Cyfrowa transformacja w bankach 

JAK ZMIENIA SIĘ SYSTEM BANKOWY W DOBIE CYFRYZACJI?

JAKI POWINIEN BYĆ KIERUNEK ZMIAN W POLSKICH BANKACH?

JAKICH KOMPETENCJI BRAKUJE PRACOWNIKOM?

Nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mu finan­so­we­go, pod­wa­ża­jąc usta­bi­li­zo­wa­ną na prze­strze­ni ostat­nich stu­le­ci rolę ban­ku. Zmie­ni­ły się ocze­ki­wa­nia i potrze­by klien­tów indy­wi­du­al­nych, swo­bod­nie porusza­jących się po sie­ci, przy­zwy­cza­jo­nych do sze­ro­kich moż­li­wo­ści wybo­ru i doma­ga­ją­cych się uważ­nego trak­to­wa­nia. Zmia­nie ule­gły tak­że potrze­by cyfry­zu­ją­cych się firm, któ­re w coraz więk­szym zakre­sie sprze­da­ją swo­je – nie­rzad­ko cyfro­we – pro­duk­ty za pośred­nic­twem kana­łu e‑commerce na ryn­kach mię­dzy­na­ro­do­wych i potrze­bu­ją nowa­tor­skich roz­wią­zań w zakre­sie płat­no­ści. Chcąc utrzy­mać i roz­sze­rzyć obec­ność na ryn­ku, ban­ki muszą przejść grun­tow­ną trans­for­ma­cję cyfro­wą, co zakła­da koniecz­ność wewnętrz­nej restruk­tu­ry­za­cji oraz zmia­nę myśle­nia o cha­rak­te­rze pra­cy bankowca.

Udostępnij 

JAK ZMIENIA SIĘ SYSTEM BANKOWY W DOBIE CYFRYZACJI? 

Jed­nym ze sztan­da­ro­wych wytwo­rów cyfro­wej rewo­lu­cji w obsza­rze gospo­dar­ki są fin­te­chy, któ­re wyko­rzy­stu­ją poten­cjał naj­now­szych tech­no­lo­gii do ulep­sza­nia spo­so­bu świad­cze­nia usług finan­so­wych. Logi­ka ich dzia­ła­nia sta­wia klien­ta w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia: stan­dar­do­wo świad­czą usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną, umoż­li­wia­jąc klien­tom korzy­sta­nie z nich w dowol­nym miej­scu i o dowol­nej porze. Powszech­nie wyko­rzy­stu­ją rów­nież roz­wią­za­nia block­cha­ino­we, któ­re mogą zagro­zić histo­rycz­nej roli pośred­ni­ka i gwa­ran­ta trans­ak­cji finan­so­wych, jaką odgry­wa­ją banki.

Jak ban­ki reagu­ją na fintechy? 
Wykres objaśniający
Źró­dło: PwC (2017). Glo­bal Fin­Tech Report. 
„Wszy­scy moc­no sku­pia­ją się na twar­dych kom­pe­ten­cjach, takich jak com­pu­ter scien­ce, data scien­ce i sztucz­na inte­li­gen­cja. To jasne, że są one waż­ne. Jed­nak naj­waż­niej­sze jest połą­cze­nie kom­pe­ten­cji twar­dych i mięk­kich, takich jak umie­jęt­ność komu­ni­ka­cji, kry­tycz­ne­go myśle­nia i pra­cy zespo­ło­wej. To są kom­pe­ten­cje waż­ne w każ­dej pra­cy, klu­czo­we dla suk­ce­su zawo­do­we­go we wszyst­kich sek­to­rach” Anant Agar­wal, zało­ży­ciel i CEO edX. 

JAKI POWINIEN BYĆ KIERUNEK ZMIAN W POLSKICH BANKACH? 

Cyfro­wa trans­for­ma­cja ozna­cza koniecz­ność zmia­ny kul­tu­ry orga­ni­za­cyj­nej ban­ków i restruk­tu­ry­za­cji wewnętrz­nej. Prio­ry­te­tem dla sek­to­ra ban­ko­we­go powin­no być budo­wa­nie zaawan­so­wa­nych kom­pe­ten­cji kadry zarząd­czej w obsza­rze e‑leadership. Tym­cza­sem według badań kadra zarzą­dza­ją­ca w sek­to­rze finan­so­wym ma naj­niż­szą wia­rę w swo­je umie­jęt­no­ści cyfro­we w porów­na­niu do wszyst­kich innych sektorów. 

JAKICH KOMPETENCJI BRAKUJE PRACOWNIKOM?

Sek­tor ban­ko­wy nale­ży do naj­bar­dziej zagro­żo­nych bra­kiem pra­cow­ni­ków z odpo­wied­ni­mi kom­pe­ten­cja­mi cyfro­wy­mi kom­pe­ten­cja­mi cyfro­wy­mi. Aż 62% przed­sta­wi­cie­li tego sek­to­ra zade­kla­ro­wa­ło, że brak pra­cow­ni­ków z odpo­wied­ni­mi kom­pe­ten­cja­mi odbi­ja się nie­ko­rzyst­nie na roz­wo­ju fir­my. Sami pra­cow­ni­cy ban­ków byli prze­ko­na­ni, że ich obec­ne kom­pe­ten­cje prze­sta­ną być potrzeb­ne i aktu­al­ne w cią­gu 2 lat (30%) lub 4–5 lat (44%).

Kom­pe­ten­cje cyfro­we­go pra­cow­ni­ka banku

Grafika poglądowa do raportu

Źró­dło: Cap­ge­mi­ni (2015). World Reta­il Ban­king Report.

Scroll to Top