Project Description

Systemowe wsparcie cyfryzacji w Wielkiej Brytanii i Niemczech – przegląd inicjatyw

Członkowie zespołu DELab UW przygotowali  dla Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji zestawienie instrumentów służących systemowemu wsparciu cyfryzacji w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Dokumenty stanowią zwięzły przegląd różnorodnych dobrych praktyk stosowanych w analizowanych państwach przez instytucje rządowe i są inspiracją do tworzenia efektywnych narzędzi, które wspomogą polską cyfryzację. Poniżej prezentujemy wybrane konkluzje przeprowadzonej analizy.

 

Doświadczenie obu analizowanych państw wskazuje na konieczność postrzegania cyfryzacji jako wielopłaszczyznowego zjawiska, z którego niemożliwe jest wyabstrahowanie poszczególnych procesów, działów administracji czy sektorów gospodarki. Zarówno niemieckie strategie cyfryzacji, jak i brytyjskie stanowią przykłady dokumentów kompleksowo ujmujących zmiany zachodzące pod wpływem nowych technologii w ekonomii i społeczeństwie. Dla podejmowania skutecznych działań niezbędne jest uwzględnianie powiązań zachodzących między chociażby zmieniającym się pod wpływem automatyzacji charakterem wielu zawodów, systemem kształcenia, nowymi rozwiązaniami testowanymi przez przedsiębiorców i koniecznością wspierania eksperymentalnych inicjatyw i kompetencji pracowników do ich pełnego wykorzystywania i wdrażania.

Ponadto zauważalny jest trend dążenia administracji do zagwarantowania jak najdalej idących możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy: zarówno w formule ciał doradczych skupiających przedstawicieli różnorodnych grup podmiotów (biznesu, nauki, administracji, organizacji pozarządowych), jak i wspierania tworzenia miejsc gwarantujących przestrzeń dla innowacji, w których kooperacja mogłaby odbywać się na lokalnym poziomie. Innowacyjne inicjatywy, jednostki czy przedsiębiorstwa mogą również w obu państwach liczyć na programy rządowego wsparcia finansowego w postaci kredytów, grantów czy stypendiów. Finansowe wspieranie badań, nauki i innowacyjności przez rządy idzie w parze z tworzeniem warunków sprzyjających oddolnej kreatywności. Bez realizacji działań, takich jak udostępnianie danych publicznych czy dostosowywanie nauczania do nowych realiów, środki przeznaczane na systemowe wsparcie cyfryzacji nie przynosiłyby tak dobrych rezultatów. Stąd też podkreślić należy konieczność całościowego postrzegania zachodzącej na świecie cyfrowej rewolucji.

CZYTAJ ONLINE

Autorka

CZYTAJ ONLINE

Autorzy