ZESPÓŁ

DR HAB. KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

#jednolity rynek cyfrowy     #kompetencje przyszłości     #handel międzynarodowy     #e-commerce

Nie boi się wyzwań i chętnie włącza w ambitne przedsięwzięcia wkraczające na niezbadane obszary nauki. Od 2014 r. prowadzi eksperymentalny program badawczy DELab UW, gdzie stworzyła otwarte, interdyscyplinarne środowisko naukowe dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z UW zainteresowanych badaniami nad gospodarką i społeczeństwem cyfrowym.

 

DR HAB. RENATA WŁOCH
Instytut Socjologii UW

#przyszłość pracy  #globalizacja  #społeczeństwo cyfrowe   #kompetencje cyfrowe

Jest badaczką odważnie przekraczającą granice dyscyplin. Skończyła stosunki międzynarodowe i socjologię, a obecnie łączy pracę w Instytucie Socjologii UW i w DELab UW. Jej publikacje dotyczą m.in. polityki integracji muzułmanów, bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze nuklearnym oraz organizacji wielkich imprez sportowych na przykładzie UEFA Euro 2012 w Polsce. Jest też autorką licznych ekspertyz i raportów dla biznesu i instytucji publicznych oraz ewaluacji instytucjonalnych (m.in. brukselskiego think tanku Breughel oraz systemu think tanków w Albanii).

DOMINIK JANKOWSKI
Enterprise Europe Network

Kierownik projektów Enterprise Europe Network oraz Horizon 2020 – „KAM2CentralPoland”. Zajmuje się kwestiami innowacji, internacjonalizacji i wsparcia dla MŚP. Konsultant IMP3rove – narzędzia do oceny zdolności MŚP do zarządzania innowacyjnością.

DR JOANNA SIWIŃSKA-GORZELAK
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

#makroekonomia     #wzrost gospodarczy     #gospodarka cyfrowa   

Zajmuje się badaniami wzrostu gospodarczego, polityki fiskalnej; od niedawna bada też determinanty udziału kobiet w życiu polityczno-gospodarczym. W DELab UW zajmuje się przede wszystkim wpływem nowoczesnych technologii na produktywność i wzrost gospodarczy.

 

DR JUSTYNA POKOJSKA
Instytut Socjologii UW

#socjologia cyfrowa    #kompetencje cyfrowe

Z zamiłowania społecznik, z wykształcenie socjolog.  Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pasjonatka badań terenowych.

DR WOJCIECH HARDY
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

#sektory kreatywne     #automatyzacja pracy     #platformy i pośrednicy

Zajmuje się tematyką rynków cyfrowych głównie w kontekście cyfryzacji w sektorach kreatywnych oraz nowych modeli biznesowych. Aktualnie analizuje wpływ „piractwa” internetowego na sektory kreatywne oraz gospodarkę uwagi w kontekście cyfrowej rozrywki. W swoich badaniach zajmował się także tematyką wpływu technologii na rynek pracy. Interesuje się również tematyką nierówności i dyskryminacji.

DR ANNA NICIŃSKA
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

#smart city    

Interesuje się procesem indywidualnego starzenia się z perspektywy ekonomii behawioralnej i instytucjonalnej. Jej badania dotyczą kształtowania się preferencji i nawyków, końca życia, transferów międzypokoleniowych przekazywanych za życia i po śmierci, a także pomocy otrzymywanej od krewnych i osób niespokrewnionych. Obecnie zajmuje się badaniem wpływu komunizmu na postawy i zachowania w późniejszym życiu oraz starzeniem się w mieście.

DR AGNIESZKA PUGACEWICZ

#handel międzynarodowy      #kompetencje cyfrowe     #otwarte dane     #przedsiębiorczość     #równość płci 

Zajmuje się poszukiwaniem i tworzeniem wartości w relacjach między organizacjami, w szczególności między sferą edukacji wyższej a jej otoczeniem biznesowym i społecznym. Bada innowacyjne sektory oraz przedsięwzięcia prowadzone przez mniejszości. Interesuje się również kwestiami otwartości i promocji danych. Wspiera działalność organizacji pozarządowych – społecznych, prawnych i kulturalnych – działając w ich zarządach. Prywatnie pasjonuje się badmintonem jako grą dla ludzi w każdym wieku.

 

DR MACIEJ WILAMOWSKI
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

#data science     #gospodarka cyfrowa   

Ekonomista, ekspert uczenia maszynowego i miłośnik Pythona. W DELab UW odpowiada za obszar Data Science zarówno od strony rozwiązywania problemów analitycznych, jak i szkolenia kompetencji oraz budowania zespołów analitycznych. W ramach działań naukowych wykorzystuje wiedzę z obszaru analizy danych do oraz prowadzi badania z zakresu ekonomii behawioralnej.

 

DR MAGDALENA SŁOK-WÓDKOWSKA
Wydział Prawa i Administracji UW

#handel międzynarodowy     #prawo Unii Europejskiej    #jednolity rynek cyfrowy

Doktor nauk prawnych,  absolwentka SGH.  Doradczyni Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP w zakresie prawa UE. Od 2013 roku współprowadzi bloga na temat prawa międzynarodowego publicznego – www.przegladpm.blogspot.com.

