i zawodówek na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Ponadto, wnioski wyciągnięte z części jakościowej zostały wzbogacone o wyniki ankiety internetowej przeprowadzonej z uczniami i młodymi absolwentkami i absolwentami tego typu szkół w całej Polsce (w próbie znaleźli się respondenci w wieku 18-35 lat, tj. osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną w ciągu ostatnich 15 lat).

POBIERZ PUBLIKACJĘ 

Projekt zrealizowała: dr hab. Renata Włoch

W ciągu najbliższych lat przez rynek pracy przetoczy się cyfrowe tsunami. Cyfrowe technologie — zarówno te, które znamy i oswajamy obecnie, jak i te, które dopiero zostaną wymyślone — zrewolucjonizują gospodarkę, odmienią sposób funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych, a przede wszystkim będą miały ogromny wpływ na charakter pracy. Już dziś eksperci przewidują, że zmiany technologiczne skutkujące automatyzacją i cyfryzacją wielu czynności umysłowych i fizycznych przyczynią się do zniknięcia z rynku pracy wielu zawodów.

W tym raporcie próbujemy odpowiedzieć na pytanie, kto utrzyma się na powierzchni cyfrowej rewolucji, a komu może grozić zmiecenie z rynku pracy. W pierwszej części raportu zwięźle opisujemy, w jaki sposób najnowsze technologie — chmura, Big Data, Internet rzeczy, aplikacje mobilne i roboty — zmieniają charakter pracy. Następnie w oparciu o przegląd najświeższej literatury przedmiotu i badań międzynarodowych wskazujemy, które zawody w przyszłości będą gwarantowały sukces finansowy i względną stabilność zatrudnienia, które są raczej skazane na powolne odchodzenie do lamusa historii, oraz które stanowią względnie bezpieczny wybór. Dalej, podpierając się wynikami badań Gumtree.pl wykonanymi przez DELab UW na reprezentatywnej próbie ludności Polski, przedstawiamy opinie Polaków na temat przyszłości pracy: czy biorą pod uwagę możliwość zmiany zawodu i pracy z nowymi technologiami? Raport kończymy wyliczeniem kompetencji i umiejętności, które warto rozwijać, aby w przyszłości móc bezpiecznie surfować po wzburzonym rynku pracy.

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Projekt realizuje: mgr inż. Marcin Zaród

Badanie obejmuje:
a) Etnografię wybranych kolektywów hakerskich w Polsce od 2013 roku
b) Analizę procesów biograficznych związanych z biografiami hakerów, w szczególności z procesami odchodzenia / korzystania z edukacji formalnej  z użyciem metod badawczych socjologii nauki i techniki
c) Wypracowanie rekomendacji dla władz samorządowych i akademickich odnośnie współpracy lub tworzenia fab-labów, laboratoriów hakerskich i półformalnych grup badających problematykę bezpieczeństwa sieciowego

Zadania a) i b) są realizowane w ramach grantu NCN Preludium Preludium (2014/13/N/HS6/04113). Zadanie c) jest realizowane w ramach zadań własnych DELab.

Projekt realizuje dr Piotr Migdał i Magda Czarnocka-Cieciura

Projekt pilotażowy ma na celu:

 • Analizę danych maturalnych z lat 2010-2014 na podstawie zbioru danych Zespołu Pomiaru Dydaktycznego Instytutu Badań Edukacyjnych, zawierające szczegółową punktację zdających, wraz z danymi demograficznymi.
 • Wyciągnięcie wniosków wynikających ze znalezionych prawidłowości w danych, które mogą zdiagnozować problemy i szanse polskiego systemu edukacji.
 • Interaktywną wizualizacja danych maturalnych w sposób przyjazny użytkownikowi.Raport z projektu, wraz z kodem źródłowym, znajduje się
  https://github.com/stared/delab-matury
Projekt realizuje: dr Natalia Juchniewicz

Cele projektu:

 • analiza sposobów korzystania ze smartfonów w związku z możliwością komunikacji tego urządzenia z innymi urządzeniami; przeprowadzone zostało badanie jakościowe – wywiady
 • określenie nowych praktyk społecznych związanych z korzystaniem z nowych technologii
 • opisanie perspektyw badawczych w obszarze technologii mobilnych i Internetu rzeczy dla socjologii

Data Science

 

Jednym z przejawów obecnej rewolucji technologicznej są powstające ogromne, nieustrukturyzowane zbiory danych znane jako Big Data. Analizowanie i wyciąganie wniosków na ich podstawie jest głównym przedmiotem Data Science.

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

Gromadzenie dużych zbiorów danych i możliwości ich wykorzystania zmieniły sposób, w jaki wchodzimy w społeczne interakcje i pozwoliły na stworzenie niezliczonej ilości e-usług. Bez odpowiednio rozwiniętych interdyscyplinarnych narzędzi nie moglibyśmy w pełni zrozumieć zjawisk takich jak m.in. cyfrowe społeczeństwa (Digital Society) i internet rzeczy (IoT – Internet of Things).

Pogłębiona znajomość zagadnień z obszaru Data Science jest również niezbędna, by wykorzystywać Big Data. Big Data stanowi centralny punkt modelu biznesowego wielu firm, nie tylko z obszaru technologii. Analiza danych pozwala podejmować bardziej efektywne decyzje, zmniejsza ryzyko prowadzenia biznesu, dostarcza istotnych danych o dojrzałości modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz poziomie ich kompetencji cyfrowych.

Ilość danych obecnie gromadzonych przez społeczeństwo cyfrowe przyrasta w nieobserwowanym wcześniej tempie. Umiejętności związane z ich gromadzeniem, analizą i wyciąganiem na ich podstawie wniosków staje się cenną umiejętnością. Szacuje się, że zapotrzebowanie na analityków danych będzie rosło w najbliższych latach szybciej niż przybywało ich na rynku, dlatego nie tylko prowadzimy badania, ale również edukujemy w tym zakresie.

dr Maciej Wilamowski

Odpowiada za obszar Data Science zarówno od strony rozwiązywania problemów analitycznych, szkolenia kompetencji oraz budowania zespołów analitycznych. Śledzi aktualne trendy oraz pojawiające się nowe rozwiązania Machine Learningowe.

Projekt zrealizował: Łukasz Jonak

5-dniowe warsztaty skoncentrowane na eksploracyjnej analizie i wizualizacji danych dla przedstawicieli nauk społecznych i pokrewnych

Cele projektu:

 • zapoznanie uczestników z pojęciem Big Data, wizualizacją danych i specyfiką pracy z dużymi zbiorami w narzędziach innych niż arkusz kalkulacyjny
 • przedstawienie podstaw programowania przy wykorzystaniu języka Python
 • prezentacja możliwości związanych z zaawansowaną eksploracją i wizualizacją danych