Prawo do przedsiębiorczości – 10 października – Radom

Spo­tkanie infor­ma­cyj­ne – Radom

Mini­ster­stwo Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii oraz Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści ser­decz­nie zapra­sza­ją na spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne, któ­re odbę­dzie się 10 paź­dzier­ni­ka 2018 roku w Avia­tor Hotel, ul. Mal­czew­skie­go 18, w Radomiu.

W trak­cie spo­tka­nia będą Pań­stwo mie­li moż­li­wość dowie­dzieć się
uła­twie­niach dla firm wpro­wa­dzo­nych przez Kon­sty­tu­cję Biz­ne­su, zmia­nach w zakre­sie pra­wa podat­ko­we­go, zamó­wień publicz­nych,ubez­pie­czeń a tak­że o ofer­cie wspar­cia dla małych i śred­nich firm.

W spo­tka­niu udział weź­mie m.in. Jadwi­ga Emi­le­wicz – Mini­ster Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii, Paweł Cybul­ski – Pod­se­kre­tarz Sta­nu w Mini­ster­stwie Finansów/ Zastęp­ca Sze­fa Kra­jo­wej Admi­ni­stra­cji Skar­bo­wej, Andrzej Ziół­kow­ski – Pre­zes Urzę­du Dozo­ru Tech­nicz­ne­go,Mał­go­rza­ta Olesz­czuk – Zastęp­ca Pre­ze­sa Pol­skiej Agen­cji roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści, Bar­ba­ra Loba – Wice­pre­zes Urzę­du Zamó­wień Publicznych.

Kon­fe­ren­cji towa­rzy­szyć będzie stre­fa infor­ma­cyj­na, gdzie eksperci
Mini­ster­stwa Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­giiMini­ster­stwa Inwe­sty­cji i Roz­wo­juMini­ster­stwa Cyfry­za­cjiMini­ster­stwa Finan­sówKra­jo­wej Admi­ni­stra­cji Skar­bo­wejPol­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ściPunk­tu Infor­ma­cyj­ne­go Fun­du­szy Euro­pej­skichUrzę­du Zamó­wień Publicz­nych, Urzę­du Dozo­ru Tech­nicz­ne­goBan­ku Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­goGoogle, Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu oraz Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych będą do Pań­stwa dyspozycji.

Spo­tkanie infor­ma­cyj­ne Radom

Mini­ster­stwo Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii oraz Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści ser­decz­nie zapra­sza­ją na spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne, któ­re odbę­dzie się 10 paź­dzier­ni­ka 2018 roku w Avia­tor Hotel, ul. Mal­czew­skie­go 18, w Radomiu.

W trak­cie spo­tka­nia będą Pań­stwo mie­li moż­li­wość dowie­dzieć się
uła­twie­niach dla firm wpro­wa­dzo­nych przez Kon­sty­tu­cję Biz­ne­su, zmia­nach w zakre­sie pra­wa podat­ko­we­go, zamó­wień publicz­nych,ubez­pie­czeń a tak­że o ofer­cie wspar­cia dla małych i śred­nich firm.

W spo­tka­niu udział weź­mie m.in. Jadwi­ga Emi­le­wicz – Mini­ster Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii, Paweł Cybul­ski – Pod­se­kre­tarz Sta­nu w Mini­ster­stwie Finansów/ Zastęp­ca Sze­fa Kra­jo­wej Admi­ni­stra­cji Skar­bo­wej, Andrzej Ziół­kow­ski – Pre­zes Urzę­du Dozo­ru Tech­nicz­ne­go,Mał­go­rza­ta Olesz­czuk – Zastęp­ca Pre­ze­sa Pol­skiej Agen­cji roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści, Bar­ba­ra Loba – Wice­pre­zes Urzę­du Zamó­wień Publicznych.

Kon­fe­ren­cji towa­rzy­szyć będzie stre­fa infor­ma­cyj­na, gdzie eksperci
Mini­ster­stwa Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­giiMini­ster­stwa Inwe­sty­cji i Roz­wo­juMini­ster­stwa Cyfry­za­cjiMini­ster­stwa Finan­sówKra­jo­wej Admi­ni­stra­cji Skar­bo­wejPol­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ściPunk­tu Infor­ma­cyj­ne­go Fun­du­szy Euro­pej­skichUrzę­du Zamó­wień Publicz­nych, Urzę­du Dozo­ru Tech­nicz­ne­goBan­ku Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­goGoogle, Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu oraz Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych będą do Pań­stwa dyspozycji.

Zare­je­struj się już dziś!

Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na, decy­du­je kolej­ność zgło­szeń. Udział
w wyda­rze­niu jest bezpłatny.

Szcze­gó­ło­wy pro­gram kon­fe­ren­cji znaj­du­je się na stro­nie: http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/

Ser­decz­nie zapraszamy!

Scroll to Top