Prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch na Kongresie Gospodarki Elektronicznej

Rewo­lu­cja cyfro­wa, a wraz z nią coraz częst­sze uży­cie sztucz­nej inte­li­gen­cji zmie­nia śro­do­wi­sko pra­cy. W przy­szło­ści inte­li­gent­ne maszy­ny i sys­te­my mogą prze­jąć nie tyl­ko pra­cę fizycz­ną i umy­sło­wą, ale też wes­przeć nas w codzien­nych czyn­no­ściach. Pro­ces ten ma jed­nak bez­po­śred­nie prze­ło­że­nie na neu­ro­pla­stycz­ność nasze­go mózgu – zdol­ność do reago­wa­nia i dosto­so­wy­wa­nia do zmie­nia­ją­cych się warun­ków oraz ucze­nia się i roz­wi­ja­nia. Zatem – im wię­cej obsza­rów przej­mie AI, tym wię­cej będzie tych, w któ­rych nasze mózgi nie two­rzą nowych połą­czeń.

Stwa­rza to wyzwa­nie mie­rze­nia się z neu­ro­róż­no­rod­no­ścią w śro­do­wi­sku pra­cy oraz two­rze­nia nowe­go typu przy­wódz­twa – lide­rów posia­da­ją­cych umie­jęt­ność skon­fron­to­wa­nia się z wyzwa­nia­mi i prze­ku­cia ich w suk­ces orga­ni­za­cji. Mowa tu zarów­no o spo­so­bach likwi­do­wa­nia barier w śro­do­wi­sku pra­cy (m.in. pra­ca zdal­na), jak i kom­pe­ten­cjach two­rze­nia neu­ro­róż­no­rod­nych zespo­łów, aż po budo­wa­nie kul­tu­ry otwar­to­ści i włą­cza­nia.

O przy­wódz­twie nowe­go typu w cyfry­zu­ją­cym się śro­do­wi­sku pra­cy prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska mówi­ła pod­czas tego­rocz­nej edy­cji Kon­gre­su Gospo­dar­ki Elek­tro­nicz­nej w wystą­pie­niu pt. „Neu­ro­róż­no­rod­ni pra­cow­ni­cy i kom­pe­ten­cje przyszłości”.

W dal­szej czę­ści sesji prof. Rena­ta Włoch popro­wa­dzi­ła deba­tę doty­czą­cą zna­cze­nia kom­pe­ten­cji cyfro­wych w śro­do­wi­sku pra­cy, w któ­rej udział wzię­li zna­ko­mi­ci eks­per­ci i eks­pert­ki:
- prof. Kry­sty­na Polań­ska, SGH War­saw Scho­ol of Eco­no­mics,
- Mate­usz Gro­chow­ski, prze­wod­ni­czą­cy Par­la­men­tu Stu­den­tów Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej,
- Kamil Brył­ka, mene­dżer ds. kon­sul­tin­gu, Hita­chi,
- Andrzej Dul­ka, pre­zes, Pol­ska Izba Infor­ma­ty­ki i Tele­ko­mu­ni­ka­cji – PIIT,
- Mario­la Szy­mań­ska, wice­pre­ze­ska, War­szaw­ski Insty­tut Ban­ko­wo­ści,
- Iza­be­la Banaś, zastęp­ca Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Ana­liz i Stra­te­gii, Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przedsiębiorczości.

Scroll to Top