Project Description

Koszty kształcenia w szkołach wyższych i ich zależność od źródeł finansowania

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorka

Od 2013 r. szkoły wyższe są ustawowo zobowiązane do odrębnej ewidencji kosztów działalności dydaktycznej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, mimo, że podział studiów na stacjonarne i niestacjonarne został wprowadzony już w 2005 r. Wprowadzona nowelizacja rozdziela strumienie finansowania z określeniem celu finansowania, zakazuje finansowania z dotacji studiów niestacjonarnych, lecz nie wskazuje na bezwzględną konieczność prowadzenia odrębnego rachunku kosztów działalności dotowanej (studiów stacjonarnych). Rodzi to potrzebę pogłębienia wiedzy o źródłach finansowania kosztów kształcenia w szkołach wyższych. W artykule diagnozujemy skalę niedofinansowania kosztów kształcenia w szkołach wyższych wg formy własności, profili kształcenia oraz wielkości szkół wyższych. Podejmujemy próbę oceny adekwatności stosowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego współczynników kosztochłonności kierunków studiów, oraz identyfikacji determinant stopnia finansowania kosztów kształcenia w szkołach wyższych z dotacji i opłat za usługi edukacyjne z uwzględnieniem charakterystyk procesu świadczenia tych usług edukacyjnych.