Smart Cities w krajach V4
Ewaluacja poziomu rozwoju koncepcji smart city w wybranych miastach krajów Wyszehradu 

Zaangażowane instytucje przeanalizują, jak w wybranych miastach krajów Wyszehradu realizowana jest koncepcja smart city (inteligentnego miasta). Kluczowym elementem projektu będzie przegląd rozwiązań w poszczególnych metropoliach. Badanie pozwoli również na identyfikację priorytetowych obszarów rozwoju w krajach regionu. Wreszcie, projekt będzie okazją do budowania regionalnej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi wdrażającymi rozwiązania w zakresie smart city.

Badanie umożliwi wszechstronną ewaluację i identyfikację priorytetowych inwestycji w miastach. Celem projektu będzie również zaktywizowanie interesariuszy zainteresowanych koncepcją smart city, w tym także obywateli. Zostanie również oszacowany poziom rozwoju koncepcji smart city w krajach Wyszehradu oraz wsparcie dla rozwoju potencjalnych projektów.

DELab jest odpowiedzialny za research w wybranych miastach i zbieranie danych oraz działania marketingowe i public relations.

(okres realizacji: 11.2017 – 12.2018)

 

dr hab. Katarzyna Śledziewska

W DELab UW pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz koordynuje program Smart Economy & Innovation. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu.

 

Weronika Przecherska

Lingwistka i analityk. Jej obszary zainteresowań to analiza dyskursu i komunikacja społeczna. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentka socjologii w Instytucie Socjologii UW.

 

 

Członkami konsorcjum są: