Project Description

Źródła pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw w dobie finansjalizacji

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorka

Celem artykułu jest próba wyjaśnienia przyczyn rosnących oszczędności przedsiębiorstw w dobie finansjalizacji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazuje na istotny przyrost aktywów finansowych gromadzonych przez przedsiębiorstwa w najbardziej wpływowych państwach świata. W Polsce od 2008 r. oszczędności przedsiębiorstw stale rosną (z 9,1% PKB w 2007 r. do 14,8% PKB w 2011 r.).

  • Czy obserwowana tendencja wynika z błędnego pomiaru stosowanego w rachunkach narodowych czy też ze zmiany paradygmatu przedsiębiorstwa z jednostki racjonalnie gospodarującej, inwestującej w celu osiągnięcia zysków lub zwiększenia wartości dla właścicieli, na podmiot akumulujący nadwyżki finansowe?
  • Czy źródła pochodzenia oszczędności (np. dotacje, kredyty bankowe) wprowadzają prawne ograniczenia niezwłocznego ich angażowania w inwestycje przynoszące zyski?
  • Jaki wpływ na zachowania przedsiębiorstw ma wycena w wartości godziwej odnosząca się na mocy ustawy o rachunkowości do inwestycji finansowych i nieruchomości inwestycyjnych?
  • Czy szansa na poprawę sytuacji finansowej dzięki wycenie w wartości godziwej skłania przedsiębiorstwa do rozszerzania skali inwestycji finansowych i tworzenia lub rozbudowy grup kapitałowych?

W artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na zasygnalizowane pytania na podstawie analizy oszczędności polskich niefinansowych spółek giełdowych wg metodologii GUS dotyczącej rachunków narodowych oraz alternatywnej autorskiej metodologii opartej na dekompozycji cash flow (wg metody pośredniej sporządzenia rachunku przepływów środków pieniężnych). W artykule zostaną przeprowadzone badania panelowe i logitowe determinant oszczędności spółek notowanych na GPW w Warszawie z uwzględnieniem ryzyka operacyjnego.

W badaniu zostaną wykorzystane dane ze sprawozdań finansowych 784 niefinansowych spółek giełdowych notowanych na głównym i alternatywnym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z bazy danych Notoria za lata 2008-2014.