AKTUALNE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020

Chain React
Zwiększanie świadomości społeczeństwa wobec powiązań korporacji z MŚP

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa wobec powiązań korporacji z mniejszymi firmami i zachęcenie korporacji do wywarcia wpływu na swoich kontrahentów, tak by ci działali w sposób przyjazny środowisku i społeczeństwu. Aby to osiągnąć, stworzona zostanie wielojęzyczna platforma (roboczo zwana „TalkFree”), za pośrednictwem której zgłaszać będzie można zachowania firm. Będą one przyporządkowywane wiodącym korporacjom globalnym na podstawie automatycznie aktualizowanych map powiązań. Dzięki temu możliwe stanie się stworzenie w serwisie WikiRate.org wskaźników uwzględniających dane o powiązaniach korporacji. Na ich podstawie przeprowadzane będą kampanie medialne skoncentrowanych wokół palących problemów, z których pierwsza dotyczyć będzie współczesnego niewolnictwa.

DELab UW jest odpowiedzialny za ocenę projektu, weźmie również udział w projektowaniu i testowaniu platformy „TalkFree”, a także będzie ułatwiał prowadzenie kampanii raportujących we Wschodniej Europie.

Więcej o projekcie: http://chainreact.org/

(okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2018)

dr hab. Renata Włoch

Koordynuje obszar socjologiczny Society in Digital Age. Kieruje też prowadzonym w DELab projektem Horyzont 2020 pt. Chain React. Realizuje zarówno badania dla instytucji publicznych i pozarządowych, jak i badania komercyjne.

Naukowo interesuje się socjologią globalizacji w nieoczywistym mariażu z socjologią sportu oraz, oczywiście, socjologią cyfrowości.

 

Łukasz Jonak

Pracuje w projekcie Horyzont 2020 „ChainReact” oraz przy projektach w programie Data Science.

Jego zainteresowania naukowe sytuują się na przecięciu socjologii, nauk poznawczych i technologii informacyjnych; stara się zrozumieć, w którym kierunku musi zmierzać socjologia, by adekwatnie opisywać współczesny świat społeczny.

Członkami konsorcjum są: Uniwersytet w Cambridge, CERTH, Decko Commons, DELab UW, OpenCorporates oraz WikiRate e.V. – koordynator projektu.

Engineroom

Identyfikacja technologii, które odegrają przełomową rolę w kształtowaniu Internetu


Głównym celem projektu jest identyfikacja technologii, które odegrają przełomową rolę w kształtowaniu Internetu w najbliższych dwóch dekadach.

DELab UW jest odpowiedzialny za przygotowanie metodologii badania w oparciu o analizę Big Data i web-scraping (pobieranie sieciowych źródeł danych), pozwalającej wychwycić pierwsze oznaki rodzenia się nowych technologii, a także umożliwić wskazanie czy dana technologia pozytywnie wpłynie na rozwój Internetu w pożądanym kierunku. Ambicją projektu jest skierowanie procesu innowacji ku Internetowi etycznemu, skoncentrowanemu wokół ludzi. Ważnym celem dodatkowym jest przygotowanie metodologii badania w taki sposób, by można ją było wykorzystać przy kolejnych projektach.

Strona z wynikami badań: TUTAJ

(okres realizacji: listopad 2017 – luty 2019).

dr hab. Katarzyna Śledziewska

W DELab UW pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz koordynuje program Smart Economy & Innovation. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu.

dr Maciej Wilamowski

Odpowiada za obszar Data Science zarówno od strony rozwiązywania problemów analitycznych, szkolenia kompetencji oraz budowania zespołów analitycznych. Śledzi aktualne trendy oraz pojawiające się nowe rozwiązania Machine Learningowe.

W ramach działań naukowych prowadzi badania z zakresu ekonomii behawioralnej.

dr Agnieszka Pugacewicz

Interesuje się kwestiami otwartości danych publicznych i naukowych, interdyscyplinarną współpracą naukową, przedsiębiorczością, startupami, transferem wiedzy i umiejętności w relacjach uczelnia – otoczenie. Wspiera działalność organizacji pozarządowych – społecznych, prawnych i kulturalnych – działając w ich zarządach. 

dr Marta Kołodziejska

W obszarze jej zainteresowań są przede wszystkim relacje między korzystaniem z nowych mediów a przemianami religii i duchowości. Najczęściej prowadzi badania z wykorzystaniem metod jakościowych – analizy dyskursu oraz analizy treści.

 

Kristóf Gyódi

Jest członkiem zespołu badawczego w obszarach Smart Economy & Innovation, gdzie zajmuje się problematyką mierzenia gospodarki cyfrowej, e-commerce oraz kompetencjami cyfrowymi MŚP. Interesuje się w szczególności Industry 4.0. oraz jego potencjałem w krajach Europy Środkowej.

