Project Description

Badanie dojrzałości kształtowania modeli biznesowych spółek start-up

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorki

Dla budowania i rozwoju przewag konkurencyjnych, firmy potrzebują innowacji nie tylko w ramach produktów i technologii, ale również w odniesieniu do strategii i modeli biznesowych (Christensen, 2010; McGrath, 2012; Orłowski, 2013; Casadesus-Masanell, Zhu, 2013). Model biznesowy prezentuje organizacyjną i finansową architekturę organizacji oraz pośredniczy między innowacją technologiczną i tworzeniem wartości ekonomicznej (Chesbrough and Rosenbloom, 2002).

Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz zebranych danych zbudowano oryginalny, wskaźnik BMMI – Business Model Maturity Indicator, który wykorzystano jako zmienną objaśnianą w badaniu determinant dojrzałości modelu biznesowego. Do określenia zróżnicowania dojrzałości modeli biznesowych między grupami przedsiębiorstw: start-up i scale-up oraz między grupami R&D i Non R&D wykorzystano test ANOVA. Dla zbadania wpływu procesu komercjalizacji, dostępności źródeł finansowania oraz struktury kapitału intelektualnego (organizacyjnego, relacyjnego (partnerskiego), ludzkiego) na kształtowanie dojrzałości modelu biznesowego zastosowano estymację MNK, co pozwoliło zweryfikować postawione w badaniu hipotezy badawcze.