DR TOMASZ KRAWCZYK
Enterprise Europe Network

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: ekonometria finansowa, rynki kapitałowe, modelowanie ryzyka w projektach inwestycyjnych. W ramach EEN odpowiada za dostęp do rynków zagranicznych, ocenę analityczną w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, analizy biznesowe i finansowe wraz z oceną ryzyka, wsparcie w obszarze umiędzynarodowienia biznesu i innowacji produktowych, procesowych i usługowych.

DR MARTA KOŁODZIEJSKA
Instytut Socjologii UW

#społeczeństwo cyfrowe  #socjologia cyfrowa

W obszarze jej zainteresowań są przede wszystkim relacje między korzystaniem z nowych mediów a przemianami religii i duchowości. Najczęściej prowadzi badania z wykorzystaniem metod jakościowych – analizy dyskursu oraz analizy treści. W Delab UW pracuje w projekcie EU Engineroom w ramach programu Horyzont 2020.

STRONA PROJEKTU NEXT GENERATION INTERNET   |    NGI FORWARD     |     EU ENGINEROOM

MICHAŁ PALIŃSKI
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

#prywatność w sieci     #przyszłość internetu     #text mining

W DELab UW analizuje wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. Obecnie koncentruje się na badaniu ekonomicznych aspektów zarządzania prywatnością w sieci. Jest członkiem zespołu badawczego w projektach międzynarodowych Horyzont 2020 dotyczących przyszłości Internetu.

STRONA PROJEKTU NEXT GENERATION INTERNET   |    NGI FORWARD     |     EU ENGINEROOM

KRISTÓF GYÓDI
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

#sharing_economy    #data_science   #trendy_technologiczne

Jest doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jego głównym obszarem badawczym jest analiza działalności Airbnb w Europejskich miastach. W swoich badaniach korzysta z metod data-science. W DELab UW jest członkiem zespołów badawczych w licznych projektach międzynarodowych, w tym realizowanych w ramach Programów Unii Europejskiej – Horyzont 2020.
STRONA PROJEKTU NEXT GENERATION INTERNET   |    NGI FORWARD     |     EU ENGINEROOM

 

JOANNA MAZUR
Wydział Prawa i Administracji UW

#ochrona danych osobowych    #prawo Unii Europejskiej    #jednolity rynek cyfrowy

Absolwentka prawa oraz Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jej doktorat dotyczy możliwości postrzegania programów używanych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jako informacji publicznej.  W swoich badaniach łączy perspektywę prawną z socjologiczną.

 

WERONIKA PRZECHERSKA
Instytut Socjologii UW

#polityki publiczne    #socjologia cyfrowa     #smart city

Absolwentka lingwistki stosowanej i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Instytucie Socjologii UW. Jej obszary zainteresowań to analiza dyskursu i komunikacja społeczna. Stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego niemieckiego Bundestagu (2012). Pracuje w języku polskim, niemieckim i angielskim.

ŁUKASZ NAWARO
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

#transport   #text mining    #uczenie maszynowe

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW w dyscyplinie ekonomia i finanse, absolwent Data Science na WNE UW. Prowadzi badania na temat współczesnych przemian transportu w miastach związanych z cyfryzacją – przede wszystkim możliwością współdzielenia pojazdów i mikromobilnością. Uczestnik projektów Horyzont 2020 dotyczących przyszłości Internetu.

STRONA PROJEKTU NEXT GENERATION INTERNET   |    NGI FORWARD     |     EU ENGINEROOM

ŁUKASZ JONAK

#blockchain/kryptowaluty   #społeczeństwo cyfrowe   #zachowania w sieci

Jego zainteresowania naukowe sytuują się na przecięciu socjologii, nauk poznawczych i technologii informacyjnych; stara się zrozumieć, w którym kierunku musi zmierzać socjologia, by adekwatnie opisywać współczesny świat społeczny. Prowadzi projekt badawczy analizujący ekosystem projektów blockchainowych w Polsce i zagranicą  Maszyna Społeczna.

SATIA ROŻYNEK
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

#kompetencje cyfrowe   #automatyzacja pracy

Studentka Ekonomii Przedsiębiorstwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej. Współpracowała między innymi w projekcie realizowanym z PFR i Google dotyczącym kształcenia kompetencji przyszłości w systemie edukacyjnym.

MILENA ŻUCHOWSKA
Enterprise Europe Network

Konsultantka sieci EEN, odpowiedzialna za współpracę międzynarodową pomiędzy podmiotami sektora biznesu i nauki. Interesuje się procesem komercjalizacji, transferem technologii, prawem własności intelektualnej, innowacjami społecznymi.

IRYNA SHUVAIEVA
Kierownik Projektów DELab UW

Odpowiada za poszerzanie działalności DELab UW o projekty finansowane przez instytucje unijne; monitoruje również możliwości pozyskiwania projektów i dotacji z instytucji krajowych, unijnych i międzynarodowych oraz zarządza przebiegiem przygotowywania wniosków projektowych i realizacją toczących się projektów.