Michał Paliński

W DELab UW bada wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. Obecnie koncentruje się na analizie dynamicznych przemian rynku pracy związanych z postępującą automatyzacją i rozwojem tzw. gig economy oraz na kwestiach związanych z prywatnością w internecie, tj. ocenie skutków unijnej regulacji dot. danych osobowych (RODO).

Joanna Mazur

Absolwentka prawa oraz Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka Wydziału Prawa UW. Pracuje w obszarze prawniczych aspektów budowania Jednolitego Rynku Cyfrowego, przede wszystkim inicjatywy dotyczące ochrony praw autorskich oraz prywatności. Do jej naukowych zainteresowań należy również współpraca rozwojowa i migracje.

Łukasz Nawaro

W DELab UW zajmuje się analizą i przetwarzaniem danych, od początku procesu – web scraping, data wrangling – po jego koniec, czyli wizualizację. Do tego celu wykorzystuje język programowania Python i jego biblioteki, takie jak pandas i matplotlib. Interesuje się szczególnie zbiorami danych tekstowych.

W konsorcjum projektu uczestniczą: NESTA (UK) – koordynator projektu, technologiczne centrum w Katalonii EURECAT i DELab UW.

KAM2CentralPoland2

Wsparcie MŚP w zakresie zwiększania zdolności do zarządzania innowacjami

 

Projekt ma na celu wsparcie MŚP w zakresie zwiększania zdolności do zarządzania innowacjami. Wsparcie dokona się dwojako. Po pierwsze, poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających innowacyjność w miejscach, gdzie są one nieobecne lub wycenione zbyt wysoko dla MŚP posiadających wysoki potencjał rozwoju dzięki innowacyjności, ale pozbawionych wiedzy lub umiejętności niezbędnych, by wdrożyć potrzebne innowacje. Po drugie, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu oraz wzmocnić fundamenty pod przyszły rozwój beneficjentów, każdy z nich będzie mógł skorzystać z usług coacha, sugerującego najlepsze sposoby wsparcia innowacyjności oraz identyfikującego potencjalne problemy.

(okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018)

Dominik Jankowski
Kierownik projektów Enterprise Europe Network oraz Horizon 2020 – „KAM2CentralPoland”

Zajmuje się kwestiami innowacji, internacjonalizacji i wsparcia dla MŚP. Konsultant IMP3rove – narzędzia do oceny zdolności MŚP do zarządzania innowacyjnością.

dr Tomasz Krawczyk
Starszy konsultant Enterprise Europe Network

W ramach EEN odpowiada za dostęp do rynków zagranicznych, ocenę analityczną w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, analizy biznesowe i finansowe wraz z oceną ryzyka, wsparcie w obszarze umiędzynarodowienia biznesu i innowacji produktowych, procesowych i usługowych.

 

Milena Żuchowska
Konsultant Enterprise Europe Network

Jest odpowiedzialna za współpracę międzynarodową pomiędzy podmiotami sektora biznesu i nauki. Interesuje się procesem komercjalizacji, transferem technologii, prawem własności intelektualnej, innowacjami społecznymi. 

Członkowie konsorcjum to: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (koordynator), Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

sharON

Wspieranie polskich MŚP w ekspansji na Jednolitym Rynku Europejskim

 

Cele projektu:

– zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat korzyści wynikających z ekonomii współdzielenia (sharing economy),
– opracowanie programu doradczego dla MŚP, które działają w oparciu o sharing economy,
– uświadomienie lokalnym władzom potencjału sharing economy, by wspierały działania start-upów, które go wykorzystują,
– zwiększanie świadomości, jak istotna jest współpraca między członkami społeczeństw oraz szerzenie dobrych praktyk i nowo zdobytej wiedzy.

Rolą DELab UW będzie ułatwienie kontaktu między lokalnymi władzami a przedsiębiorstwami oraz przygotowanie wstępnych oszacowań i sformułowanie założeń procesu identyfikacji potrzeb.

(okres realizacji: 01.12.2017 – 31.12.2019)

dr hab. Katarzyna Śledziewska

W DELab UW pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz koordynuje program Smart Economy & Innovation. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu.

Kristóf Gyódi

Jest członkiem zespołu badawczego w obszarach Smart Economy & Innovation, gdzie zajmuje się problematyką mierzenia gospodarki cyfrowej, e-commerce oraz kompetencjami cyfrowymi MŚP. Interesuje się w szczególności Industry 4.0. oraz jego potencjałem w krajach Europy Środkowej.

Michał Paliński

W DELab UW bada wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. Obecnie koncentruje się na analizie dynamicznych przemian rynku pracy związanych z postępującą automatyzacją i rozwojem tzw. gig economy oraz na kwestiach związanych z prywatnością w internecie, tj. ocenie skutków unijnej regulacji dot. danych osobowych (RODO).

Weronika Przecherska

Lingwistka i analityk. Jej obszary zainteresowań to analiza dyskursu i komunikacja społeczna. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentka socjologii w Instytucie Socjologii UW.

Członkami konsorcjum są: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, BIC Bratislava. Spol. S.R.O., Tartu Science Park Foundation TSP, DELab UW.