Project Description

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw.
Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorzy

W raporcie DELab UW skoncentrowaliśmy się na wskazaniu znaczenia działalności badawczo-rozwojowej i komercjalizacji wyników badań wśród czynników kształtujących innowacyjność polskich przedsiębiorstw, w tym startup-ów. To właśnie radykalne innowacje produktowe, stworzone w wyniku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej – również we współpracy z naukowcami z uczelni – przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności firm, do zwiększenia ich sprzedaży, a w konsekwencji do wzrostu gospodarczego.

Innowacyjną działalność w Polsce prowadzą spółki rodzinne (43,1%), a w mniejszym stopniu jest ona przenoszona do spółek zależnych lub współzależnych od jednostki dominującej w grupie kapitałowej (12,1%).

Pomimo niskiego poziomu wydatków na badania i rozwój, pozycję Polski European Innovation Scoreboard poprawia stosunkowo wysoka skłonność polskich spółek do inwestycji (14. miejsce w rankingu), aktywa oparte na wiedzy, zasoby ludzkie, wydatki sektora publicznego na badania i rozwój oraz rosnące zatrudnienie w rozwijających się sektorach gospodarki. Można zatem stwierdzić, że w Polsce już są zasoby niezbędne do poprawy zaawansowania technologicznego naszej gospodarki.

Z naszych analiz wynika, że szczególnej uwagi wymaga wsparcie rozwoju innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), współpracy uczelni z biznesem oraz możliwości finansowania działalności badawczo-rozwojowej. Istotne jest zwiększenie ujawniania informacji o nakładach polskich przedsiębiorstw na B+R w celu pozyskania inwestorów.