Prof. Katarzyna Śledziewska podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023

W trak­cie tego­rocz­nej edy­cji Euro­pe­an Eco­no­mic Con­gress (Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy), któ­re­go DELab UW był part­ne­rem insty­tu­cjo­nal­nym, prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska mia­ła zaszczyt wziąć udział w dwóch sesjach eksperckich.

Panel „Edu­ka­cja dla przy­szło­ści” – 24 kwiet­nia 2023, g. 12:30

Dosko­na­le­nie kom­pe­ten­cji przy­szło­ści – umie­jęt­no­ści zwią­za­nych ze współ­pra­cą z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi, roz­wią­zy­wa­niem zło­żo­nych pro­ble­mów, komu­ni­ka­cją inter­per­so­nal­ną czy pobu­dza­niem kre­atyw­no­ści – to wyzwa­nie, przed któ­rym sta­je sys­tem edu­ka­cji. Już dziś warun­ku­ją one suk­ces edu­ka­cyj­ny i pozy­cję na ryn­ku pra­cy, a ich rola rośnie wraz z roz­wo­jem nowych tech­no­lo­gii. Jak poka­zu­ją nasze ana­li­zy, efek­tyw­na współ­pra­ca z AI może przy­nieść wie­le korzy­ści, takich jak zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści pra­cy, uła­twie­nie komu­ni­ka­cji, moż­li­wość zdal­nej pra­cy czy też zwięk­szyć dostęp do wie­dzy i infor­ma­cji.

Jak przy­go­to­wać sys­tem edu­ka­cji na wyzwa­nia współ­cze­sno­ści? Temu zagad­nie­niu przy­glą­da­li się zna­ko­mi­ci eks­per­ci:
- prof. Michał Kacz­mar­czyk, rek­tor Wyż­sza Szko­ła Huma­ni­tas,
- dr Maciej Kawec­ki, pre­zes zarzą­du Insty­tut Lema,
- Mar­cin Kemp­ka, CEO LIBRUS,
- prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rek­tor AGH Uni­ver­si­ty of Scien­ce and Tech­no­lo­gy,
- dr hab. Bar­tło­miej Nita, prof. UEW, pro­rek­tor ds. finan­sów i roz­wo­ju Uni­wer­sy­tet Eko­no­micz­ny we Wro­cła­wiu,
- dr hab. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, prof. UW, dyrek­tor zarzą­dza­ją­ca DELab UW, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW.
Mode­ra­cja: dr Tomasz Rożek, dzien­ni­karz nauko­wy, zało­ży­ciel Fun­da­cja Nauka. To Lubię.

Retrans­mi­sja pane­lu: https://www.eecpoland.eu/2023/pl/panel/5792.html#retransmisja

Panel „Prze­mysł 4.0” – 25 kwiet­nia, g. 11.30

O naj­waż­niej­szych barie­rach, jakich doświad­cza­ją przed­się­bior­stwa w pro­ce­sie trans­for­ma­cji cyfro­wej, a tak­że naj­lep­szych prak­ty­kach we wdra­ża­niu prze­my­słu 4.0 roz­ma­wia­li eks­per­ci sesji mode­ro­wa­nej przez prof. Kata­rzy­nę Śle­dziew­ską. W jaki spo­sób finan­so­wać wdra­ża­nie prze­my­słu 4.0 i jakie są naj­bar­dziej efek­tyw­ne mode­le finan­so­wa­nia trans­for­ma­cji cyfro­wej? Co jest mier­ni­kiem suk­ce­su? Jak przy­go­to­wać nie­zbęd­ne w cią­głym pro­ce­sie cyfro­wej rewo­lu­cji kadry? Któ­re bran­że wyzna­cza­ją dziś tren­dy w obsza­rze wyko­rzy­sta­nia sztucz­nej inteligencji? 

W sesji udział wzię­li:
- Rafał Bień, dyrek­tor Fac­to­ry Auto­ma­tion, Sie­mens Pol­ska,
- Ire­ne­usz Borow­ski, Coun­try Mana­ger Poland, Das­sault Systèmes,
- Adam Sar, pre­zes zarzą­du, ING Lease (Pol­ska),
- Andrzej Sol­da­ty, Dyrek­tor Cen­trum Prze­my­słu 4.0 Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej,
- Jakub Urba­niak, part­ner lokal­ny, McKin­sey & Com­pa­ny,
- Tomasz Wola­now­ski, wice­pre­zes zarzą­du, ABB Sp. z o.o.

Retrans­mi­sja pane­lu: https://www.eecpoland.eu/2023/pl/panel/5948.html#retransmisja

Scroll to Top