Project Description

Loading...

JAKI JEST KIERUNEK ZMIAN NA RYNKU PRACY?

JAKIE SZANSE I ZAGROŻENIA Z PERSPEKTYWY KOBIET NIOSĄ TE ZMIANY?

JAKIE DZIAŁANIA POWINNY ZOSTAĆ PODJĘTE?

Pandemia wywoła kryzys gospodarczy, którego skali i skutków nie jesteśmy w stanie ocenić. Jedno jest jednak pewne: kryzys ten pogłębi aktualne zmiany na rynku pracy, wywoływane przez procesy cyfryzacji: automatyzację i platformizację. Zmiany te uderzą zwłaszcza w tę grupę pracowników, którzy wykonują rutynowe i powtarzalne zadania.

Przyśpieszona transformacja cyfrowa firm, upowszechnienie pracy zdalnej oraz ograniczenia działalności gospodarczej wielu firm, w połączeniu ze skutkami samego kryzysu, radykalnie zmienią rynek pracy.

JAKI JEST KIERUNEK ZMIAN NA RYNKU PRACY?

 

Na kryzys nałoży się transformacja cyfrowa przedsiębiorstw, które będą aktywnie szukały oszczędności, również poprzez zastępowanie pracy człowieka pracą maszyn i algorytmów. Szczególnie dotkliwie skutki rozwijającego się kryzysu gospodarczego odczuwają kobiety – zarówno ze względu na strukturę zatrudnienia w sektorach najbardziej dotkniętych obecną sytuacją, jak również z uwagi na zwiększone obowiązki opiekuńcze, związane z zamknięciem
szkół, żłobków i miejsc opieki.

PROGNOZY DLA ZMIANY PKB I STOPY BEZROBOCIA

Prgonozy dla zmian PKB i stopy bezrobocia

LICZBA I ODSETEK ZATRUDNIONYCH W SEKTORACH SILNIE NARAŻONYCH NA NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE COVID-19

Liczba i odsetek zatrudnionych w sektorach silnie narażonych na negatywne oddziaływanie COVID-19

JAKIE SZANSE I ZAGROŻENIA Z PERSPEKTYWY KOBIET NIOSĄ TE ZMIANY?

 

Poziom zagrożenia skutkami kryzysu pandemicznego dla kobiet wynika bezpośrednio ze struktury ich zatrudnienia w gospodarce. 1,3 mln zatrudnionych jest w handlu hurtowym i detalicznym, 1 mln w przetwórstwie przemysłowym, zaś 256 tys. w firmach prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W Polsce kobiety stanowią 56% pracowników handlu detalicznego (Eurostat LFS 2020) – jest to jeden z najwyższych odsetków w grupie krajów Unii Europejskiej.

JAKIE DZIAŁANIA POWINNY ZOSTAĆ PODJĘTE?

 

Na zmieniającym się rynku pracy sukces odniosą pracownicy dysponujący odpowiednimi kompetencjami, zwłaszcza cyfrowymi i technicznymi. Tymczasem kobiety na ogół dysponują niższymi kompetencjami tego typu – Polki nie są tu wyjątkiem. W gospodarce cyfrowej kompetencje umożliwiające wykonywanie zadań w środowisku pracy przesyconym technologią będą potrzebne w niemal każdym sektorze i w każdym zawodzie.

ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE W MIEJSCU PRACY DO 2030 R.

Autorki raportu

Współpraca

Partnerzy projektu