Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie pilotażu narzędzi do pomiaru oddziaływania społecznego, w ramach Zadania 6: Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze monitoringu i ewaluacji, na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin i harmonogram realizacji badania
Do 31 marca 2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji umowy.

Formularz ofertowy należy przesłać na następujące adresy mailowe: j.abramowicz@delab.uw.edu.pl oraz dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl lub drogą listową na:

Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

ul. Żurawia 4, Warszawa

Data składania ofert – 4 marca 2020 r.

Pobierz zapytanie ofertowe w formie pliku PDF (3,2MB):

Przeprowadzenie pilotażu narzędzi do pomiaru oddziaływania społecznego