KAM2CentralPoland2

Wsparcie MŚP w zakresie zwiększania zdolności do zarządzania innowacjami

 

Projekt ma na celu wsparcie MŚP w zakresie zwiększania zdolności do zarządzania innowacjami. Wsparcie dokona się dwojako. Po pierwsze, poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających innowacyjność w miejscach, gdzie są one nieobecne lub wycenione zbyt wysoko dla MŚP posiadających wysoki potencjał rozwoju dzięki innowacyjności, ale pozbawionych wiedzy lub umiejętności niezbędnych, by wdrożyć potrzebne innowacje. Po drugie, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu oraz wzmocnić fundamenty pod przyszły rozwój beneficjentów, każdy z nich będzie mógł skorzystać z usług coacha, sugerującego najlepsze sposoby wsparcia innowacyjności oraz identyfikującego potencjalne problemy.

(okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018)

Dominik Jankowski
Kierownik projektów Enterprise Europe Network oraz Horizon 2020 – „KAM2CentralPoland”

Zajmuje się kwestiami innowacji, internacjonalizacji i wsparcia dla MŚP. Konsultant IMP3rove – narzędzia do oceny zdolności MŚP do zarządzania innowacyjnością.

dr Tomasz Krawczyk
Starszy konsultant Enterprise Europe Network

W ramach EEN odpowiada za dostęp do rynków zagranicznych, ocenę analityczną w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, analizy biznesowe i finansowe wraz z oceną ryzyka, wsparcie w obszarze umiędzynarodowienia biznesu i innowacji produktowych, procesowych i usługowych.

 

Milena Żuchowska
Konsultant Enterprise Europe Network

Jest odpowiedzialna za współpracę międzynarodową pomiędzy podmiotami sektora biznesu i nauki. Interesuje się procesem komercjalizacji, transferem technologii, prawem własności intelektualnej, innowacjami społecznymi. 

Członkowie konsorcjum to: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (koordynator), Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.